Przygotuj się na / Get ready for the

BLACK FRIDAY!

Wybierz język / Choose your language


Promocja obejmuje kraje Unii Europejskiej /
The promotion applies to the European Union countries


  Terms and Conditions for other countries

  Przygotuj się na
  BLACK FRIDAY z NOVOL!

  Startuje kolejna Super Promka!Wystarczy, że weźmiesz udział w naszej akcji, a dzięki limitowanej
  kolekcji T-shirtów i bluz z kapturem od NOVOL
  staniesz się ikoną lakierniczego stylu.
  Tak po prostu!Nasza oferta to prawdziwa okazja, która wyróżni Cię z tłumu!

  Zasady są proste

  Wystarczy, że 24 listopada 2023:

  Kupisz dowolne produkty NOVOL

  za minimum 200 zł -
  OTRZYMASZ T-SHIRT

  Za minimum 500 zł -
  OTRZYMASZ BLUZĘ

  Jak zdobyć nagrodę?-> Zrób czytelne zdjęcie paragonu / faktury oraz zdjęcie
  zakupionych produktów NOVOL
  -> wypełnij formularz na stronie poniżej.
  -> i czekaj na przesyłkę kurierską...

  Promocja obowiązuje dnia 24.11.2023


  Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

  REGULAMIN PROMOCJI „BLACK FRIDAY”§ 1. WARUNKI OGÓLNENiniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej przez firmę NOVOL SP. Z O. O., ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki, tel. (61) 810-98-00, adres e-mail: [email protected] („NOVOL”),Użyte w tym Regulaminie określenia oznaczają:Promocja – akcja promocyjna polegająca na dokonaniu zakupu produktów NOVOL 24.11.2023, w godzinach wskazanych w punkcie 3 poniżej, w ramach kampanii “Black Friday” organizowanej przez NOVOL na terytorium Unii Europejskiej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.Uczestnik – osoba spełniająca warunki określone w niniejszym Regulaminie;Organizator: firmę NOVOL SP. Z O. O., ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki, tel. (61) 810-98-00, , adres e-mail: [email protected]Administrator Danych Osobowych – zgodnie z art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych jest NOVOL SP. Z O.O. z siedzibą w Komornikach (62-052), ul. Żabikowska 7/9, Rzeczpospolita Polska.Promocja zostanie przeprowadzona w dniu 24.11.2023 od godziny 24:00:01 do godziny 23:59:59.Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest zakup dowolnych produktów NOVOL w wyznaczonym terminie i spełnienie wymagań określonych w § 2 ustępie 4 niniejszego Regulaminu do dnia 5.12.2023 r.Promocja odbywać się będzie na terytorium:Polski (Rzeczpospolitej Polskiej) (jeśli korzystasz z promocji na terytorium Polski, obowiązuje Cię inny regulamin – dostępny pod adresem <link>),,Krajów Unii EuropejskiejWzięcie udziału w Promocji oznacza akceptację warunków Promocji określonych w niniejszym Regulaminie.Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować następujący zakres danych:
  imię i nazwisko,NIP/VAT, dane firmowe, e-mail użytkownika, numer telefonu, adres wysyłki oraz podany przez uczestnika rozmiar wygranej koszulki lub bluzy, dane osobowe niezbędne do realizacji obowiązków podatkowych, dane zawarte w przesłanej dokumentacji.
  Postanowienia Regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami obowiązujących przepisów dotyczących praw konsumenta czy kodeksu cywilnego (lub innego równorzędnego aktu prawnego) na terytorium Państwa Członkowskiego, którego mieszkańcem jest Uczestnik, w szczególności Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.§2. UCZESTNICTWO W PROMOCJIAby wziąć udział w Promocji należy dokonać zakupu produktów NOVOL w dniu 24 listopada 2023Nagrodami w Promocji są:koszulki z krótkim rękawkiem z limitowanej edycji Black Friday o wartości 60złbluzy z kapturem z limitowanej edycji Black Friday o wartości 160złUczestnik, aby otrzymać nagrodę musi dokonać zakupu produktów NOVOL w terminie wskazanym w Regulaminie w wybranych punktach sprzedaży.Warunki uczestnictwa w Promocji;Aby wziąć w nim udział, Uczestnik:musi zrobić zdjęcie swojego paragonu oraz zakupionego towaruzarejestrować się na dedykowanej stronie www.novol.com/bf23 wypełnić formularz i umieścić tam zdjęcia paragonu oraz zakupionych produktów. Spełnienie wymogów określonych w §2 ust. 4 Regulaminu, musi nastąpić w ciągu 7 dni roboczych, czyli do 5.12.2023 r.Uczestnik zobowiązuje się do nie umieszczania na zdjęciu wizerunku swojego lub wizerunku innych osób.Uczestnik oświadcza, że jest twórcą przesłanych zdjęć i posiada do nich pełne prawa. Oświadcza także, że zdjęcia te nie są przedmiotem roszczeń osób trzecich.Zakupy o wartości minimum 200 zł brutto są premiowane nagrodami - bawełnianą koszulką, natomiast zakup towaru o wartości minimum 500 zł brutto – bawełnianą bluzą z kapturem („Nagroda”).Jeden uczestnik może otrzymać jedną Nagrodę, niezależnie od wysokości wartości zakupu i ilości dowodów zakupu z danego dnia.Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne, ale także podmioty gospodarcze (w szczególności przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze bądź spółki prawa handlowego). W przypadku osób fizycznych mające miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, które ukończyły co najmniej 18 rok życia. W przypadku podmiotów gospodarczych (w szczególności jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek prawa handlowego) mających miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej.Pracownicy firmy NOVOL, spółek z nią powiązanych, pracownicy sklepów, pracownicy dystrybutorów powiązanych z NOVOL, jak również inne osoby bezpośrednio lub pośrednio związane z organizacją Promocji nie mogą w niej uczestniczyć.Uczestnicy podający nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub zgłaszający do udziału inne osoby lub podmioty gospodarcze, nie otrzymają Nagrody. W przypadku wielokrotnej rejestracji przez tę sama osobę uwzględniona zostanie tylko pierwsza rejestracja danego Uczestnika.W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik taki zostanie wykluczony z Promocji i utraci ewentualne prawo do Nagrody w Promocji.Uczestnik musi wybrać rozmiar koszulki lub bluzy z kapturem. Po dokonaniu wyboru nie przysługuje Uczestnikowi prawo wymiany lub zwrotu na inny rozmiar.W przypadku odstąpienia od umowy, na podstawie, której Uczestnik zakupił produkt(y) i otrzymał paragon/fakturę lub inny dowód zakupu, który został przesłany do NOVOL by wziąć udział w Promocji, NOVOL zastrzega sobie prawo do nie wysłania Nagrody do Uczestnika, jako podmiotu niespełniającego wymagań regulaminu.W przypadku zakwalifikowania Uczestnika do odbioru Nagrody („Laureat”) – Nagroda zostaną wysłana w ciągu 90 dni od daty zakończenia Promocji na adres podany przez Uczestnika w formularzu.Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www pod adresem www.novol.com/bf23Uczestnicy Promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.§ 3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNEPytania i skargi oraz reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Promocji należy kierować pod adres [email protected] Przyjmowanie reklamacji jednak następuje nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia zaistnienia stanu lub wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.Reklamacja zgłoszona przez Uczestnika po upływie tego terminu nie będzie przez Organizatora rozpatrywana.Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie Uczestnik Promocji.W temacie wiadomości należy dodać dopisek „Reklamacja, Promocja – Black Friday”Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko lub dane firmowe, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis reklamacji.Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty doręczenia wiadomości. Decyzja Komisji zostanie przesłana Uczestnikowi e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji.Decyzja Komisji nie wyłącza uprawnienia Uczestnika do dochodzenia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Promocji będą rozstrzygane przez sąd według właściwości ogólnej.§ 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCHZgodnie z art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanym dalej: „RODO” - Administratorem danych Uczestników Promocji i Laureatów Nagród jest NOVOL SP. z o.o. z siedzibą w Komornikach (62-052), ul. Żabikowska 7/9, Rzeczpospolita Polska (dalej jako „Spółka”).Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres [email protected]Dane osobowe Uczestników Promocji (w tym Laureatów) mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:przeprowadzenia i realizacji Promocji (w tym wysyłka Nagród Laureatom) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;bieżącej komunikacji w sprawach związanych z przeprowadzeniem i realizacją  Promocji – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;rozpatrywania ewentualnych reklamacji związanych z Promocją – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych – podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;archiwizacyjnych – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.Podanie danych osobowych:W celu przekazania Nagród oraz rozliczenia jej wartości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności podatkowego) jest obowiązkowe (o ile w danym przypadku przepisy będą miały zastosowanie). W takiej sytuacji niepodanie tych danych może uniemożliwić przekazanie i właściwe rozliczenie Nagród.w zakresie pozostałych celów przetwarzanie - jest dobrowolne, jednakże niezbędne do ich realizacji.Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania (poprawiania) danych, prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie i na zasadach określonych w RODO. Ponadto w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/a danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Spółki jako administratora danych (wskazywana powyżej podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO), Uczestnikom Promocji (w tym Laureatom) przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na ich szczególną sytuację.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania wobec Uczestników decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację.Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane następującym podmiotom:podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego na rzecz Spółki, takich jak dostawcy oprogramowania, usług hostingu (np. poczty email), podmioty wspierające Spółkę w zakresie organizacji i przeprowadzenia Promocji,podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi doradcze, prawne, konsultacyjne w zakresie dotyczącym Promocji,agencjom reklamowym i PR wspierających Spółkę w organizacji akcji promocyjnych i marketingowych,podmiotom wspierającym Spółkę w zakresie obsługi księgowej, podatkowej etc.podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską na rzecz Spółki.Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Spółkę przez okres przeprowadzenia i realizacji Promocji i do czasu prawidłowego rozliczenia, a ponadto:do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z przeprowadzonej Promocji,przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych,w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania przez okres nie dłuższy niż 2 lata.Spółka informuje o przysługującym prawnie wniesienia skargi przez Uczestnika do dowolnie wybranego organu nadzorczego znajdującego się na terytorium Unii Europejskiej.§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWEOrganizator może podjąć decyzję w sprawie wykluczenia Uczestników z Promocji.Decyzje Komisji o których mowa w ust. 1. powyżej mogą zapaść w szczególności w przypadku
  naruszenia przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub podejmowania przez
  Uczestnika innych działań, które w opinii Komisji wpływają lub mogą wpłynąć na przebieg Promocji, są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub wpływają lub mogą wpłynąć niekorzystanie na wizerunek Organizatora, a także naruszają lub mogą naruszyć interesy lub prawa innych Uczestników.

  BLACK FRIDAY?
  Only with NOVOL!

  Perfect time to launch a great promotion!
  With NOVOL limited edition T-shirts and hoodies,
  you will become an icon of spray painting style!

  Stand out from the crowd!

  How?

  Buy any NOVOL* products on November 24th, 2023,
  and fill in the special offer form correctly down below:

  Spend over 65 EURO
  and the T-shirt is yours.

  Are you going to spend over 150 EURO? A unique hoodie is on the way!

  Remember! Keep the receipt for confirmation.

  The promotion is valid on the 24th of November 2023 only

  Follow us on social media

  “BLACK FRIDAY” PROMOTION REGULATIONSSection 1. GENERAL TERMS AND CONDITIONSThese regulations determine the terms of participation in the Promotion organised by the company, NOVOL SP. Z O. O., at ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki, tel. (61) 810-98-00, e-mail: [email protected] (“NOVOL”).The terms used in these Regulations have the following meanings:Promotion – a promotional campaign consisting of purchasing NOVOL products on 24 November 2023, during the hours specified in paragraph 3 below, as part of the “Black Friday” campaign organised by NOVOL in the European Union according to the rules specified in these Regulations;Participant – a person meeting the conditions specified in these Regulations;Organiser – the company, NOVOL SP. Z O. O., at ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki, tel. +48 (61) 810-98-00, e-mail: [email protected];Personal Data Controller – according to Article 4(7) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC, the Data Controller, the entity deciding on the purposes and methods of processing data, is NOVOL SP. SP. Z O.O. with its registered office in Komorniki (62-052), at ul. Żabikowska 7/9, Republic of Poland.The Promotion will take place on 24 November 2023 from 00:00:01 to 23:59:59.The condition for participating in the Promotion is the purchase of any NOVOL products within the specified period and meeting the requirements specified in § 2 paragraph 4 of these Regulations by 5 December 2023.The Promotion will take place in the territory of:Poland (Republic of Poland) (if you are using the promotion in the territory of Poland, different regulations apply to you – available at <link>);European Union countries.Participation in the Promotion implies acceptance of the Promotion conditions specified in these Regulations.Personal data processing will include the following scope of data:
  First name and surname, NIP/VAT, company data, user's email, phone number, shipping address, and the size of the T-shirt or hoodie chosen by the participant, personal data necessary for fulfilling tax obligations, data included in the submitted documentation.
  The provisions of these Regulations do not contradict the provisions of the applicable regulations regarding consumer rights or the civil code (or any other equivalent legal act) in the Member State in which the Participant resides, especially Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council, and repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council.§ 2. PARTICIPATION IN THE PROMOTIONIn order to take part in the Promotion, one has to purchase some NOVOL products on 24 November 2023.The rewards in the Promotion include:Limited edition Black Friday short-sleeved t-shirts worth PLN 15 EUR,Limited edition Black Friday hoodies worth 40 EUR.In order to receive the Reward, the Participant must purchase NOVOL products within the period specified in the Regulations at selected points of sale.Conditions for participation in the Promotion.In order to participate, the Participant:must take a photo of their receipt and the purchased goods;register on the dedicated website www.novol.com/bf23, fill in the form and upload the receipt and photos of the purchased products. Fulfilment of the requirements specified in §2 paragraph 4 of the Regulations must occur within 7 working days, i.e., by 5 December 2023.The Participant agrees not to include their image or the image of others in the photo.The Participant declares that they are the creator of the submitted photos and have full rights to them. They also declare that these photos are not subject to third-party claims.Purchases worth a minimum of 65 EUR gross are rewarded with cotton t-shirts, while the purchase of goods worth a minimum of 150 EUR gross is rewarded with a cotton hoodie (“Reward”).One Participant may receive one Reward, regardless of the purchase amount and the number of purchase receipts from the same day.Participants in the Promotion can be individuals, but also business entities (especially entrepreneurs conducting sole proprietorships or commercial law companies). In the case of individuals residing in the European Union, those who are at least 18 years old. In the case of business entities (especially sole proprietorships and commercial law companies), those conducting business activities in the European Union.Employees of the NOVOL company, affiliated companies, store employees, employees of distributors associated with NOVOL, as well as other individuals directly or indirectly involved in the organisation of the Promotion, cannot participate in the Promotion.Participants providing false or incorrect information about themselves or registering other individuals or business entities will not receive the Reward. In the case of multiple registrations by the same person, only the first registration of the Participant will be considered.In the event that it is determined that the Participant does not meet any of the conditions specified in these Regulations, such Participant will be excluded from the Promotion and will lose any right to the Promotion Reward.The Participant must choose the size of the t-shirt or hoodie. After making the choice, the Participant is not entitled to the right of exchange or return for another size.In the event of withdrawal from the contract, based on which the Participant purchased the product(s) and received a receipt/invoice or other proof of purchase, which was sent to NOVOL to participate in the Promotion, then NOVOL reserves the right not to send the Reward to the Participant as a party not meeting the requirements of the Regulations.In the event of qualifying the Participant for receiving the Reward (“Winner”) – the Reward will be sent within 90 days from the end date of the Promotion to the address provided by the Participant in the form.The Promotion Regulations are available on the website at www.novol.com/bf23Participants in the Promotion cannot transfer the right to receive the Reward to third parties.§ 3. COMPLAINT PROCEDUREQuestions and complaints, as well as claims regarding the conduct of the Promotion should be addressed to [email protected]. However, the acceptance of complaints occurs no later than within 14 (fourteen) days from the occurrence of the situation or the event causing the complaint.Complaints submitted by Participants after this period will not be considered by the Organiser.Only Participants in the Promotion are entitled to file a complaint.The subject of the message should include the note “Complaint, Promotion – Black Friday.”The complaint should include: the Participant's first and last name or company name, the exact address and a detailed description of the complaint.Complaints will be considered by the Commission within 14 (fourteen) working days from the date of message delivery. The Commission's decision will be sent to the Participant by email to the address provided in the complaint.The Commission's decision does not exclude the Participant's right to pursue claims in accordance with applicable legal regulations.Any disputes arising in connection with the implementation of the Promotion will be resolved by the court according to general jurisdiction.§ 4. PROTECTION OF PERSONAL DATAIn accordance with Article 4(7) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) – hereinafter referred to as: “GDPR” – the Controller of the data of Promotion Participants and Reward Winners is NOVOL SP. z o.o. with its registered office in Komorniki (62-052), at ul. Żabikowska 7/9, Republic of Poland (hereinafter referred to as the “Company”).The Company has appointed a Data Protection Officer (DPO), who can be contacted in matters concerning the protection of personal data and the exercise of rights related to it. For this purpose, electronic contact is possible at the address [email protected].The personal data of Promotion Participants (including Reward Winners) may be processed for the following purposes and on the following legal grounds:conducting and implementing the Promotion (including sending Rewards to Winners) Article 6(1)(f) of the GDPR;ongoing communication in matters related to the organisation and implementation of the Promotion – legal grounds for data processing: Article 6(1)(f) of the GDPR);consideration of any complaints related to the Promotion – legal grounds for data processing: Article 6(1)(f) of the GDPR;fulfilment of legal requirements in the scope of tax and accounting provisions – legal grounds for data processing: Article 6(1)(c) of the GDPR;archiving purposes – legal grounds for data processing: Article 6(1)(f) of the GDPR).Provision of personal data:for the purpose of transferring Rewards and settling their value in accordance with applicable legal regulations (especially tax regulations) is mandatory (if such regulations are applicable in a given case). In such a situation, the failure to provide this data may prevent the transfer and proper settlement of Rewards.for other purposes of the processing – it is voluntary, but necessary for their implementation.Participants have the right to access data, the right to rectify (correct) data, the right to request data erasure, restriction of data processing, as well as the right to data portability in the scope and under the conditions specified in the GDPR. Moreover, in cases where the legal basis for the processing of your personal data is the legitimate interest of the Company as the data controller (the legal basis indicated above: Article 6(1)(f) of the GDPR), Participants in the Promotion (including Reward Winners) have the right to object at any time to the processing of personal data due to their particular situation.Personal data will not be processed in an automated manner, which at the same time could lead to making decisions causing legal effects for Participants or having a significant impact on their situation in a similar manner.Personal data of Participants may be disclosed to the following entities:entities providing technical support services to the Company, such as software suppliers, hosting services (e.g., email), entities supporting the Company in organising and conducting the Promotion;entities providing the Company with advisory, legal and consulting services in the scope concerning the Promotion;advertising and PR agencies supporting the Company in organising promotional and marketing activities;entities supporting the Company in the scope of accounting, tax and similar services;entities conducting postal or courier activities for the Company.The acquired personal data will be stored by the Company for the duration of the Promotion’s performance and implementation, and until proper settlement, as well as:until the potential claims arising from the conducted Promotion become statute-barred;for the period of the performance of obligations resulting from the provisions of law, in particular in the scope of tax and accounting regulations;for archiving purposes, if it concerns the history of correspondence and responses to queries, for a period not longer than 2 years.The Company informs about the Participant's legal right to lodge a complaint with any supervisory authority of their choice located within the territory of the European Union.§ 5. FINAL PROVISIONSThe Organiser may decide to exclude Participants from the Promotion.Decisions of the Commission referred to in paragraph 1 above may be made, in particular, in the event of
  a Participant's violation of any of the provisions of these Regulations or engaging in
  other actions that, in the Commission's opinion, affect or may affect the course of the Promotion, are inconsistent with good practices or adversely affect the image of the Organiser, as well as violate or may violate the interests or rights of other Participants.

  Mach dich bereit für
  BLACK FRIDAY mit NOVOL!

  Eine weitere super Promoaktion startet! Alles, was Sie tun müssen,
  ist, an unserer Kampagne teilzunehmen, und dank der limitierten Kollektion an T-Shirts
  und Hoodies von NOVOL werden Sie zur Ikone des Farbstils. Nur.
  Unser Angebot ist eine echte Chance, mit der Sie sich von der Masse abheben!

  Die Regeln sind einfach

  Es genügt, dass am 24. November 2023:
  Sie können alle NOVOL-Produkte kaufen

  Für mindestens 65 euro
  erhalten Sie ein T-Shirt

  Für mindestens 150 euro
  erhalten Sie ein Sweatshirt

  Wie bekomme ich den Preis?

  Bewahren Sie Ihre Rechnung auf, machen
  Sie ein Foto der von Ihnen gekauften Produkte und füllen
  Sie das Formular auf der Seite unten aus
  Senden Sie Fotos von Produkten und Rechnung und warten
  Sie auf die Kuriersendung
  Füllen Sie das Formular aus und holen Sie sich Ihren Preis

  Die Aktion ist gültig am 24. November 2023

  Folgen Sie uns in den sozialen Medien

  TEILNAHMEBEDINGUNGEN FÜR DIE AKTION „BLACK FRIDAY“§ 1. ALLGEMEINE BEDINGUNGENDie vorliegenden Teilnahmebedingungen definieren die Regeln für die Teilnahme an der Aktion der Firma NOVOL SP. Z O. O., ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki, Tel. + 48(61) 810-98-00, E-Mail-Adresse: [email protected] („NOVOL“).Die in den vorliegenden Teilnahmebedingungen verwendeten Begriffe bedeuten wie folgt:Aktion – ein Sonderangebot, das darauf beruht, Produkte von NOVOL am 24.11.2023 zu den Uhrzeiten nach Pkt. 3 unten im Rahmen der „Black Friday“-Kampagne einzukaufen, die durch NOVOL auf dem EU-Gebiet zu den Regeln organisiert wird, die in den vorliegenden Teilnahmebedingungen definiert wurden.Teilnehmer – Person, die die in den vorliegenden Teilnahmebedingungen erfüllt;Veranstalter: Firma NOVOL SP. Z O. O., ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki, Tel. (61) 810-98-00, E-Mail-Adresse: [email protected]Verantwortlicher für die personenbezogenen Daten – gem. Art. 4 Pkt. 7 der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien
  Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) ist der Verantwortliche für die personenbezogenen Daten, d.h. das Unternehmen, das über die Zwecke und Methoden der Datenverarbeitung entscheidet, die Firma NOVOL SP. Z O.O. mit Geschäftssitz in Komorniki (62-052), ul. Żabikowska 7/9, Republik Polen.
  Die Aktion wird am 24.11.2023 von 24:00:01 Uhr bis 23:59:59 Uhr durchgeführt.Die Teilnahme an der Aktion setzt den Erwerb von beliebigen Produkten von NOVOL im angegebenen Termin sowie die Erfüllung der Anforderungen bis zum 5.12.2023 voraus, die im § 2 Abs. 4 der vorliegenden Teilnahmebedingungen definiert wurden.Die Aktion findet statt inPolen (Republik Polen) statt (wenn Sie an der Aktion in Polen teilnehmen, gelten für Sie andere Teilnahmebedingungen – verfügbar unter der Adresse www.novol.com/bf23,,EU-LändernDie Teilnahme an der Aktion bedeutet die Akzeptanz der Regeln der Aktion, die in den vorliegenden Teilnahmebedingungen definiert wurden.Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten umfasst den folgenden Datenumfang:
  Vor- und Nachname, Steuernummer/USt-IdNr., Firmendaten, E-Mail-Adresse des Benutzers, Telefonnummer, Versandadresse und die Größe des durch den Teilnehmer gewonnenen T-Shirts oder Hoodies, personenbezogene Daten, die für die Erfüllung der steuerrechtlichen Pflichten erforderlich sind, Daten aus der übermittelten Dokumentation.
  Die Bestimmungen der Teilnahmebedingungen stehen nicht im Widerspruch mit den Bestimmungen der geltenden Vorschriften hinsichtlich der Verbraucherrechte oder mit den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (oder eines gleichwertigen Rechtsaktes) auf dem Gebiet des EU-Mitgliedsstaates, in dem der Teilnehmer wohnt, insbesondere mit den Bestimmungen der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2011/83/EU vom 25. Oktober 2011 über die Rechte der Verbraucher, zur Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates.§2. TEILNAHME AN DER AKTIONUm an der Aktion teilzunehmen, sind die Produkte von NOVOL am 24. November zu erwerbenIn der Aktion wurden folgende Preise vorgesehen:T-Shirts aus einer limitierten Black-Friday-Serie mit einem Wert von 15 EURHoodies aus einer limitierten Black-Friday-Serie mit einem Wert von 40 EURWenn der Teilnehmer einen Preis erhalten möchte, muss er ein Produkt von NOVOL in ausgewählten Verkaufsstellen in dem Termin kaufen, der in den Teilnahmebedingungen angegeben wurde.Teilnahmebedingungen für die Aktion;Für die Teilnahme an der Aktion muss der Teilnehmer:ein Foto des Kassenbons und der gekauften Ware machensich unter www.novol.com/bf23anmelden und das Formular ausfüllen sowie dort die Fotos des Kassenbons und der gekauften Produkte hochladen. Die Anforderungen nach §2 Abs. 4 der Teilnahmebedingungen müssen innerhalb von 7 Werktagen, d.h. bis zum 5.12.2023 erfüllt werden.Der Teilnehmer verpflichtet sich, auf dem Foto nicht sich oder andere Personen zu präsentieren.Der Teilnehmer erklärt, dass er der Autor der eingereichten Fotos ist und dass er komplette Rechte zu diesen Fotos besitzt. Er erklärt auch, dass diese Fotos kein Gegenstand von Ansprüchen Dritter sind.Für Einkäufe mit einem Wert von mindestens 65 EUR brutto wird ein T-Shirt aus Baumwolle und für Einkäufe mit einem Wert von mindestens 150 EUR brutto - ein Hoodie aus Baumwolle vergeben („Preis“).Ein Teilnehmer darf nur einen Preis erhalten, unabhängig vom Wert der Einkäufe und von der Anzahl der Kaufbelege vom jeweiligen Tag.An der Aktion dürfen natürliche Personen sowie Unternehmen teilnehmen (insbesondere selbständige Unternehmer oder Handelsgesellschaften). Bei den natürlichen Personen mit Wohnsitz auf dem EU-Gebiet - Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind. Bei den gewerblichen Unternehmen (insbesondere bei selbständigen Unternehmern oder Handelsgesellschaften) - Unternehmen mit dem Geschäftssitz auf dem EU-GebietDie Mitarbeiter der Firma NOVOL, der verbundenen Gesellschaften, Mitarbeiter der Geschäfte, Mitarbeiter der Händler, die mit NOVOL verbunden sind sowie andere Personen, die direkt oder indirekt mit der Organisation der Aktion verbunden sind, dürfen nicht an der Aktion teilnehmen.Teilnehmer, die falsche oder fehlerhafte Angaben zu ihrer Person machen oder andere Personen oder Unternehmen eintragen, erhalten keinen Preis. Bei einer wiederholten Anmeldung durch eine Person wird nur die erste Anmeldung des jeweiligen Teilnehmers berücksichtigt.Wenn festgestellt wird, dass ein Teilnehmer irgendwelche Anforderung der vorliegenden Teilnahmebedingungen nicht erfüllt, dann wird er aus der Aktion ausgeschlossen und verliert seinen eventuellen Anspruch auf einen Aktionspreis.Der Teilnehmer muss die Größe des T-Shirts oder des Hoodies angeben. Nach der Auswahl darf der Teilnehmer weder den Preis austauschen noch die Größe ändern.Beim Rücktritt vom Vertrag, auf Grundlage dessen der Teilnehmer das Produkt (die Produkte) erworben hat und einen Kassenbon/eine Rechnung oder einen anderen Kaufbeleg erhalten hat, der der Firma NOVOL im Rahmen der Aktion eingereicht wurde, behält sich die Firma NOVOL das Recht vor, den Preis dem Teilnehmer nicht zu senden, wenn er die Anforderungen der Teilnahmebedingungen nicht erfüllt.Wenn der Teilnehmer für die Abnahme des Preises qualifiziert wird („Sieger“) – wird der Preis innerhalb von 90 Tagen nach Abschluss der Aktion an die Adresse versendet, die durch den Teilnehmer im Formular angegeben wurde.Die Teilnahmebedingungen für die Aktion können im Internet unter www.novol.com/bf23 abgerufen werden.Die Teilnehmer der Aktion dürfen die Rechte auf den Erhalt des Preises nicht auf Dritte übertragen.§ 3. REKLAMATIONSVERFAHRENFragen und Beschwerden sowie Reklamationen bezüglich des Ablaufs der Aktion sind an [email protected] zu richten. Reklamationen werden jedoch nur innerhalb von 14 (vierzehn) Tage ab dem Eintreten der Gegebenheit oder des Ereignisses, das Anlass für die Reklamation ist, akzeptiert.Durch den Teilnehmer nach Ablauf dieser Frist eingereichte Reklamationen werden durch den Veranstalter nicht überprüft.Eine Reklamation darf nur von einem Teilnehmer der Aktion eingereicht werden.Der Betreff der Nachricht ist mit einem Vermerk „Reklamation, Aktion – Black Friday“ zu versehen.In der Reklamation sollte Folgendes enthalten: Vor- und Nachname oder Firmendaten, genaue Adresse des Teilnehmers und genaue Beschreibung der Reklamation.Die Reklamationen werden durch den Ausschuss innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen ab dem Zustellungsdatum der Nachricht überprüft. Die Entscheidung des Ausschusses wird dem Teilnehmer an die E-Mail-Adresse mitgeteilt, die in der Reklamation angegeben wird.Die Entscheidung der Kommission schließt das Recht des Teilnehmers nicht aus, seine Ansprüche gemäß den geltenden Rechtsvorschriften geltend zu machen.Alle Streitigkeiten, die im Zusammenhang mit der Durchführung der Aktion auftreten können, werden von einem ordentlichen Gericht entschieden.§ 4. SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATENGem. Art. 4 Pkt. 7 der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien
  Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) - nachstehend: „DSGVO“ - ist der Verantwortliche für die Daten der Teilnehmer der Aktion und der Sieger die Firma NOVOL SP. z o.o. mit Geschäftssitz in Komorniki (62-052), ul. Żabikowska 7/9, Republik Polen (nachstehend „Gesellschaft“).
  Die Gesellschaft hat einen Datenschutzbeauftragten (DSB) benannt, der in Angelegenheiten des Datenschutzes und der Ausübung der damit verbundenen Rechte kontaktiert werden kann. Dafür ist der Kontakt über die E-Mail-Adresse [email protected] möglich.Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer der Aktion (darunter der Sieger) dürfen zu folgenden Zwecken und nach den nachfolgend aufgeführten Rechtsgrundlagen verarbeitet werden:Durchführung und Umsetzung der Aktion (einschließlich des Versands der Preise an die Sieger) Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) DSGVO;laufende Kommunikation zur Durchführung und Umsetzung der Aktion – Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten: Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) DSGVO;Überprüfung eventueller Reklamationen im Zusammenhang mit der Aktion – Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten: Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) DSGVO;Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen im Bereich der Steuer- und Buchhaltungsvorschriften – Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten: Art. 6 Abs. 1 Buchst. c) DSGVO;Archivierung – Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten: Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) DSGVO.Die Angabe der personenbezogenen Daten:ist zwecks der Übergabe der Preise und Verrechnung des Wertes der Preise gemäß den geltenden (insbesondere den steuerrechtlichen) Vorschriften obligatorisch (sofern im jeweiligen Falle die Vorschriften Anwendung finden). Wenn die Daten in diesem Falle nicht angegeben werden, können unter Umständen die Preise nicht übergeben und korrekt verrechnet werden.hinsichtlich der sonstigen Zwecke ist die Verarbeitung der Daten freiwillig, für die Durchführung dieser Zwecke aber unentbehrlich.Die Teilnehmer haben das Recht auf Zugang zu ihren Daten, das Recht auf Berichtigung (Änderung) der Daten, das Recht, die Löschung ihrer Daten und die Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu verlangen, sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit in dem Umfang und zu den Bedingungen der DSGVO. In Fällen, in denen die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten das berechtigte Interesse der Gesellschaft als des für die Verarbeitung Verantwortlichen ist (vorstehend genannte Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) DSGVO), haben die Teilnehmer an der Aktion (einschließlich der Sieger) außerdem das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aufgrund ihrer besonderen Situation Widerspruch einzulegen.Die personenbezogenen Daten werden nicht automatisiert verarbeitet, was gleichzeitig dazu führen könnte, dass Entscheidungen gegenüber den Teilnehmern getroffen werden, die Rechtswirkungen entfalten oder sie in ähnlicher Weise wesentlich beeinträchtigen könnten.Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer können gegenüber folgenden Stellen offengelegt werden:Stellen, die technische Unterstützungsdienste für die Gesellschaft erbringen, wie z. B. Softwareanbieter, Hosting-Anbieter (z. B. E-Mail-Postfach), Stellen, die die Gesellschaft bei der Organisation und Durchführung der Aktion unterstützen,Stellen, die für die Gesellschaft Beratungs- und Rechtsdienstleistungen hinsichtlich der Aktion erbringen,Werbe- und PR-Agenturen, durch die die Gesellschaft bei der Organisation von Verkaufs- und Marketingaktionen unterstützt wird,Stellen, die die Gesellschaft mit Buchhaltungs- und Steuerdienstleistungen usw. unterstützen.Stellen, die Post- oder Kurierdienste für die Gesellschaft erbringen.Die erhobenen personenbezogenen Daten werden durch die Gesellschaft während der Durchführung und Umsetzung der Aktion sowie bis zum Zeitpunkt der korrekten Abrechnung der Aktion gespeichert, und darüber hinaus:bis zur Verjährung der potentiellen Ansprüche, die sich aus der durchgeführten Aktion ergeben können,für die Dauer der Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen, insbesondere im Bereich der Steuer- und Buchhaltungsvorschriften,zu Archivierungszwecken, soweit dies die Historie des Schriftverkehrs und die Antworten auf gestellte Fragen betrifft, für einen Zeitraum von höchstens 2 Jahren.Die Gesellschaft informiert über das Recht des Teilnehmers, eine Beschwerde bei einer beliebigen Aufsichtsbehörde in der Europäischen Union einzureichen.§ 5. SCHLUSSBESTIMMUNGENDer Veranstalter der Aktion kann eine Entscheidung über den Ausschluss von Teilnehmern der Aktion treffen.Die Entscheidungen nach Abs. 1 oben können insbesondere dann getroffen werden,
  wenn der Teilnehmer gegen irgendwelche Bestimmungen der Teilnahmebedingungen verstößt oder wenn
  der Teilnehmer andere Handlungen unternimmt, die in der Auffassung des Ausschusses auf den Verlauf der Aktion Einfluss nehmen oder Einfluss nehmen könnten, die im Widerspruch mit guten Bräuchen stehen oder das Image des Veranstalters beeinträchtigen könnten und die im Widerspruch mit Interessen oder Rechten von anderen Teilnehmern stehen oder stehen könnten.

  Prépare-toi pour VENDREDI NOIR?
  Uniquement avec NOVOL !

  Tout ce que vous avez à faire est de participer à notre campagne
  et grâce à la collection limitée de T-shirts et sweats
  à capuche de NOVOL, vous deviendrez une icône du style peinture. Juste.

  Notre offre est une réelle opportunité qui
  vous permettra de vous démarquer !

  Les règles sont simples

  l suffit que le 24 novembre 2023:Vous pouvez acheter tous les produits NOVOL

  pour un minimum de 65 euro -
  vous recevrez un T-shirt

  pour un minimum de 150 euro - vous recevrez un sweat-shirt

  Comment obtenir le prix?

  Conservez votre reçu, prenez une photo des produits que vous
  avez achetés et remplissez le formulaire sur la page ci-dessous.
  Envoyez des photos des produits et du reçu et attendez
  l'expédition par courrier...

  La promotion est valable le 24 novembre 2023

  Suivez-nous sur les réseaux sociaux

  RÈGLEMENT DE LA PROMOTION « BLACK FRIDAY »§ 1. CONDITIONS GÉNÉRALESLe présent Règlement définit les règles de participation à la Promotion organisée par NOVOL SP. Z O. O., ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki, tél. (61) 810-98-00, adresse e-mail  : [email protected] (« NOVOL »),Définition des termes utilisés dans le présent Règlement :Promotion : action promotionnelle consistant en l'achat de produits NOVOL le 24/11/.2023, pendant les heures indiquées au point  3 ci-dessous, dans le cadre de la campagne «  Black Friday »  organisée par NOVOL sur le territoire de l'Union européenne dans les termes et conditions énoncés dans le présent Règlement ;Participant : personne satisfaisant aux conditions visées dans le présent Règlement  ;Organisateur  : la société NOVOL SP. Z O. O., ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki, tél. (61) 810-98-00, adresse e-mail  : [email protected]Responsable du traitement des données personnelles, - conformément à l'art.  4 p. 7 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27  avril  2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, le Responsable du traitement des données, c'est-à-dire l'entité décidant des finalités et des moyens du traitement des données, est la société NOVOL SP. Z O.O. Sise à Komorniki (62-052), à l’adresse ul. Żabikowska 7/9, Rzeczpospolita Polska.La Promotion aura lieur le 24/11/.2023 de 00:00:01 à 23:59:59.La participation à la Promotion est subordonnée à l'achat de tout produit NOVOL dans le délai indiqué et au respect des exigences spécifiées au §  2, alinéa 4, du présent Règlement au 05/12/2023.La Ppromotion se déroulera sur le territoire  :de la Pologne (la République de Pologne) (si vous utilisez la promotion sur le territoire de la Pologne, vous êtes soumis à un règlement différent ; disponible sur <link>),des pays de l'Union européenneLa participation à la Promotion signifie que vous acceptez les termes et conditions de la Promotion tels qu'ils sont définis dans le présent Règlement.Le traitement des données personnelles comprendra les éléments suivants  :
  le nom et le prénom, le NIP/numéro de TVA, les données de l'entreprise, l'adresse e-mail de l'utilisateur, le numéro de téléphone, l'adresse de livraison et la taille du T-shirt ou du sweat-shirt gagné fourni par le participant, les données personnelles nécessaires au respect des obligations fiscales, les données contenues dans la documentation soumise.
  Les dispositions du Règlement ne sont pas contraires aux dispositions de la législation applicable en matière de droits des consommateurs ou du Code civil (ou de toute législation équivalente) sur le territoire de l'État membre dont le Participant est résident, en particulier la Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25  octobre  2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la Directive 93/13/CEE du Conseil et la Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 85/577/CEE du Conseil et la Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil.§2. PARTICIPATION À LA PROMOTIONPour participer à la Promotion, il convient d’acheter des produits NOVOL le 24  novembre  2023.Les Prix à gagner lors de la Promotion sont les suivants  :des t-shirts à manches courtes en édition limitée pour le Black Friday d'une valeur de 15 EUR.Des sweat-shirts en édition limitée pour le Black Friday d'une valeur de 40 EUR.Le Participant, pour recevoir un prix, doit acheter des produits NOVOL dans le délai indiqué dans le Règlement dans les points de vente sélectionnés.Conditions de participation à la Promotion  ;Pour y participer, le Participant est tenu de  :prendre une photo de son ticket de caisse et des produits achetéss'enregistrer sur le site Web dédié www.novol.com/bf23 remplir le formulaire et y télécharger les photos du ticket de caisse et des produits achetés. Les exigences énoncées au §2 alinéa  4 du Règlement doivent être satisfaites dans un délai de 7  jours ouvrables, c'est-à-dire au plus tard le 05/12/2023.Le Participant s'engage à ne pas publier sa propre image ou l'image d'autrui dans la photographie.Le Participant déclare qu'il est le créateur des photos soumises et qu'il en détient tous les droits. Il déclare également que les photos ne peuvent faire l'objet de réclamations de la part de tiers.Les achats d'une valeur minimale de 65 EUR hors taxes sont récompensés par un prix : - un T-shirt en coton, tandis que les achats de biens d'une valeur minimale de 150 EUR hors taxes sont récompensés par un sweat-shirt à capuche en coton (« Prix »).Un participant ne peut recevoir qu'un seul Prix, quelle que soit la valeur de l'achat et le nombre de preuves d'achat du jour donné.Les Participants à la Promotion peuvent être des personnes physiques, mais aussi des entités commerciales (en particulier des entrepreneurs gérant des entreprises individuelles ou des sociétés de droit commercial). Pour les personnes physiques résidant dans l'Union européenne et âgées d'au moins 18 ans. Pour les opérateurs économiques (notamment les entrepreneurs individuels et les sociétés commerciales) établis sur le territoire de l'Union européenne.Les employés de la société NOVOL, de ses sociétés affiliées, les employés des magasins, les employés des distributeurs affiliés à la société NOVOL, ainsi que d'autres personnes directement ou indirectement liées à l'organisation de la Promotion ne peuvent pas y participer.Les Participants fournissant des informations fausses ou incorrectes à leur sujet ou inscrivant d'autres personnes ou entreprises pour participer ne recevront pas de Prix. En cas d'inscriptions multiples de la même personne, seule la première inscription de ce Participant sera prise en compte.Si un Participant ne satisfait pas à l'une des conditions énoncées dans le présent Règlement, il sera exclu de la Promotion et perdra tout droit à recevoir un Prix dans le cadre de la Promotion.Le Participant est tenu d’indiquer la taille du T-shirt ou du sweat-shirt à capuche. Une fois la sélection faite, le Participant n'aura pas le droit d'échanger la taille ou de retourner le T-shirt ou le sweat-shirt à capuche.En cas de résiliation du contrat sur la base duquel le Participant a acheté le ou les produit(s) et a reçu un ticket de caisse/une facture ou un autre justificatif d'achat qui a été envoyé à NOVOL afin de participer à la Promotion, NOVOL se réserve le droit de ne pas envoyer de Prix au Participant car il ne répond pas aux exigences du règlement.Si un Participant est qualifié pour recevoir un Prix (« Lauréat »), le Prix sera envoyé dans un délai de 90  jours à compter de la date de fin de la Promotion à l'adresse indiquée par le participant sur le formulaire.Le Règlement de la Promotion est disponible sur le site Web à l'adresse suivante www.novol.com/bf23Les participants à la Promotion ne peuvent pas transférer le droit d'obtenir le Prix à un tiers.§ 3. PROCÉDURE DE RÉCLAMATIONLes questions et les réclamations concernant l'organisation de la Promotion doivent être envoyées à l’adresse [email protected]. Les réclamations seront toutefois acceptées dans un délai de 14  (quatorze) jours à compter de la date de la condition ou l'occurrence de l'événement donnant lieu à la réclamation.Une réclamation déposée par un Participant après cette date limite ne sera pas prise en compte par l'Organisateur.Seul le Participant à la Promotion a le droit de déposer une réclamation.Dans l'objet du message, il est nécessaire d’indiquer « Réclamation, Promotion - Black Friday ».La réclamation doit indiquer le nom, le prénom ou les coordonnées professionnelles, l'adresse exacte du Participant et une description détaillée de la réclamation.Les réclamations seront examinées par la Commission dans un délai de 14  (quatorze) jours ouvrables à compter de la date de réception du message. Le Participant sera informé de la décision de la Commission par e-mail à l'adresse fournie dans la réclamation.La décision de la Commission n'exclut pas le droit du Participant à faire valoir ses droits conformément à la législation applicable.Tout litige pouvant survenir dans le cadre de la Promotion sera réglé par un tribunal de droit commun.§ 4. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLESConformément à l'art. 4 p. 7 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27  avril  2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données), dénommée « RGPD », le Responsable du traitement des données des Participants à la Promotion et des Lauréats est la société NOVOL SP. z o.o., sise à Komorniki (62-052), à l’adresse ul. Żabikowska 7/9, République de Pologne (ci-après la « Société »).La Société a désigné un Délégué à la protection des données (DPIOD) qui peut être contacté pour les questions relatives à la protection des données à caractère personnel et à l'exercice des droits y afférents. À cette fin, il est possible de le contacter par e-mail à l'adresse suivante : [email protected].Les données personnelles des Participants à la Promotion (y compris des Lauréats) peuvent être traitées aux fins et sur les bases juridiques suivantes  :réalisation et mise en œuvre de la Promotion (y compris l'envoi des Prix aux Lauréats) art. 6, §1, point f) du RGPD  ;communication permanente sur des questions liées à la conduite et à la mise en œuvre de la Promotion - base juridique du traitement des données  : art. 6, §1 point  f) du RGPD  ;traitement de toute réclamation relative à la Promotion - base juridique du traitement des données  : art. 6, §1 point f) du RGPD ;respect des exigences légales en matière de fiscalité et de comptabilité - base juridique du traitement des données personnelles art. 6, §1 point c) du RGPD ;archivage – base juridique du traitement des données personnelles  : art. 6, §1 point f) du RGPD.Communication des données personnelles  :Afin de transmettre les Prix et d'en régler la valeur conformément aux lois applicables (en particulier les lois fiscales), il est obligatoire de communiquer ses données personnelles (dans la mesure où la législation s'applique dans le cas en question). Dans ce cas, le fait de ne pas communiquer ses données personnelles peut empêcher le transfert et le bon règlement des Prix.en ce qui concerne les autres finalités, le traitement - est volontaire, mais nécessaire à leur mise en œuvre.Les Participants ont le droit d'accéder à leurs données, le droit de rectifier (modifier) leurs données, le droit de demander l'effacement de leurs données, la limitation du traitement de leurs données, ainsi que le droit à la portabilité de leurs données dans la mesure et conformément aux principes énoncés dans le RGPD. En outre, dans les cas où la base juridique du traitement de vos données personnelles est l'intérêt légalement justifié de la Société en tant que responsable du traitement des données (base juridique indiquée ci-dessus  : art. 6, §1 point f) du RGPD), les Participants à la Promotion (y compris les Lauréats) ont le droit de s'opposer à tout moment au traitement de leurs données personnelles en raison de leur situation particulière.Les données personnelles ne seront pas traitées de manière automatisée, ce qui pourrait entraîner une prise de décisions à l'encontre des Participants produisant des effets juridiques ou affectant de manière significative leur situation.Les données personnelles des Participants peuvent être divulguées aux entités suivantes :les entités fournissant des services d'assistance technique à la Société telles que les fournisseurs de logiciels, les services d'hébergement (par exemple, les boîtes mail), les entités soutenant la Société dans l'organisation et l'exécution de la Promotion ;les entités fournissant des services de conseil et, juridiques à la Société dans le cadre de la Promotion ;les agences de publicité et de relations publiques qui aident la Société à organiser des activités de promotion et de marketing ;les entités soutenant la Société dans le domaine de la comptabilité, des services fiscaux, etc. ;les entités fournissant des services postaux ou de messagerie à la Société.Les données personnelles récoltées seront conservées par la Société pendant toute la durée de la conduite et de l'exécution de la Promotion et jusqu'à ce qu'elles soient dûment réglées, et en outre  :jusqu'au délai de prescription pour les réclamations potentielles découlant de l'exécution de la Promotion ;pour la durée de l'exécution des obligations légales, y compris en particulier les réglementations fiscales et comptables ;à des fins d'archivage lorsqu'il s'agit de l'historique des correspondances et des réponses aux questions posées, pour une durée maximale de 2  ans.La Société informe le Participant qu'il a le droit de déposer une réclamation auprès de toute autorité de contrôle située dans l'Union européenne.§ 5. DISPOSITIONS FINALESL'Organisateur peut décider d'exclure des Participants de la Promotion.Les décisions de la Commission visées au point  1 ci-dessus peuvent être prises notamment lorsque
  le Participant enfreint l'une des dispositions du présent Règlement ou lorsque
  le Participant agit d'une manière qui, de l’opinion de la Commission, affecte ou peut affecter le déroulement de la Promotion, est contraire aux bonnes mœurs ou affecte ou peut affecter négativement l'image de l'Organisateur ou affecte ou peut affecter les intérêts ou les droits d'autres Participants.

  Ετοιμάσου για την
  BLACK FRIDAY της NOVOL!

  Ένας ακόμα Super διαγωνισμός ξεκινά!
  Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι, να λάβετε μέρος
  στην καμπάνια μας και χάρη στην περιορισμένη συλλογή από μπλουζάκια
  και φούτερ της NOVOL, θα γίνετε σύμβολο του στυλ βαφής. Απλώς.

  Η προσφορά μας είναι μια πραγματική ευκαιρία
  που θα σας κάνει να ξεχωρίσετε από το πλήθος!

  Οι κανόνες είναι απλοί

  Αρκεί στις 24 Νοεμβρίου 2023:Μπορείτε να αγοράσετε οποιαδήποτε προϊόντα NOVOL

  για τουλάχιστον 65 ευρώ -
  θα λάβετε ένα μπλουζάκι

  για τουλάχιστον 150 ευρώ -
  θα λάβετε ένα φού

  Πώς θα πάρετε το δώρο;

  Κρατήστε την απόδειξή σας, τραβήξτε φωτογραφία
  τα προϊόντα που αγοράσατε και συμπληρώστε τη φόρμα στην παρακάτω σελίδα
  Στείλτε φωτογραφίες των προϊόντων και
  την απόδειξη και περιμένετε την αποστολή με courier...
  Συμπληρώστε τη φόρμα και λάβετε το δώρο σας

  Η προσφορά ισχύει μόνο για της 24 Νοεμβρίου 2023

  Ακολουθήστε μας στα social med

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «BLACK FRIDAY»§ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙΟι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καθορίζουν τους κανόνες συμμετοχής στην Προσφορά που διοργανώνει η εταιρεία NOVOL SP. Z O. O., ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki, τηλ. (61) 810-98-00, διεύθυνση e-mail: [email protected] („NOVOL”),Οι όροι που χρησιμοποιούνται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις σημαίνουν:Προσφορά - προωθητική ενέργεια που συνίσταται στην αγορά προϊόντων NOVOL στις 24.11.2023, κατά τις ώρες που αναφέρονται στο σημείο 3 κατωτέρω, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Black Friday» που διοργανώνει η NOVOL στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους όρους που καθορίζονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.Συμμετέχων - πρόσωπο που πληροί τους όρους που καθορίζονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις,Διοργανωτής: η εταιρεία NOVOL SP. Z O. O., ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki, τηλ. (61) 810-98-00, διεύθυνση e-mail: [email protected]Διαχειριστής Προσωπικών Δεδομένων - σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών καθώς και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Διαχειριστής Δεδομένων, δηλαδή η οντότητα που αποφασίζει για τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας των δεδομένων, είναι η NOVOL SP. Z O.O. με έδρα το Komorniki (62-052), ul. Żabikowska 7/9, Δημοκρατία της Πολωνίας.Η Προσφορά θα πραγματοποιηθεί στις 24.11.2023 από τις 24:00:01 έως τις 23:59:59.Η συμμετοχή στην Προσφορά προϋποθέτει την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος NOVOL εντός της καθορισμένης προθεσμίας και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στην § 2 παράγραφος 4 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων μέχρι τις 5.12.2023.Η Προσφορά θα λάβει χώρα στην επικράτεια της:Πολωνίας (Δημοκρατία της Πολωνίας) (εάν κάνετε χρήση της Προσφοράς στην επικράτεια της Πολωνίας, θα δεσμεύεστε από άλλους κανονισμούς - διαθέσιμοι στη διεύθυνση <link>),Χωρών της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΗ συμμετοχή στην Προσφορά σημαίνει την αποδοχή των όρων της Προσφοράς, όπως ορίζονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα περιλαμβάνει το ακόλουθο εύρος δεδομένων:
  όνομα και επώνυμο, ΑΦΜ/ΦΠΑ, στοιχεία εταιρείας, e-mail του χρήστη, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση αποστολής και το μέγεθος της μπλούζας ή της φούτερ που κέρδισε ο νικητής, προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, δεδομένα που περιέχονται στα υποβληθέντα έγγραφα.
  Οι διατάξεις των Όρων και Προϋποθέσεων δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί δικαιωμάτων του καταναλωτή ή του Αστικού Κώδικα (ή οποιασδήποτε ισοδύναμης νομοθεσίας) στην επικράτεια του Κράτους Μέλους στο οποίο ο Συμμετέχων είναι κάτοικος, ιδίως της οδηγίας 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 περί των δικαιωμάτων του καταναλωτή, η οποία τροποποιεί την οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και καταργεί την οδηγία 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.§2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΓια συμμετοχή στην Προσφορά, πρέπει να γίνει αγορά προϊόντων NOVOL στις 24 Νοεμβρίου 2023.Τα βραβεία της Προσφοράς είναι:κοντομάνικα μπλουζάκια από την περιορισμένη έκδοση Black Friday αξίας 15 EURφούτερ με κουκούλα από την περιορισμένη έκδοση Black Friday αξίας 40 EURΓια να λάβει ένα βραβείο, ο συμμετέχων πρέπει να αγοράσει προϊόντα NOVOL εντός της προθεσμίας που ορίζεται στους Όρους και Προϋποθέσεις σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.Όροι και Προϋποθέσεις συμμετοχής στην Προσφορά.Για να συμμετάσχει, ο Συμμετέχων:πρέπει να βγάλει φωτογραφία την απόδειξή του και τα προϊόντα που αγόρασενα εγγραφεί στην ειδική ιστοσελίδα www.novol.com/bf23 να συμπληρώσει την φόρμα και να εισάγει εκεί τις φωτογραφίες της απόδειξης και των προϊόντων που αγόρασε. Η εκπλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στην §2.4 των Όρων και Προϋποθέσεων, πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 7 εργάσιμων ημερών, δηλαδή μέχρι τις 5.12.2023.Ο Συμμετέχων αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην συμπεριλάβει στη φωτογραφία την απεικόνισή του ή την απεικόνιση άλλων.Ο συμμετέχων δηλώνει ότι είναι ο δημιουργός των υποβαλλόμενων φωτογραφιών και έχει πλήρη δικαιώματα σε αυτές. Δηλώνει επίσης ότι οι φωτογραφίες αυτές δεν υπόκεινται σε αξιώσεις τρίτων.Οι αγορές με ελάχιστη ακαθάριστη αξία 65 EUR ανταμείβονται με ένα βραβείο - ένα βαμβακερό μπλουζάκι, ενώ οι αγορές με ελάχιστη ακαθάριστη αξία 150 EUR ανταμείβονται με ένα βαμβακερό φούτερ με κουκούλα («Βραβείο»).Ένας συμμετέχων μπορεί να λάβει ένα μόνο Βραβείο, ανεξάρτητα από την αξία της αγοράς και τον αριθμό των αποδείξεων αγοράς από μια δεδομένη ημέρα.Οι συμμετέχοντες στην Προσφορά μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα, αλλά και επιχειρηματικές οντότητες (ιδίως επιχειρηματίες που διαχειρίζονται ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρείες εμπορικού δικαίου). Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων, πρέπει αυτά να διαμένουν στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι τουλάχιστον 18 ετών. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων (ιδίως ατομικών επιχειρήσεων και εμπορικών εταιρειών),πρέπει να έχουν την έδρα των επιχειρησιακών τους δραστηριοτήτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην Προσφορά οι υπάλληλοι της NOVOL, των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, οι υπάλληλοι των καταστημάτων, οι υπάλληλοι των διανομέων που συνδέονται με τη NOVOL, καθώς και άλλα πρόσωπα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη διοργάνωση της Προσφοράς.Οι συμμετέχοντες που παρέχουν ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες για τον εαυτό τους ή εγγράφουν ως συμμετέχοντες άλλα πρόσωπα ή επιχειρηματικές οντότητες, δεν θα λάβουν το Βραβείο. Σε περίπτωση πολλαπλών εγγραφών από το ίδιο πρόσωπο, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο η πρώτη εγγραφή του συγκεκριμένου Συμμετέχοντα.Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένας Συμμετέχων δεν πληροί οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, ο εν λόγω Συμμετέχων θα αποκλείεται από την Προσφορά και θα χάνει κάθε δικαίωμα για ένα Βραβείο στα πλαίσια της Προσφοράς.Ο Συμμετέχων πρέπει να επιλέξει το μέγεθος της μπλούζας ή της φούτερ με κουκούλα του. Μόλις γίνει η επιλογή, ο Συμμετέχων δεν θα έχει δικαίωμα επιστροφής ή ανταλλαγής με ένα άλλο μέγεθος.Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση, βάσει της οποίας ο Συμμετέχων αγόρασε το προϊόν (τα προϊόντα) και έλαβε απόδειξη/τιμολόγιο ή άλλη απόδειξη αγοράς, η οποία στάλθηκε στη NOVOL για να συμμετάσχει στην Προσφορά, η NOVOL διατηρεί το δικαίωμα να μην αποστείλει το Βραβείο στον Συμμετέχοντα, θεωρώντας την συμμετοχή του ως μη ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των κανονισμών.Εάν ο Συμμετέχων πληροί τις προϋποθέσεις για να λάβει το Βραβείο («Νικητής») - το Βραβείο θα αποσταλεί εντός 90 ημερών από την ημερομηνία λήξης της Προσφοράς στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Συμμετέχων στη φόρμα.Οι όροι και οι προϋποθέσεις της Προσφοράς είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα στη διεύθυνση www.novol.com/bf23Οι Συμμετέχοντες στην Προσφορά δεν μπορούν να μεταβιβάσουν το δικαίωμα απόκτησης του Βραβείου σε τρίτους.§ 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝΟι ερωτήσεις και τα παράπονα σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της Προσφοράς θα πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση [email protected]. Τα παράπονα, ωστόσο, θα γίνονται δεκτά το αργότερο εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε χώρα η κατάσταση ή το συμβάν που προκάλεσε την υποβολή παραπόνου.Ένα παράπονο που υποβάλλεται από Συμμετέχοντα μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής δεν θα εξετάζεται από τον Διοργανωτή.Μόνο ένας Συμμετέχων στην Προσφορά δικαιούται να υποβάλει παράπονο.Στη γραμμή θέματος του μηνύματος, παρακαλούμε προσθέστε τη σημείωση «Παράπονο, Προσφορά - Black Friday».Το παράπονο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: το όνομα, το επώνυμο ή τα στοιχεία της εταιρείας, την ακριβή διεύθυνση του Συμμετέχοντα καθώς και μια λεπτομερή περιγραφή του παραπόνου.Τα παράπονα θα εξεταστούν από την Επιτροπή εντός 14 (δεκατεσσάρων) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του μηνύματος. Η απόφαση της Επιτροπής θα αποσταλεί στον Συμμετέχοντα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που θα σταλεί στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί στο παράπονο.Η απόφαση της Επιτροπής δεν αποκλείει το δικαίωμα του Συμμετέχοντα να ασκήσει αξιώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.Τυχόν διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με την Προσφορά θα επιλύονται από δικαστήριο γενικής δικαιοδοσίας.§ 4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΣύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων αυτών καθώς και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων) - εφεξής: «ΓΚΠΔ». - Διαχειριστής των δεδομένων των Συμμετεχόντων στην Προσφορά και των Νικητών των Βραβείων είναι η NOVOL SP. z o.o. με έδρα στο Komorniki (62-052), ul. Żabikowska 7/9, Δημοκρατία της Πολωνίας (εφεξής η «Εταιρεία»).Η Εταιρεία έχει ορίσει Επιθεωρητή Προστασίας Δεδομένων (ΕΠΔ), με τον οποίο μπορείτε κανείς να επικοινωνήσει για θέματα που αφορούν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων. Για το σκοπό αυτό, είναι δυνατή η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων στην Προσφορά (συμπεριλαμβανομένων των Νικητών) μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς και βάσει των ακολούθων νομικών βάσεων:τη διεξαγωγή και εκτέλεση της Προσφοράς (συμπεριλαμβανομένης της αποστολής των Βραβείων στους Νικητές) άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ,την συνεχή επικοινωνία για θέματα που σχετίζονται με τη διεξαγωγή και την υλοποίηση της Προσφοράς - νομική βάση επεξεργασίας δεδομένων: άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ,την επεξεργασία πιθανών παραπόνων σχετικά με την Προσφορά - νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων: άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ,την εκπλήρωση νομικών απαιτήσεων σχετικά με φορολογικούς και λογιστικούς κανονισμούς - νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων: άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο γ) ΓΚΠΔ,την αρχειοθέτηση - νομική βάση για την επεξεργασία: άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ.Παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:Για να παραδοθούν τα Βραβεία και να γίνει εκκαθάριση της αξίας του βραβείου σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις (ιδίως τις φορολογικές) είναι υποχρεωτική (στο βαθμό που οι διατάξεις θα εφαρμοστούν στη συγκεκριμένη περίπτωση). Σε μια τέτοια περίπτωση, η μη παροχή αυτών των δεδομένων μπορεί να εμποδίσει την παράδοση και τον ορθό διακανονισμό των Βραβείων.για όλους τους άλλους σκοπούς, η επεξεργασία των δεδομένων είναι προαιρετική αλλά απαραίτητη.Οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, το δικαίωμα διόρθωσης (τροποποίησης) των δεδομένων τους, το δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων στην έκταση και σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στον ΓΚΠΔ. Επιπλέον, στις περιπτώσεις όπου η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι το νομικά δικαιολογημένο συμφέρον της Εταιρείας ως υπεύθυνου επεξεργασίας των δεδομένων (νομική βάση που αναφέρεται ανωτέρω: άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ), οι Συμμετέχοντες στην Προσφορά (συμπεριλαμβανομένων των νικητών) έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων λόγω της ιδιαίτερης κατάστασής τους.Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένο τρόπο που θα μπορούσε ταυτόχρονα να οδηγήσει στη λήψη εν σχέσει με τους Συμμετέχοντες αποφάσεων που παράγουν έννομα αποτελέσματα ή με παρόμοιο τρόπο επηρεάζουν σημαντικά την κατάστασή τους.Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων μπορούν να κοινοποιηθούν στις ακόλουθες οντότητες:οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης στην Εταιρεία, όπως πάροχοι λογισμικού, υπηρεσίες hosting (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), οντότητες που υποστηρίζουν την Εταιρεία στην οργάνωση και εκτέλεση της Προσφοράς,οντότητες που παρέχουν συμβουλευτικές, νομικές και γνωμοδοτικές υπηρεσίες στην Εταιρεία σε σχέση με την Προσφορά,διαφημιστικά γραφεία και γραφεία δημοσίων σχέσεων που υποστηρίζουν την Εταιρεία στην οργάνωση προωθητικών ενεργειών και δραστηριοτήτων μάρκετινγκ,οντότητες που υποστηρίζουν την Εταιρεία στον τομέα των λογιστικών, φορολογικών υπηρεσιών κ.λπ.οντότητες που εκτελούν ταχυδρομικές ή ταχυμεταφορικές δραστηριότητες για λογαριασμό της Εταιρείας.Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται θα διατηρηθούν από την Εταιρεία για την περίοδο διεξαγωγής και εκτέλεσης της Προσφοράς και μέχρι την ορθή εκκαθάρισή τους, και επιπλέον:μέχρι την παραγραφή πιθανών αξιώσεων που απορρέουν από τη διεξαγωγή της Προσφοράς,κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης νομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των φορολογικών και λογιστικών κανονισμών,για σκοπούς αρχειοθέτησης, όταν πρόκειται για το ιστορικό της αλληλογραφίας που διεξήχθη και των απαντήσεων που δόθηκαν σε ερωτήματα που τέθηκαν, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 2 έτη.Η Εταιρεία ενημερώνει για το δικαίωμα του Συμμετέχοντα να υποβάλει παράπονο σε οποιαδήποτε εποπτική αρχή που βρίσκεται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.§ 5. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΟ διοργανωτής μπορεί να λάβει την απόφαση να αποκλείσει Συμμετέχοντες από την Προσφορά.Οι αποφάσεις της Επιτροπής που αναφέρονται στο σημείο 1. ανωτέρω μπορούν να ληφθούν ιδίως στην περίπτωση που
  ο Συμμετέχων παραβιάσει οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή αναλαμβάνει
  οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες που κατά τη γνώμη της Επιτροπής επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν την πορεία της Προσφοράς, είναι αντίθετες προς τα χρηστά ήθη ή επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εικόνα του Διοργανωτή ή επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν τα συμφέροντα ή τα δικαιώματα άλλων Συμμετεχόντων.

  Приготви се за
  ЧЕРЕН ПЕТЪК с NOVOL!
  Започва още една суперпромка!

  Всичко, което трябва да направите, е да участвате
  в нашата кампания и благодарение на лимитираната колекция от тениски
  и качулки на NOVOL, ще се превърнете в икона на боядисания стил. Просто.

  Нашето предложение е истинска възможност,
  която ще ви накара да се откроите от тълпата!

  Правилата са прости

  Достатъчно е на 24 ноември 2023 г.:Можете да закупите всякакви продукти на NOVOL

  за минимум 65 евро -
  ще получите тениска

  за минимум 150 ево -
  ще получите суичър

  Как да получа наградата?

  Запазете касовата бележка, направете снимка на закупените
  от вас продукти и попълнете формуляра на страницата по-долу
  Изпратете снимки на продукти и касова бележка и изчакайте куриерската пратка...Попълнете формуляра и вземете своята награда

  Промоцията е валидна на 24 ноември 2023 г

  Последвайте ни в социалните медии

  РЕГЛАМЕНТ НА ПРОМОЦИЯТА „BLACK FRIDAY“§ 1. ОБЩИ УСЛОВИЯТози регламент определя правилата за участие в Промоцията, организирана от фирма NOVOL Sр. z o.o., ул. „Жабиковска“ 7/9, 62-052 Коморники, тел. (61) 810-98-00, електронен адрес: [email protected] („NOVOL“),Термините, използвани в настоящия Регламент, означават следното:Промоция – промоционална акция за покупка на продукти NOVOL на 24.11.2023 г., в часовете, посочени в точка 3 по-долу, като част от кампанията „Black Friday“, организирана от NOVOL на територията на Европейския съюз при условията, посочени в настоящия Регламент.Участник – лице, което отговаря на условията, посочени в настоящия Регламент;Организатор: NOVOL Sp. z o.o., ул. „Жабиковска“ 7/9, 62-052 Коморники, тел. +48 (61) 810-98-00, електронен адрес: [email protected]Администратор на лични данни – в съответствие с чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО, Администраторът на данни, т.е. субектът, който взема решения относно целите и начините за обработка на данните, е NOVOL Sp. z o.o. със седалище в Коморники (62-052), ул. „Жабиковска“ 7/9, Република Полша.Промоцията ще се проведе на 24.11.2023 г. от 00:00:01 до 23:59:59 ч.Участието в Промоцията е обвързано с покупка на продукти NOVOL в рамките на посочения период и изпълнението на изискванията, посочени в § 2, ал. 4 от настоящия Регламент, до 5.12.2023 г.Промоцията ще се проведе на територията на:Полша (Република Полша) (ако използвате промоцията в Полша, сте обвързани с други разпоредби – налични на <линк>),Държавите в Европейския съюзУчастието в Промоцията означава приемане на условията на Промоцията, както са посочени в настоящия Регламент.Обработката на лични данни включва следното:
  име, фамилия, данъчен номер/ДДС номер, данни на фирмата, адрес на електронна поща, телефонен номер, адрес за доставка и размер на тениската или суитшърта, които сте спечелили, лични данни, необходими за изпълнение на данъчни задължения, данни, съдържащи се в предоставената документация.
  Разпоредбите на този Регламент не противоречат на разпоредбите на приложимото законодателство в областта на правата на потребителите или Гражданския кодекс (или друго равностойно законодателство) на територията на държавата членка, в която пребивава Участникът, и по-специално на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и Съвета.§ 2. УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТАЗа да участвате в Промоцията, трябва да закупите продукти NOVOL на 24 ноември 2023 г.Наградите в Промоцията са следните:лимитирана серия тениски с къс ръкав за Black Friday на стойност 20 LEVлимитирана серия суитшърти с качулка за Black Friday на стойност 80 LEVЗа да получи наградата, Участникът трябва да закупи продукти NOVOL в рамките на срока, посочен в Регламента, в определени търговски обекти.Условия за участие в Промоцията;За да участва, Участникът:трябва да направи снимка на касовия бон и закупените стокида се регистрира на специалния уебсайт www www.novol.com/bf23, да попълни формуляра и да качи снимките на касовия бон и закупените продукти. Изпълнението на изискванията, посочени в §2 ал. 4 от Регламента, трябва да се осъществи в срок от 7 работни дни, т.е. до 05.12.2023 г.Участникът се задължава да не включва в снимката собствения си образ или този на други лица.Участникът декларира, че той/тя е автор на представените снимки и има пълни права върху тях. Декларира също така, че изображенията не подлежат на претенции от трети страни.За покупки с минимална брутна стойност 165 LEV се присъжда награда памучна тениска, а за покупки на стоки с минимална брутна стойност 300 LEV се присъжда награда памучен суитшърт с качулка („Награда“).Един участник може да получи една Награда, независимо от размера на стойността на покупката и броя на доказателствата за покупка от този ден.Участниците в Промоцията могат да бъдат физически лица, но също така и стопански субекти (по-специално еднолични търговци или търговски дружества). За физически лица – местожителството им трябва да е на територията на Европейския съюз и да са навършили 18 години. За стопански субекти (по-специално еднолични търговци и търговски дружества) – тяхната стопанска дейност трябва да бъде установена на територията на Европейския съюз.В Промоцията не могат да участват служители на фирма NOVOL, на свързаните с нея дружества, служители на магазини, служители на свързани с NOVOL дистрибутори, както и други лица, пряко или непряко свързани с организирането на Промоцията.Участниците, които предоставят невярна или неточна информация за себе си, или регистрират за участие други лица или фирми, няма да получат Награда. При многократни регистрации от едно и също лице ще бъде взета предвид само първата регистрация на съответния Участник.Ако се установи, че Участникът е нарушил някое от условията, посочени в настоящия Регламент, той ще бъде изключен от Промоцията и ще загуби правото си да получи Награда от Промоцията.Участникът трябва да избере размер на тениска или суитшърт с качулка. След като е направен изборът, Участникът няма право на замяна с друг размер или връщане.При отказ от договора, въз основа на който Участникът е закупил продукт/и и е получил касов бон/фактура или друго доказателство за покупката, което е било изпратено на NOVOL за участие в Промоцията, фирма NOVOL си запазва правото да не изпрати Наградата на Участника като неотговарящ на изискванията на Регламента.Ако Участникът отговаря на условията за получаване на Награда („Наградено лице“), Наградата ще бъде изпратена в срок от 90 дни след края на Промоцията на адреса, посочен от Участника във формуляра.Регламентът на Промоцията е наличен на уебсайта на адрес www.novol.com/bf23Участниците в Промоцията нямат право да прехвърлят на трети лица правото си да получат Награда.§ 3. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯВъпросите, жалбите и рекламациите относно провеждането на Промоцията трябва да бъдат изпратени на адрес: [email protected]. Рекламациите обаче се приемат не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от датата на възникване на обстоятелството или настъпване на събитието, което е причина за рекламацията.Подадена от Участник рекламация след този краен срок няма да бъде разглеждана от Организатора.Само Участник в Промоцията има право да подаде рекламация.В темата на съобщението, моля, добавете бележка „Рекламация, Промоция Black Friday“Рекламацията трябва да съдържа: име и фамилия или данни на фирмата, точен адрес на Участника и подробно описание на рекламацията.Рекламациите ще бъдат разглеждани от Комисия в срок от 14 (четиринадесет) работни дни от датата на получаване на рекламацията. Решението на Комисията ще бъде изпратено на Участника по електронна поща на адреса, посочен в рекламацията.Решението на Комисията не изключва правото на Участника да търси обезщетение в съответствие с приложимото законодателство.Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с прилагането на Промоцията, се решават от общите съдилища.§ 4. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИВ съответствие с чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) – наричан по-долу: ОРЗД – Администратор на данните на Участниците в Промоцията и Наградените лица е дружество NOVOL Sp. z o.o. със седалище в Коморники (62-052), ул. „Жабиковска“ 7/9, Република Полша (наричано по-долу „Дружество“).Дружеството е назначило Инспектор по защита на данните, към когото можете да се обърнете по въпроси, свързани със защитата на данните и упражняване на свързаните с това права. За тази цел можете да се свържете по електронна поща на адрес [email protected]Личните данни на Участниците в Промоцията (включително на Наградените лица) могат да бъдат обработвани за следните цели и на следните правни основания:за провеждане и реализация на Промоцията (включително изпращане на наградите на Наградените лица) – чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД;за текуща комуникация по въпроси, свързани с провеждането и реализацията на Промоцията – правно основание за обработка на данни: чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД;за обработка на евентуални рекламации във връзка с Промоцията – правно основание за обработка на данните: чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД;за изпълнение на законовите изисквания във връзка с данъчните и счетоводните разпоредби – правно основание за обработка на данните: чл. 6, ал. 1, буква в) от ОРЗД;за архивиране – правно основание за обработка на данните: чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД.Предоставянето на лични данни:Е задължително (ако в конкретния случай разпоредбите са приложими) за предаването на Наградите и отчитането на стойността им в съответствие с приложимото законодателство (по-специално данъчното законодателство). В този случай непредоставянето на тези данни може да попречи на предаването и правилното отчитане на Наградите.е доброволно за всички останали цели, но необходимо за реализацията им.Участниците имат право на достъп до своите данни, право на корекция (изменение) на своите данни, право да поискат заличаване или ограничаване на обработката на своите данни, както и право на преносимост на данните до степента и при условията на ОРЗД. Освен това, когато правното основание за обработката на личните Ви данни е правно обоснован интерес на Дружеството като администратор на данни (посочено по-горе правно основание: чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД), Участниците в Промоцията (включително Наградените лица) имат право да възразят по всяко време срещу обработката на личните им данни предвид тяхната конкретна ситуация.Личните данни няма да бъдат обработвани по автоматизиран начин, който може да доведе до вземане на решения по отношение на Участниците, които пораждат правни последици или по подобен начин съществено влияят върху тяхната ситуация.Личните данни на Участниците могат да бъдат разкрити на следните организации:лица, предоставящи услуги за техническа поддръжка на Дружеството, като доставчици на софтуер, хостинг услуги (напр. електронна поща), лица, подпомагащи Дружеството при организирането и провеждането на Промоцията,лица, предоставящи правни и консултантски услуги на Дружеството във връзка с Промоцията,рекламни и PR агенции, които подпомагат Дружеството при организирането на промоционални и маркетингови дейности,лица, които подпомагат Дружеството със счетоводни, данъчни и др. услуги.лица, извършващи пощенски или куриерски услуги от името на Дружеството.Получените лични данни ще бъдат съхранявани от Дружеството за срока на провеждане и реализация на Промоцията и до надлежното ѝ отчитане, а освен това:до изтичането на давностния срок за потенциални искове, произтичащи от Промоцията,за срока на законовите задължения, включително по-специално данъчните и счетоводни разпоредби,за целите на архивирането, когато се отнасят за историята на кореспонденцията и отговорите на отправените запитвания, за максимален срок от 2 години.Дружеството информира Участника за правото му да подаде жалба до всеки надзорен орган, който се намира на територията на Европейския съюз.§ 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИОрганизаторът може да взема решение за изключване на Участници от Промоцията.Решенията на Комисията, посочени в ал. 1 по-горе, могат да бъдат взети по-специално в случай на
  нарушаване от страна на Участник на някоя от разпоредбите на Регламента или предприемане от страна на
  Участника на извършването на всяко друго действие, което по мнение на Комисията засяга или може да засегне провеждането на Промоцията, противоречи на добрите нрави или засяга или може да засегне негативно имиджа на Организатора, или нарушава или може да наруши интересите или правата на други Участници.

  Spremi se za
  CRNI PETAK uz NOVOL!
  Počinje još jedna Super Promka!

  Sve što trebate učiniti je sudjelovati u našoj kampanji i zahvaljujući limitiranoj
  kolekciji majica i hoodica iz NOVOL-a postat ćete ikona paint stila. Samo.

  Naša ponuda je prava prilika koja će vas izdvojiti iz mase!

  Pravila su jednostavna

  Dovoljno je da 24.11.2023.
  Možete kupiti sve NOVOL proizvode

  za minimalno 65 euro -
  dobit ćete majicu

  za minimalno 150 euro -
  dobit ćete trenirku

  Kako doći do nagrade?

  Sačuvajte račun, fotografirajte kupljene proizvode
  i ispunite obrazac na donjoj stranici
  Pošaljite fotografije proizvoda i račun te pričekajte pošiljku kurirskom službom...
  Ispunite obrazac i preuzmite svoju nagradu

  Promocija vrijedi 24.11.2023

  Pratite nas na društvenim mrežama

  PRAVILNIK PROMOCIJE „BLACK FRIDAY”§ 1. OPĆI UVJETIOvaj pravilnik definira pravila sudjelovanja u promociji koju organizira NOVOL D. O.O., ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki, tel. (61) 810-98-00, e-mail adresa: [email protected] („NOVOL”),Izrazi koji se koriste u Pravilniku označavaju:Promocija - promotivna akcija koja se temelji na kupnji proizvoda NOVOL dana 24. 11. 2023. godine, u satima navedenim u točki 3. u nastavku, u sklopu akcije "Black Friday" koju organizira NOVOL na području Europske unije pod uvjetima navedenim u ovom Pravilniku.Sudionik – osoba koja ispunjava uvjete navedene u ovom Pravilniku;Organizator: NOVOL D. O.O., ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki, tel. (61) 810-98-00, e-mail adresa: [email protected]Administrator osobnih podataka – u skladu s čl. 4 toč. 7 Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju tih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ Administrator podataka, odnosno subjekt koji odlučuje o namjeni i načinima obrade podataka je NOVOL D. O. O. sa sjedištem u mjestu Komorniki (62-052), ul. Żabikowska 7/9, Republika Poljska.Promocija će biti provedena dana 24. 11. 2023. godine od 24:00:01 do 23:59:59.Uvjet za sudjelovanje u Promociji je kupnja bilo kojeg NOVOL proizvoda u navedenom roku i ispunjavanje zahtjeva navedenih u § 2, st. 4 ovog Pravilnika do 5. 12. 2023. godine.Promocija će se provoditi na teritoriju:Poljske (Republike Poljske) (ako koristite promociju na teritoriju Poljske, primjenjuje se drugi pravilnik - dostupan na <link>),Zemalja Europske unijeSudjelovanje u Promociji označava prihvaćanje uvjeta Promocije navedenih u ovom Pravilniku.Obrada osobnih podataka uključivat će sljedeći opseg podataka:
  ime i prezime, PIB/PDV, podaci o tvrtki, e-mail korisnika, broj telefona, adresa za dostavu i veličina osvojene majice ili dukserice koju navodi sudionik, osobni podaci potrebni za ispunjavanje poreznih obveza, podaci sadržani u dostavljenoj dokumentaciji.
  Odredbe Pravilnika nisu u sukobu s odredbama važećih propisa o pravima potrošača ili građanskog zakonika (ili drugog jednakovrijednog pravnog akta) na području države članice u kojoj je sudionik rezident, posebno Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. godine o pravima potrošača, izmjenama i dopunama Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i stavljanjem izvan snage Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.§2. SUDJELOVANJE U PROMOCIJIU cilju sudjelovanja u Promociji, treba kupiti NOVOL proizvode 24. studenog 2023. godine.Nagrade u sklopu Promocije su sljedeće:majice kratkih rukava iz ograničenog izdanja Black Friday u vrijednosti od 15 EURdukserice s kapuljačom iz ograničenog izdanja Black Friday u vrijednosti od 40 EURU cilju osvajanja nagrade Sudionik mora kupiti NOVOL proizvode u roku navedenom u Pravilniku na odabranim prodajnim mjestima.Uvjeti sudjelovanja u Promociji;U cilju sudjelovanja, Sudionik:mora fotografirati svoj račun i kupljenu robumora se registrirati na web stranici www.novol.com/bf23, ispuniti obrazac i tamo postaviti fotografije svog računa i kupljenih proizvoda. Ispunjavanje zahtjeva navedenih u §2 st. 4 Pravilnika, mora se dogoditi u roku od 7 radnih dana, odnosno do 5. 12. 2023. godine.Sudionik se obvezuje da se na fotografiji neće naći njegova ili slika drugih osoba.Sudionik izjavljuje da je on autor postavljenih fotografija i da ima puna prava na njih. Također izjavljuje da ove fotografije nisu predmet potraživanja trećih strana.Kupovina robe u vrijednosti od najmanje 65 EUR bruto nagrađuje se nagradom - pamučnom majicom, dok kupovina robe u vrijednosti od najmanje 150 EUR bruto - pamučnom duksericom s kapuljačom ("Nagrada").Jedan sudionik može dobiti jednu nagradu, neovisno o vrijednosti kupnje i broju dokaza o kupnji određenog dana.Sudionici u Promociji mogu biti fizičke osobe, ali i pravne osobe (osobito poduzetnici ili subjekti trgovačkog prava). U slučaju fizičkih osoba - u pitanju su osobe koje imaju prebivalište na području Europske unije i imaju najmanje 18 godina. U slučaju pravnih osoba (osobito samostalnih poduzetnika i subjekata trgovačkog prava) - u pitanju su pravne osobe koje imaju sjedište na području Europske unije.Zaposlenici tvrtke NOVOL, društava povezanih s njom, zaposlenici trgovina, zaposlenici distributera povezanih s NOVOL-om, kao ni druge osobe izravno ili neizravno povezane s organizacijom Promocije ne mogu sudjelovati u istoj.Sudionici koji pružaju lažne ili nepravilne podatke o sebi ili oni koji prijavljuju druge osobe ili pravne osobe za sudjelovanje neće dobiti Nagradu. U slučaju višestrukih prijava od strane iste osobe, u obzir će se uzeti samo prva prijava Sudionika.Ako se utvrdi da Sudionik ne ispunjava bilo koji od uvjeta navedenih u ovom Pravilniku, takav će Sudionik biti isključen iz Promocije i izgubit će sva prava na Nagradu.Sudionik mora odabrati veličinu majice ili dukserice s kapuljačom. Nakon odabira, Sudionik nema pravo na zamjenu za drugu veličinu ili povrat.U slučaju odustajanja od ugovora na temelju kojeg je Sudionik kupio proizvod(e) i primio račun/fakturu ili drugi dokaz o kupnji koji je poslan NOVOL-u radi sudjelovanja u Promociji, NOVOL zadržava pravo da ne pošalje Nagradu Sudioniku kao subjektu koji ne ispunjava uvjete pravilnika.Ako se Sudionik kvalificira za primanje Nagrade ("Dobitnik") - Nagrada će biti poslana u roku od 90 dana od završetka Promocije na adresu koju je Sudionik naveo u obrascu.Pravilnik Promocije dostupan je na web stranici www.novol.com/bf23Sudionici Promocije ne mogu prenijeti pravo na dobivanje Nagrade trećim osobama.§ 3. REKLAMACIJSKI POSTUPAKPitanja, pritužbe i reklamacije u vezi s načinom provođenja Promocije treba slati na [email protected] Reklamacije će se prihvaćati najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana nastanka stanja ili događaja koji predstavlja razlog reklamacije.Reklamacija koju Sudionik podnese nakon navedenog roka Organizator neće razmatrati.Samo Sudionik Promocije ima pravo podnijeti reklamaciju.U predmetu poruke treba dodati napomenu "Reklamacija, Promocija - Black Friday".Reklamacija treba sadržavati: ime, prezime ili podatke o tvrtki, detaljnu adresu Sudionika i detaljan opis reklamacije.Reklamaciju će Komisija razmotriti u roku od 14 (četrnaest) radnih dana od dana primitka poruke. Odluka Komisije bit će poslana Sudioniku putem e-mail poruke na adresu navedenu u reklamaciji.Odluka Komisije ne isključuje pravo Sudionika na podnošenje zahtjeva u skladu s važećim zakonom.Sve sporove koji mogu nastati u vezi s provedbom Promocije rješavat će sud prema općoj nadležnosti.§ 4. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKASukladno čl. 4 toč. 7 Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti fizičkih osoba u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) - u daljnjem tekstu: "GDPR" - Administrator podataka Sudionika Promocije i Dobitnika je NOVOL D.O.O. sa sjedištem u mjestu Komorniki (62-052), ul. Żabikowska 7/9, Republika Poljska (u daljnjem tekstu "Društvo").Društvo je imenovalo Službenika za zaštitu osobnih podataka kojem se može obratiti u pitanjima koja se odnose na zaštitu osobnih podataka i ostvarivanje prava u vezi s tim. U tu svrhu moguće ga je kontaktirati elektroničkim putem na e-mail adresu: [email protected]Osobni podaci Sudionika Promocije (uključujući Dobitnike) mogu se obrađivati u sljedeće svrhe i na sljedećim pravnim temeljima:provođenje promocije (uključujući slanje Nagrada Dobitnicima) čl. 6 st. 1 toč. f) GDPR;stalna komunikacija o pitanjima koja se odnose na provođenje Promocije - pravni temelj za obradu podataka: čl. 6 st. 1 toč. f) GDPR;razmatranje mogućih reklamacija vezanih uz Promociju - pravni temelj obrade podataka: čl. 6 st. 1 toč. f) GDPR;provedba zakonskih uvjeta iz područja poreznih i računovodstvenih propisa - pravni temelj za obradu podataka, čl. 6 st. 1 toč. c) GDPR;arhiviranje – pravni temelj za obradu podataka: čl. 6 st. 1 toč. f) GDPR.Davanje osobnih podataka:Za predavanje Nagrada i obračunavanje njihove vrijednosti, u skladu s važećim zakonima (osobito poreznim zakonima) davanje osobnih podataka je obvezno (ako su propisi primjenjivi u danom slučaju). U takvoj situaciji, nedavanje ovih podataka može spriječiti predavanje i pravilno obračunavanje Nagrada.u druge ciljeve obrade je dobrovoljno, ali nužno za provedbu ovih ciljeva.Sudionici imaju pravo na pristup podacima, pravo na ispravak podataka, pravo na zahtjev za brisanje podataka, ograničenje obrade podataka, kao i pravo na prijenos podataka u opsegu i pod uvjetima navedenim u GDPR. Štoviše, u slučajevima kada je pravni temelj za obradu Vaših osobnih podataka pravno opravdani interes Društva kao administratora podataka (gore navedena pravna osnova: čl. 6 st. 1. toč. f) GDPR), Sudionici Promocije (uključujući Dobitnike) imaju pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka zbog svoje specifične situacije.Osobni podaci neće se obrađivati na automatizirani način koji bi mogao dovesti do donošenja odluka za Sudionike koje bi imale pravne učinke ili na sličan način značajno utjecale na njihovu situaciju.Osobni podaci Sudionika mogu se otkriti sljedećim subjektima:subjektima koji Društvu pružaju usluge tehničke podrške, kao što su pružatelji softvera, usluga hostinga (npr. e-mail), subjektima koji pružaju podršku Društvu u organizaciji i provođenju Promocije,subjektima koji Društvu pružaju savjetodavne, pravne i konzultantske usluge u vezi s Promocijom,marketinškim i PR agencijama koje pružaju podršku Društvu u organizaciji promotivnih i marketinških kampanja,subjektima koji pružaju podršku Društvu u području računovodstva, poreznih usluga itd.subjektima koji obavljaju poštansku ili kurirsku djelatnost za Društvo.Dobivene osobne podatke Društvo će pohraniti za vrijeme trajanja Promocije i do trenutka pravilno provedenog obračuna, a osim toga:dok ne istekne rok zastare za potencijalna potraživanja proizašla iz Promocije,za vrijeme trajanja izvršavanja obveza proizašlih iz zakonskih odredbi, posebice iz područja poreznih i računovodstvenih propisa,za potrebe arhiviranja kada se radi o povijesti korespondencije i odgovora na poslane upite u razdoblju ne duljem od 2 godine.Društvo obavještava o zakonskom pravu Sudionika da podnese pritužbu bilo kojem odabranom nadzornom tijelu koje se nalazi unutar Europske unije.§ 5. ZAVRŠNE ODREDBEOrganizator može odlučiti isključiti Sudionike iz Promocije.Odluke Komisije iz st. 1. iznad mogu se dogoditi posebno u slučaju:
  kršenja od strane Sudionika bilo koje odredbe Pravilnika ili poduzimanja od strane
  Sudionika drugih aktivnosti koje, prema mišljenju Komisije, utječu ili mogu utjecati na tijek Promocije, nisu sukladne dobrim običajima ili utječu ili mogu negativno utjecati na imidž Organizatora, kao i kada krše ili mogu vrijeđati interese ili prava drugih Sudionika.

  Prepárate
  ¡VIERNES NEGRO con NOVOL!

  ¡Empieza otra Super Promoción! Todo lo que tienes que hacer es participar
  en nuestra promoción, gracias a la colección limitada de camisetas
  y sudaderas con capucha de NOVOL, te convertirás en un icono del estilo paint.

  ¡Nuestra promoción es una oportunidad real
  que te hará destacar entre la multitud!

  Las reglas son simples

  Basta que el 24 de noviembre de 2023:
  Puedes comprar cualquier producto NOVOL.

  por un mínimo de 65 euro -
  recibirás una camiseta

  por un mínimo de 150 euro -
  recibirás una sudadera

  ¿Cómo conseguir el premio?

  Guarda tu factura, toma una foto de los productos que compraste
  y completa el formulario en la página que a continuación se detalla.
  Enviar fotos de los productos, factura y espera el envío por mensajería..Completa el formulario y espera tu premio

  La promoción es válida el 24 de noviembre de 2023.

  Síguenos en las redes sociales

  REGLAMENTO DE LA PROMOCIÓN «BLACK FRIDAY»CLÁUSULA 1. CONDICIONES GENERALESEn el presente Reglamento se definen las reglas de participación en la Promoción organizada por NOVOL SP. Z O. O. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki, tfno. (61) 810-98-00, dirección e-mail: [email protected] («NOVOL»),Los términos utilizados en el presente Reglamento significan:Promoción: acción promocional consistente en la compra de productos NOVOL el 24.11.2023, durante las horas indicadas en el punto 3 a continuación, como parte de la campaña «Black Friday» organizada por NOVOL en el territorio de la Unión Europea en los términos y condiciones establecidos en el presente Reglamento.Participante: persona que cumple las condiciones establecidas en el presente Reglamento;Organizador: empresa NOVOL SP. Z O. O. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki, tfno. +48 (61) 810-98-00, dirección e-mail: [email protected]Responsable del tratamiento de los datos personales: de acuerdo con el art. 4 pto. 7 del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, el responsable del tratamiento de los datos personales, es decir, la entidad que decide sobre la finalidad y la forma de tratar los datos es NOVOL SP. Z O.O. con domicilio social en ul. Żabikowska 7/9, Komorniki (62-052), República de Polonia.La Promoción se llevará a cabo el 24.11.2023 desde las 24:00:01 hasta las 23:59:59.La participación en la Promoción estará condicionada a la compra de cualquier producto de NOVOL dentro del plazo indicado, así como al cumplimiento de los requisitos especificados en el artículo 2 apartado 4 del presente Reglamento antes del 5.12.2023.La Promoción tendrá lugar en el territorio de:Polonia (República de Polonia) (si participa en la Promoción en el territorio de Polonia, estará sujeto a otro reglamento, disponible en <enlace>),Estados miembros de la Unión EuropeaLa participación en la Promoción significa aceptar las condiciones de la Promoción establecidos en el presente Reglamento.El tratamiento de los datos personales incluirá lo siguiente:
  nombre y apellidos, NIF/CIF, datos de la empresa, correo electrónico del usuario, número de teléfono, dirección de envío y talla —facilitada por el participante— de la camiseta o sudadera ganada, datos personales necesarios para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, datos contenidos en la documentación presentada.
  Las disposiciones del Reglamento son sin perjuicio de las disposiciones de la legislación vigente en materia de derechos de los consumidores o del Código Civil (o de cualquier otra legislación equivalente) en el territorio del Estado miembro del que sea residente el participante, en particular la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.CLÁUSULA 2. PARTICIPACIÓN EN LA PROMOCIÓNPara participar en la Promoción, los productos NOVOL deberán adquirirse el 24 de noviembre de 2023.Los premios en el ámbito de la Promoción son los siguientes:camisetas de manga corta de la edición limitada Black Friday por un valor de 15 EURsudaderas con capucha de la edición limitada Black Friday por un valor de 40 URPara conseguir uno de los premios, el Participante debe comprar productos de NOVOL en el plazo especificado en el Reglamento en los puntos de venta seleccionados.Condiciones de participación en la Promoción;Para participar, el Participante debe hacer lo siguiente:sacar una foto de su recibo y de los productos adquiridos;registrarse en el formulario de la página web www.novol.com/bf23 rellenar el formulario y subir al mismo una foto de su recibo y de los productos adquiridos. El cumplimiento de los requisitos establecidos en la cláusula 2 apdo. 4 del Reglamento, deberá llevarse a cabo en un plazo de 7 días laborables, es decir, hasta el 5.12.2023.El participante se compromete a no incluir su propia imagen ni la de otros en la foto.El participante declara que es el creador de las fotos presentadas y que tiene todos los derechos sobre ellas. También declara que las fotos no están sujetas a reclamaciones por parte de terceros.Las compras por un valor bruto mínimo de 65 EUR serán premiadas con una camiseta de algodón, mientras que las compras por un valor bruto mínimo de 150 EUR serán premiadas con una sudadera con capucha de algodón («Premio»).Cada Participante puede recibir un solo Premio, independientemente del valor de la compra y del número de documentos de compra correspondientes a un día determinado.Los Participantes de la Promoción pueden ser tanto personas físicas como entidades empresariales (especialmente empresarios que dirijan sociedades unipersonales o sociedades de derecho mercantil). En el caso de personas físicas, estas deben ser residentes en el territorio de la Unión Europea y tener al menos 18 años. En el caso de entidades empresariales (en particular, empresarios individuales y sociedades mercantiles) deben tener su centro de actividad dentro de la Unión Europea.No podrán participar en la Promoción los empleados de NOVOL, sus empresas vinculadas, empleados de los comercios, empleados de los distribuidores relacionados con NOVOL, así como otras personas relacionadas directa o indirectamente con la organización de la Promoción.Los participantes que proporcionen información falsa o inexacta sobre sí mismos, o que inscriban a otras personas o entidades comerciales, no recibirán el Premio. En caso de inscripciones múltiples por parte de una misma persona, solo se tendrá en cuenta la primera inscripción de dicho Participante.En caso de tener pruebas que un Participante ha incumplido alguna de las condiciones establecidas en el presente Reglamento, dicho Participante quedará excluido de la Promoción y perderá todo derecho al Premio en el ámbito de la Promoción.El Participante debe seleccionar la talla de la camiseta o sudadera. Una vez hecha la selección, el Participante no tendrá derecho a devolverla o a cambiarla por otra talla.En caso de desistimiento del contrato en virtud del cual el Participante adquirió el/los producto/s y recibió un recibo/factura u otro documento de compra que se envió a NOVOL para participar en la Promoción, NOVOL se reserva el derecho de no enviar el Premio al Participante por incumplimiento de los requisitos del Reglamento.Si el Participante cumple los requisitos para recibir el Premio («Ganador»), el Premio se le enviará en un plazo de 90 días a partir de la fecha de finalización de la Promoción a la dirección facilitada por el mismo en el formulario.El Reglamento de la Promoción está disponible en la página web www.novol.com/bf23Los Participantes de la Promoción no podrán ceder el derecho a obtener el Premio a terceros.CLÁUSULA 3. PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓNLas preguntas y reclamaciones relativas al desarrollo de la Promoción deberán dirigirse a [email protected]. Las reclamaciones se aceptarán a más tardar en un plazo de 14 (catorce) días a partir de la fecha en que se produjo la condición o el hecho que da lugar a la reclamación.Las reclamaciones presentadas por los Participantes una vez vencido este plazo no serán tenidas el cuenta por el Organizador.Únicamente el Participante de la Promoción tiene derecho a presentar una reclamación.En el asunto del mensaje, indique «Reclamación, Promoción - Black Friday».La reclamación debe incluir: nombre, apellidos o datos de la empresa, la dirección exacta del Participante y una descripción detallada de la reclamación.Las reclamaciones serán evaluadas por la Comisión en un plazo de 14 (catorce) días laborables a partir de la fecha de entrega del mensaje. La decisión de la Comisión se enviará al Participante por correo electrónico a la dirección indicada en la reclamación.La decisión de la Comisión no excluye el derecho del Participante a presentar reclamaciones de conformidad con la legislación aplicable.Cualquier litigio que pueda surgir en relación con la Promoción será resuelto por un tribunal de jurisdicción general.CLÁUSULA 4. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALESDe conformidad con el art. 4 apdo. 7 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) - en adelante: «RGPD», el Responsable del tratamiento de los datos personales de los Participantes de la Promoción y de los Ganadores de los Premios es NOVOL SP. z o.o., con domicilio social en ul. Żabikowska 7/9, Komorniki (62-052), República de Polonia (en adelante, «Sociedad»).La Sociedad ha designado a un Delegado de Protección de Datos (DPD), con el que se puede contactar para cuestiones relativas a la protección de los datos personales y al ejercicio de los derechos relacionados con los mismos. Puede hacerlo escribiendo un correo electrónico a la dirección: [email protected].Los datos personales de los Participantes en la Promoción (incluidos los Ganadores) podrán ser tratados para los siguientes fines y con arreglo a las siguientes bases jurídicas:la realización y ejecución de la Promoción (incluido el envío de los Premios a los Ganadores), art. 6 apdo. 1 letra f) del RGPD;comunicación continua sobre asuntos relacionados con la realización y ejecución de la Promoción, base jurídica para el tratamiento de datos: art. 6 apdo. 1 letra f) del RGPD;la tramitación de cualquier reclamación relacionada con la Promoción, base jurídica para el tratamiento de datos: art. 6 apdo. 1 letra f) del RGPD;el cumplimiento de requisitos legales en materia de normativa fiscal y contable, base jurídica para el tratamiento de datos: art. 6, apdo. 1, letra c) del RGPD;el archivo de los datos, base jurídica para el tratamiento de datos: art. 6, apdo. 1, letra f) del RGPD.Suministro de datos personales:es condición obligatoria (en la medida en que las leyes se apliquen en el caso en cuestión) para poder hacer entrega de los Premios y liquidar el valor del Premio de acuerdo con las leyes aplicables (en particular las leyes fiscales). En este caso, la falta de comunicación de estos datos puede impedir la transferencia y la correcta liquidación de los Premios;para todos los demás fines, el tratamiento de los datos es voluntario, aunque necesario para su realización.Los participantes tienen derecho a acceder a sus datos, a rectificarlos (modificarlos), a solicitar su eliminación, a la limitación del tratamiento de sus datos, así como a la portabilidad de los mismos en la medida y de acuerdo con los principios establecidos en el RGPD. Además, en los casos en que la base jurídica para el tratamiento de sus datos personales sea el interés legítimo de la Sociedad como responsable del tratamiento (base jurídica indicada anteriormente: art. 6, apdo. 1, letra f) del RGPD), los Participantes en la Promoción (incluidos los Ganadores) tienen derecho a oponerse en cualquier momento al tratamiento de sus datos personales debido a su situación particular.Los datos personales no se tratarán de forma automatizada, lo que puede dar lugar al mismo tiempo a la adopción de decisiones con respecto a los Participantes que produzcan efectos jurídicos o que, de forma similar, afecten significativamente a su situación.Los datos personales de los Participantes podrán ser comunicados a las siguientes entidades:entidades que presten servicios de apoyo técnico a la Sociedad, como proveedores de software, servicios de hosting (p. ej., de correo electrónico), entidades que apoyen a la Sociedad en la organización y ejecución de la Promoción;entidades que presten servicios de consultoría, jurídicos, de asesoramiento a la Sociedad en relación con la Promoción;agencias de publicidad y relaciones públicas que apoyen a la Sociedad en la organización de la Promoción y las actividades de marketing;entidades que presten apoyo a la Sociedad en materia de contabilidad, servicios fiscales, etc.;entidades que realicen actividades postales o de mensajería en nombre de la Sociedad.Los datos personales obtenidos serán almacenados por la Sociedad durante el periodo de realización y ejecución de la Promoción y hasta su correcta liquidación, y además:hasta la fecha de vencimiento de las posibles reclamaciones derivadas de la realización de la Promoción;mientras dure el cumplimiento de las obligaciones legales, incluidas, en particular, las normas fiscales y contables;con fines de archivo, cuando se trate de la historia de la correspondencia llevada a cabo y de las respuestas dadas a las consultas planteadas, durante un período no superior a 2 años.La Sociedad informa del derecho del Participante a presentar una reclamación ante cualquier autoridad de control situada en el territorio de la Unión Europea.CLÁUSULA 5. DISPOSICIONES FINALESEl Organizador podrá decidir sobre la exclusión de los Participantes de la Promoción.Las decisiones de la Comisión mencionadas en el punto 1 anterior podrán adoptarse, en particular, en caso de que el Participante incumpla alguna de las disposiciones del presente Reglamento o el Participante realice otras acciones que, en opinión de la Comisión, afecten o puedan afectar al desarrollo de la Promoción, sean contrarias a las buenas costumbres, afecten o puedan afectar negativamente a la imagen del Organizador, o afecten o puedan afectar a los intereses o derechos de otros Participantes.

  Statut CZ

  Oddíl 1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY1. Tato pravidla určují podmínky účasti na Promo akci pořádané společností NOVOL SP. Z O. O., na ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki, tel. (61) 810-98-00, e-mail: [email protected] („NOVOL“).2. Pojmy použité v těchto Pravidlech mají následující význam:2.1. Propagace – propagační kampaň spočívající v nákupu produktů NOVOL dne 24. listopadu 2023 v hodinách uvedených v odstavci 3 níže v rámci kampaně „Black Friday“ organizované společností NOVOL v Evropské unii podle pravidel uvedených v těchto Pravidlech;2.2. Účastník – osoba splňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech;2.3. Pořadatel – společnost, NOVOL SP. Z O. O., na ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki, tel. +48 (61) 810-98-00, e-mail: [email protected];2.4. Správce osobních údajů – dle čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES je Správcem údajů, subjektem rozhodujícím o účelech a způsobech zpracování údajů, NOVOL SP. SP. Z O.O. se sídlem v Komornikách (62-052), ul. Żabikowska 7/9, Polská republika.3. Akce se bude konat dne 24. listopadu 2023 od 00:00:01 do 23:59:59.4. Podmínkou účasti v Akce je nákup jakýchkoliv produktů NOVOL ve stanovené lhůtě a splnění požadavků uvedených v § 2 odst. 4 těchto Pravidel do 5. prosince 2023.5. Akce se bude konat na území:5.1. Polsko (Polská republika) (pokud využíváte akci na území Polska, vztahují se na vás jiné předpisy – k dispozici na <link>);5.2. země Evropské unie.6. Účast v akci znamená souhlas s podmínkami akce uvedenými v těchto pravidlech.7. Zpracování osobních údajů bude zahrnovat následující rozsah údajů:Jméno a příjmení, NIP/DPH, firemní údaje, email uživatele, telefonní číslo, doručovací adresa a velikost trička nebo mikiny zvolená účastníkem, osobní údaje nutné pro splnění daňových povinností, údaje obsažené v předložené dokumentaci .8. Ustanovení těchto Pravidel nejsou v rozporu s ustanoveními platných předpisů o právech spotřebitelů nebo občanského zákoníku (či jiného rovnocenného právního aktu) v členském státě, ve kterém má Účastník bydliště, zejména Směrnici 2011/83/EU o Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, o změně směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a o zrušení směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice 97 /7/EC Evropského parlamentu a Rady.§ 2. ÚČAST NA PROPAGACI1. Abyste se mohli zúčastnit akce, musíte si 24. listopadu 2023 zakoupit některé produkty NOVOL.2. Mezi odměny v promo akci patří:A. Limitovaná edice triček s krátkým rukávem Black Friday v hodnotě 3700 KOR,b. Limitovaná edice Black Friday mikiny v hodnotě 985 KOR.3. Pro získání Odměny musí Účastník zakoupit produkty NOVOL ve lhůtě uvedené v Pravidlech na vybraných prodejních místech.4. Podmínky účasti v Promo akci.Za účelem účasti účastník:A. musí vyfotografovat příjem a zakoupené zboží;b. zaregistrujte se na vyhrazeném webu www.novol.com/bf23, vyplňte formulář a nahrajte účtenku a fotografie zakoupených produktů. Ke splnění požadavků uvedených v §2 odst. 4 Pravidel musí dojít do 7 pracovních dnů, tj. do 5. prosince 2023.5. Účastník souhlasí s tím, že na fotografii neuvede svou podobu ani podobu jiných osob.6. Účastník prohlašuje, že je autorem zaslaných fotografií a má k nim plná práva. Rovněž prohlašují, že tyto fotografie nepodléhají nárokům třetích stran.7. Nákupy v hodnotě minimálně 1600 KOR hrubého jsou odměňovány bavlněnými tričky, zatímco nákup zboží v minimální hodnotě 3700 KOR hrubého je odměňován bavlněnou mikinou s kapucí („Odměna“).8. Jeden Účastník může získat jednu Odměnu bez ohledu na částku nákupu a počet účtenek o nákupu ze stejného dne.9. Účastníky Akce mohou být fyzické osoby, ale i podnikatelské subjekty (zejména podnikatelé podnikající v podnikání nebo obchodní společnosti). V případě osob s bydlištěm v Evropské unii osoby, které jsou starší 18 let. V případě podnikatelských subjektů (zejména živnostníků a obchodních společností), které podnikají v Evropské unii.10. Zaměstnanci společnosti NOVOL, sesterské společnosti, zaměstnanci prodejen, zaměstnanci distributorů spojených s NOVOL, jakož i další jednotlivci se přímo nebo nepřímo podílí na organizaci promo akce, nemůže se akce zúčastnit.11. Účastníci, kteří o sobě uvedou nepravdivé nebo nesprávné údaje nebo zaregistrují jiné fyzické či podnikatelské subjekty, odměnu neobdrží. V případě více registrací stejnou osobou bude brána v úvahu pouze první registrace Účastníka.12. V případě, že bude zjištěno, že Účastník nesplňuje některou z podmínek uvedených v těchto Pravidlech, bude takový Účastník z Akce vyloučen a ztratí jakýkoli nárok na Odměnu za akci.13. Účastník si musí vybrat velikost trička nebo mikiny. Po provedení volby nemá Účastník právo na výměnu nebo vrácení za jinou velikost.14. V případě odstoupení od smlouvy, na základě které Účastník zakoupil produkt(y) a obdržel účtenku/fakturu nebo jiný doklad o koupi, který byl zaslán NOVOL k účasti v Promo akci, si NOVOL vyhrazuje právo nezasílat Odměnu Účastníkovi jako straně nesplňující požadavky Pravidel.15. V případě kvalifikace Účastníka pro získání Odměny („Výherce“) – Odměna bude zaslána do 90 dnů od data ukončení Akce na adresu uvedenou Účastníkem ve formuláři.16. Pravidla propagace jsou k dispozici na webových stránkách www.novol.com/bf2317. Účastníci Akce nemohou převést právo na obdržení Odměny na třetí osoby.§ 3. REKLAMAČNÍ ŘÁD1. Dotazy a stížnosti, stejně jako nároky týkající se provádění Promo akce, zasílejte na [email protected]. K přijetí reklamace však dochází nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od vzniku situace nebo události způsobující reklamaci.2. Na stížnosti podané účastníky po této lhůtě nebude pořadatel přihlížet.3. Podat stížnost jsou oprávněni pouze Účastníci Akce.4. Předmět zprávy by měl obsahovat poznámku „Stížnost, propagace – Černý pátek“.5. Stížnost by měla obsahovat: jméno a příjmení účastníka nebo název společnosti, přesnou adresu a podrobný popis stížnosti.6. Stížnosti budou Komisí posouzeny do 14 (čtrnácti) pracovních dnů od data doručení zprávy. Rozhodnutí Komise bude účastníkovi zasláno e-mailem na adresu uvedenou ve stížnosti.7. Rozhodnutím Komise není vyloučeno právo účastníka uplatňovat nároky v souladu s platnými právními předpisy.8. Případné spory vzniklé v souvislosti s realizací Promo akce budou řešeny soudem podle obecné jurisdikce.§ 4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ1. V souladu s čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu osobních údajů těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen: „GDPR“ – Správcem údajů účastníků akce a výherců odměn je NOVOL SP. z o.o. se sídlem v Komornikách (62-052), ul. Żabikowska 7/9, Polská republika (dále jen „Společnost“).2. Společnost jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), na kterého se lze obracet ve věcech týkajících se ochrany osobních údajů a výkonu práv s tím souvisejících. Za tímto účelem je možný elektronický kontakt na adrese [email protected].3. Osobní údaje účastníků akce (včetně výherců odměn) mohou být zpracovávány pro následující účely a na základě následujících právních důvodů:1.1 vedení a realizace propagace (včetně zasílání odměn výhercům) článek 6(1)(f) GDPR;1.2 průběžná komunikace ve věcech spojených s organizací a realizací Promoakce – právní důvody zpracování údajů: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR);1.3 posouzení případných stížností souvisejících s Propagací – právní důvody pro zpracování údajů: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;1.4 plnění zákonných požadavků v rozsahu daňových a účetních ustanovení – právní důvody pro zpracování údajů: čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR;1.5 účely archivace – právní důvody zpracování údajů: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).4. Poskytování osobních údajů:4.1 pro účely převodu Odměn a vypořádání jejich hodnoty v souladu s platnými právními předpisy (zejména daňovými předpisy) je povinný (pokud se takové předpisy v daném případě vztahují). V takové situaci může neposkytnutí těchto údajů zabránit převodu a řádnému vyúčtování Odměn.4.2 pro jiné účely zpracování – je to dobrovolné, ale nezbytné pro jejich realizaci.5. Účastníci mají právo na přístup k údajům, právo na ropravit (opravit) údaje, právo požadovat výmaz údajů, omezení zpracování údajů, jakož i právo na přenositelnost údajů v rozsahu a za podmínek uvedených v GDPR. Navíc v případech, kdy je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů oprávněný zájem Společnosti jako správce údajů (právní základ uvedený výše: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), Účastníci akce (včetně výherců odměn) mají právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu jejich konkrétní situace.6. Osobní údaje nebudou zpracovávány automatizovaně, což by zároveň mohlo vést k přijímání rozhodnutí, která mají pro Účastníky právní účinky nebo obdobným způsobem mají významný dopad na jejich situaci.7. Osobní údaje Účastníků mohou být zpřístupněny následujícím subjektům:7.1 subjekty poskytující společnosti služby technické podpory, jako jsou dodavatelé softwaru, hostingové služby (např. e-mail), subjekty podporující společnost při organizování a provádění propagace;7.2 subjekty poskytující Společnosti poradenské, právní a konzultační služby v rozsahu týkajícím se Propagace;7.3 reklamní a PR agentury podporující Společnost při organizování propagačních a marketingových aktivit;7.4 subjekty podporující Společnost v rámci účetních, daňových a obdobných služeb;7.5 subjekty provádějící pro Společnost poštovní nebo kurýrní činnosti.8. Získané osobní údaje budou Společností uchovávány po dobu realizace a realizace Akce a do řádného vypořádání, jakož i:8.1 do promlčení případných nároků vyplývajících z uskutečněné Promoakce;8.2 po dobu plnění povinností vyplývajících z ustanovení zákona, zejména v rozsahu daňových a účetních předpisů;8.3 pro účely archivace, jde-li o historii korespondence a odpovědí na dotazy, nejdéle po dobu 2 let.9. Společnost informuje o zákonném právu účastníka podat stížnost u kteréhokoli dozorového úřadu dle svého výběru se sídlem na území Evropské unie.§ 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ1. Organizátor může rozhodnout o vyloučení účastníků z akce.2. Rozhodnutí Komise uvedená v odstavci 1 výše mohou být přijata zejména v případěporušení některého z ustanovení těchto Pravidel nebo zapojení účastníkajiné akce, které podle názoru Komise ovlivňují nebo mohou ovlivnit průběh Promoakce, jsou v rozporu s osvědčenými postupy nebo nepříznivě ovlivňují image Pořadatele, jakož i porušují nebo mohou porušovat zájmy nebo práva ostatních Účastníků.

  Predpisi SL

  PRAVILA PROMOCIJE “ČRNI PETEK”.Oddelek 1. SPLOŠNI POGOJI1. Ta pravila določajo pogoje sodelovanja v promociji, ki jo organizira podjetje NOVOL SP. Z O. O., na ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki, tel. (61) 810-98-00, e-pošta: [email protected] ("NOVOL").2. Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo naslednje:2.1. Promocija – promocijska akcija, ki vključuje nakup izdelkov NOVOL dne 24. novembra 2023, v urah, določenih v odstavku 3 spodaj, v okviru kampanje »Črni petek«, ki jo organizira NOVOL v Evropski uniji v skladu s pravili, določenimi v teh predpisih;2.2. Udeleženec – oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene s tem pravilnikom;2.3. Organizator – podjetje NOVOL SP. Z O. O., na ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki, tel. +48 (61) 810-98-00, e-pošta: [email protected];2.4. Upravljavec osebnih podatkov – v skladu s členom 4(7) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem gibanju takšnih podatkov in razveljavitvi Direktive 95/46/ES je Upravljavec podatkov, subjekt, ki odloča o namenu in načinih obdelave podatkov, NOVOL SP. SP. Z O.O. s sedežem v Komornikih (62-052), ul. Żabikowska 7/9, Republika Poljska.3. Promocija bo potekala 24. novembra 2023 od 00:00:01 do 23:59:59.4. Pogoj za sodelovanje v promociji je nakup katerega koli izdelka NOVOL v navedenem roku in izpolnjevanje zahtev iz 4. odstavka 2. člena teh pravil do 5. decembra 2023.5. Promocija bo potekala na ozemlju:5.1. Poljska (Republika Poljska) (če uporabljate promocijo na ozemlju Poljske, za vas veljajo drugačni predpisi – dostopno na <link>);5.2. države Evropske unije.6. Sodelovanje v promociji pomeni sprejemanje pogojev promocije, določenih v teh pravilih.7. Obdelava osebnih podatkov bo vključevala naslednji obseg podatkov:Ime in priimek, NIP/DDV, podatki o podjetju, e-pošta uporabnika, telefonska številka, naslov za dostavo ter velikost majice ali puloverja s kapuco po izbiri udeleženca, osebni podatki, potrebni za izpolnjevanje davčne obveznosti, podatki, ki jih vsebuje predložena dokumentacija. .8. Določbe tega pravilnika niso v nasprotju z določbami veljavnih predpisov o pravicah potrošnikov ali civilnega zakonika (ali katerega koli drugega enakovrednega pravnega akta) v državi članici, v kateri udeleženec prebiva, zlasti z Direktivo 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov, spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 85/577/EGS in Direktive 97 /7/ES Evropskega parlamenta in Sveta.§ 2. SODELOVANJE V PROMOCIJI1. Če želite sodelovati v promociji, morate 24. novembra 2023 kupiti nekaj izdelkov NOVOL.2. Nagrade v promociji vključujejo:a. Omejena serija črnih petkovih majic s kratkimi rokavi v vrednosti 15 EUR,b. Omejena serija puloverjev Black Friday v vrednosti 40 EUR.3. Za prejem nagrade mora sodelujoči kupiti izdelke NOVOL v roku, določenem v Pravilniku, na izbranih prodajnih mestih.4. Pogoji za sodelovanje v promociji.Za sodelovanje mora udeleženec:a. morajo fotografirati svoj račun in kupljeno blago;b. registrirajte se na namenski spletni strani www.novol.com/bf23, izpolnite obrazec ter naložite račun in fotografije kupljenih izdelkov. Zahteve iz § 2 odstavka 4 pravilnika morajo biti izpolnjene v 7 delovnih dneh, tj. do 5. decembra 2023.5. Udeleženec se strinja, da na fotografijo ne bo vključil svoje podobe ali podobe drugih.6. Sodelujoči izjavlja, da je avtor poslanih fotografij in ima polne pravice do njih. Prav tako izjavljajo, da te fotografije niso predmet zahtevkov tretjih oseb.7. Nakup v vrednosti minimalno 65 EUR bruto nagrajujemo z bombažnimi majicami, nakup blaga v vrednosti minimalno 150 EUR bruto pa z bombažnim puloverjem s kapuco (»nagrada«).8. En udeleženec lahko prejme eno nagrado, ne glede na znesek nakupa in število potrdil o nakupu od istega dne.9. Udeleženci promocije so lahko posamezniki, pa tudi poslovni subjekti (predvsem samostojni podjetniki ali družbe gospodarskega prava). V primeru posameznikov, ki prebivajo v Evropski uniji, tisti, ki so stari najmanj 18 let. V primeru poslovnih subjektov (predvsem samostojnih podjetnikov in družb gospodarskega prava) tistih, ki opravljajo dejavnost v Evropski uniji.10. Zaposleni v podjetju NOVOL, povezanih družbah, zaposleni v trgovinah, zaposleni pri distributerjih, povezanih z NOVOL, kot tudi drugi posamezniki ki so neposredno ali posredno vključeni v organizacijo promocije, ne morejo sodelovati v promociji.11. Udeleženci, ki bodo posredovali lažne ali napačne podatke o sebi ali registrirali druge posameznike ali poslovne subjekte, ne bodo prejeli nagrade. V primeru večkratnih prijav iste osebe se upošteva le prva prijava udeleženca.12. V primeru, da se ugotovi, da udeleženec ne izpolnjuje katerega od pogojev, navedenih v teh pravilih, bo tak udeleženec izključen iz promocije in bo izgubil kakršno koli pravico do promocijske nagrade.13. Udeleženec mora izbrati velikost majice ali jopice s kapuco. Po opravljeni izbiri udeleženec nima pravice do zamenjave ali vračila za drugo velikost.14. V primeru odstopa od pogodbe, na podlagi katere je udeleženec kupil izdelek(e) in prejel potrdilo/račun ali drugo dokazilo o nakupu, ki je bilo poslano podjetju NOVOL za sodelovanje v promociji, si NOVOL pridržuje pravico, da da ne pošlje nagrade sodelujočemu kot stranki, ki ne izpolnjuje zahtev Pravil.15. V primeru, da se udeleženec kvalificira za prejem nagrade (»zmagovalec«) – bo nagrada poslana v 90 dneh od končnega datuma promocije na naslov, ki ga je udeleženec navedel v obrazcu.16. Pravila promocije so na voljo na spletni strani www.novol.com/bf2317. Udeleženci v promociji ne morejo prenesti pravice do prejema nagrade na tretje osebe.§ 3. PRITOŽBENI POSTOPEK1. Vprašanja in pritožbe ter zahtevke v zvezi z izvedbo promocije naslovite na [email protected]. Vendar pa do sprejema reklamacij pride najkasneje v 14 (štirinajstih) dneh od nastanka situacije oziroma dogodka, ki je bil razlog za reklamacijo.2. Pritožb, ki jih bodo udeleženci vložili po tem roku, organizator ne bo obravnaval.3. Samo sodelujoči v promociji so upravičeni do vložitve pritožbe.4. Zadeva sporočila mora vsebovati pripis »Pritožba, promocija – črni petek«.5. Pritožba mora vsebovati: ime in priimek ali firmo udeleženca, točen naslov in podroben opis pritožbe.6. Pritožbe bo Komisija obravnavala v 14 (štirinajstih) delovnih dneh od dneva dostave sporočila. Odločitev komisije bo sodelujočemu poslana po elektronski pošti na naslov, naveden v pritožbi.7. Odločitev komisije ne izključuje udeleženčeve pravice do uveljavljanja zahtevkov v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi.8. Morebitne spore, nastale v zvezi z izvajanjem promocije, bo reševalo sodišče po splošni pristojnosti.§ 4. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV1. V skladu s členom 4(7) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku osebnih podatkov takšnih podatkov in razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) – v nadaljevanju: »GDPR« – upravljavec podatkov udeležencev promocije in dobitnikov nagrad je NOVOL SP. z o.o. s sedežem v Komornikih (62-052), ul. Żabikowska 7/9, Republika Poljska (v nadaljevanju "podjetje").2. Podjetje ima imenovano pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (DPO), ki je dosegljiva v zadevah varstva osebnih podatkov in uveljavljanja pravic v zvezi z njimi. V ta namen je možen elektronski stik na naslovu [email protected].3. Osebni podatki udeležencev promocije (vključno z dobitniki nagrad) se lahko obdelujejo za naslednje namene in na naslednjih pravnih podlagi:1.1 vodenje in izvajanje promocije (vključno s pošiljanjem nagrad zmagovalcem) člen 6(1)(f) GDPR;1.2 tekoča komunikacija v zadevah, povezanih z organizacijo in izvedbo promocije – pravne podlage za obdelavo podatkov: člen 6(1)(f) GDPR);1.3 obravnava morebitnih pritožb v zvezi s promocijo – pravne podlage za obdelavo podatkov: člen 6(1)(f) GDPR;1.4 izpolnjevanje zakonskih zahtev v okviru davčnih in računovodskih določb – pravne podlage za obdelavo podatkov: člen 6(1)(c) GDPR;1.5 nameni arhiviranja – pravna podlaga za obdelavo podatkov: točka f 1. odstavka 6. člena GDPR).4. Posredovanje osebnih podatkov:4.1 za prenos nagrad in poravnavo njihove vrednosti v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi (zlasti davčnimi predpisi) je obvezna (če so ti predpisi v danem primeru veljavni). V takem primeru lahko neposredovanje teh podatkov prepreči prenos in pravilno poravnavo nagrad.4.2 za druge namene obdelave – je prostovoljno, vendar nujno za njihovo izvajanje.5. Udeleženci imajo pravico do dostopa do podatkov, pravico do rpopraviti (popraviti) podatke, pravico zahtevati izbris podatkov, omejitev obdelave podatkov ter pravico do prenosljivosti podatkov v obsegu in pod pogoji, ki jih določa GDPR. Poleg tega v primerih, ko je pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov zakoniti interes družbe kot upravljavca podatkov (pravna podlaga navedena zgoraj: člen 6(1)(f) GDPR), sodelujoči v promociji (vključno z nagrajenci) imajo pravico kadar koli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov zaradi njihove posebne situacije.6. Osebni podatki ne bodo obdelani avtomatizirano, kar bi lahko hkrati vodilo k sprejemanju odločitev, ki bi imele pravne učinke za udeležence ali bi na podoben način pomembno vplivale na njihov položaj.7. Osebni podatki udeležencev se lahko razkrijejo naslednjim subjektom:7.1 subjekti, ki podjetju zagotavljajo storitve tehnične podpore, kot so dobavitelji programske opreme, storitve gostovanja (npr. e-pošta), subjekti, ki podpirajo podjetje pri organizaciji in izvedbi promocije;7.2 subjekti, ki podjetju zagotavljajo svetovalne, pravne in svetovalne storitve v okviru promocije;7.3 oglaševalske in PR agencije, ki podpirajo družbo pri organizaciji promocijskih in marketinških aktivnosti;7.4 subjekti, ki družbo podpirajo v okviru računovodskih, davčnih in podobnih storitev;7.5 subjekti, ki opravljajo poštno ali kurirsko dejavnost za podjetje.8. Pridobljene osebne podatke bo družba hranila v času izvajanja in izvajanja promocije ter do ustrezne poravnave, kot tudi:8.1 dokler morebitni zahtevki iz naslova izvedene promocije ne zastarajo;8.2 za čas izpolnjevanja obveznosti, ki izhajajo iz določb zakona, zlasti s področja davčnih in računovodskih predpisov;8.3 za namene arhiviranja, če gre za zgodovino korespondence in odgovorov na vprašanja, za obdobje največ 2 let.9. Podjetje obvešča o zakonski pravici udeleženca, da vloži pritožbo pri katerem koli nadzornem organu po lastni izbiri, ki se nahaja na ozemlju Evropske unije.§ 5. KONČNE DOLOČBE1. Organizator se lahko odloči, da udeležence izključi iz promocije.2. Odločitve Komisije iz odstavka 1 zgoraj se lahko sprejmejo zlasti v primeruUdeleženčeva kršitev katere koli določbe teh pravil ali vpletenost vdruga dejanja, ki po mnenju Komisije vplivajo ali bi lahko vplivala na potek promocije, so v neskladju z dobrimi praksami ali negativno vplivajo na podobo organizatorja ter kršijo ali bi lahko kršila interese ali pravice drugih udeležencev.

  “BLACK FRIDAY” KAMPAANIA REEGLIDJaotis 1. ÜLDTINGIMUSED1. Käesolevad eeskirjad määravad kindlaks ettevõtte NOVOL SP korraldatavas Kampaanias osalemise tingimused. Z O. O., ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki, tel. (61) 810-98-00, e-post: [email protected] (“NOVOL”).2. Käesolevates eeskirjades kasutatud terminitel on järgmine tähendus:2.1. Kampaania – sooduskampaania, mis seisneb NOVOLi toodete ostmises 24. novembril 2023, allpool punktis 3 nimetatud aegadel, osana NOVOLi poolt Euroopa Liidus korraldatavast kampaaniast „Must reede“ vastavalt käesolevates reeglites sätestatud reeglitele;2.2. Osaleja – käesolevas reglemendis toodud tingimustele vastav isik;2.3. Korraldaja – firma NOVOL SP. Z O. O., ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki, tel. +48 (61) 810-98-00, e-post: [email protected];2.4. Isikuandmete vastutav töötleja – vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja vaba liikumise kohta artikli 4 lõikele 7 ning tunnistades kehtetuks direktiivi 95/46/EÜ, on andmetöötleja, andmete töötlemise eesmärkide ja meetodite üle otsustav isik NOVOL SP. SP. Z O.O. asukohaga Komornikis (62-052), aadressil ul. Żabikowska 7/9, Poola Vabariik.3. Kampaania toimub 24. novembril 2023 kell 00:00:01 kuni 23:59:59.4. Kampaanias osalemise tingimus on mistahes NOVOL-i toodete ostmine määratud perioodi jooksul ja käesoleva eeskirja § 2 lõikes 4 toodud nõuetele vastamine 5. detsembriks 2023. a.5. Kampaania toimub territooriumil:5.1. Poola (Poola Vabariik) (kui kasutate kampaaniat Poola territooriumil, kehtivad teile erinevad eeskirjad – saadaval aadressil <link>);5.2. Euroopa Liidu riigid.6. Kampaanias osalemine eeldab käesolevates reeglites toodud Kampaania tingimustega nõustumist.7. Isikuandmete töötlemine hõlmab järgmist andmete ulatust:Ees- ja perekonnanimi, NIP/KM, ettevõtte andmed, kasutaja email, telefoninumber, tarneaadress ning osaleja poolt valitud T-särgi või kapuutsi suurus, maksukohustuse täitmiseks vajalikud isikuandmed, esitatavas dokumentatsioonis sisalduvad andmed .8. Käesolevate reeglite sätted ei ole vastuolus osaleja elukohaliikmesriigis kehtivate tarbijaõigusi käsitlevate määruste või tsiviilseadustiku (või muu samaväärse õigusakti) sätetega, eriti tarbijate direktiiviga 2011/83/EL. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoober 2011 , tarbijaõiguste kohta , millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ja direktiiv 97 /7/EÜ.§ 2. KAMPAANIAS OSALEMINE1. Kampaanias osalemiseks tuleb 24.11.2023 osta NOVOL-i tooted.2. Kampaania auhinnad hõlmavad järgmist:a. Piiratud koguses Black Friday lühikeste varrukatega t-särgid väärtusega 15 EUR,b. Piiratud väljalaskega Black Friday hoodies väärtusega 40 EUR.3. Auhinna saamiseks peab Osaleja ostma NOVOL-i tooteid Reglemendis määratud perioodi jooksul valitud müügipunktidest.4. Kampaanias osalemise tingimused.Osalemiseks peab osaleja:a. peab oma kviitungist ja ostetud kaubast foto tegema;b. registreeruge spetsiaalsel veebisaidil www.novol.com/bf23, täitke vorm ja laadige üles ostutšekk ja fotod ostetud toodetest. Eeskirja §2 lõikes 4 toodud nõuete täitmine peab toimuma 7 tööpäeva jooksul, s.o 5. detsembriks 2023. a.5. Osaleja nõustub mitte lisama fotole enda või teiste pilti.6. Osaleja kinnitab, et ta on esitatud fotode looja ja tal on neile täielikud õigused. Samuti kinnitavad nad, et nende fotode suhtes ei kehti kolmandate isikute nõuded.7. Oste, mille väärtus on vähemalt 65 EURO bruto, premeeritakse puuvillaste t-särkidega, vähemalt 150 EURO brutoväärtusega kauba ostmist premeeritakse puuvillase kapuutsiga („Preemia“).8. Üks Osaleja võib saada ühe Preemia, olenemata ostusummast ja ostutšekkide arvust samal päeval.9. Kampaanias võivad osalejad olla eraisikud, aga ka majandusüksused (eelkõige füüsilisest isikust ettevõtjad või äriõiguslikud äriühingud). Euroopa Liidus elavate isikute puhul need, kes on vähemalt 18-aastased. Majandusüksuste (eelkõige füüsilisest isikust ettevõtjad ja äriõiguslikud äriühingud) puhul need, kes tegelevad äritegevusega Euroopa Liidus.10. Ettevõtte NOVOL töötajad, sidusettevõtted, kaupluse töötajad, NOVOLiga seotud edasimüüjate töötajad, samuti muud üksikisikudKampaania korraldamisega otseselt või kaudselt seotud isikud ei saa Kampaanias osaleda.11. Osalejad, kes esitavad enda kohta valet või ebaõiget teavet või registreerivad teisi üksikisikuid või majandusüksusi, preemiat ei saa. Kui sama isik on registreerinud mitu korda, siis arvestatakse ainult Osaleja esmast registreerimist.12. Juhul, kui tehakse kindlaks, et osaleja ei vasta ühelegi käesolevates reeglites sätestatud tingimustele, arvatakse ta Kampaaniast välja ja ta kaotab õiguse kampaaniapreemiale.13. Osaleja peab ise valima t-särgi või pusa suuruse. Pärast valiku tegemist ei ole Osalejal õigust vahetada ega tagastada teise suuruse vastu.14. Lepingust taganemise korral, mille alusel Osaleja ostis toote(d) ja sai ostutšeki/arve või muu ostutõendi, mis saadeti NOVOLile Kampaanias osalemiseks, jätab NOVOL endale õiguse mitte saata Auhinda Osalejale kui Reglemendi nõuetele mittevastavale poolele.15. Osaleja kvalifitseerimise korral preemia saamiseks (“Võitja”) – preemia saadetakse 90 päeva jooksul alates Kampaania lõppkuupäevast Osaleja poolt ankeedis märgitud aadressile.16. Kampaania reeglid on saadaval veebisaidil www.novol.com/bf2317. Kampaanias osalejad ei saa Auhinna saamise õigust kolmandatele isikutele üle anda.§ 3. KAEBUSMENETLUS1. Küsimused ja kaebused, samuti pretensioonid seoses Kampaania läbiviimisega tuleb saata aadressil [email protected]. Pretensioonide vastuvõtmine toimub aga hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul olukorra või pretensiooni põhjustanud sündmuse ilmnemisest.2. Osalejate poolt pärast seda perioodi esitatud kaebusi korraldaja ei arvesta.3. Ainult Kampaanias osalejatel on õigus esitada kaebus.4. Sõnumi teema peaks sisaldama märge „Kaebus, edutamine – must reede”.5. Kaebus peab sisaldama: Osaleja ees- ja perekonnanime või ettevõtte nime, täpset aadressi ja kaebuse üksikasjalikku kirjeldust.6. Komisjon vaatab kaebused läbi 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul alates sõnumi kättetoimetamise kuupäevast. Komisjoni otsus saadetakse Osalejale e-posti teel kaebuses märgitud aadressile.7. Komisjoni otsus ei välista Osaleja õigust esitada pretensioone vastavalt kehtivatele õigusnormidele.8. Kampaania rakendamisega seoses tekkivad vaidlused lahendab kohus vastavalt üldisele kohtualluvusele.§ 4. ISIKUANDMETE KAITSE1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 (füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja isikute vaba liikumise kohta) artikli 4 lõike 7 kohaselt. selliseid andmeid ning tunnistades kehtetuks direktiivi 95/46/EÜ (üldine andmekaitsemäärus) – edaspidi “GDPR” – on kampaanias osalejate ja preemiasaajate andmete vastutav töötleja NOVOL SP. z o.o. asukohaga Komornikis (62-052), aadressil ul. Żabikowska 7/9, Poola Vabariik (edaspidi "Ettevõte").2. Ettevõte on määranud andmekaitseametniku (DPO), kelle poole saab pöörduda isikuandmete kaitset ja sellega seotud õiguste teostamist puudutavates küsimustes. Selleks on võimalik elektrooniliselt ühendust võtta aadressil [email protected].3. Kampaanias osalejate (sh preemiasaajate) isikuandmeid võib töödelda järgmistel eesmärkidel ja järgmistel õiguslikel alustel:1.1 kampaania läbiviimine ja rakendamine (sh võitjatele auhindade saatmine) GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f;1.2 pidev suhtlus Kampaania korraldamise ja läbiviimisega seotud küsimustes – andmetöötluse õiguslik alus: GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f);1.3 Kampaaniaga seotud kaebuste läbivaatamine – andmetöötluse õiguslik alus: GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f;1.4 seadusest tulenevate nõuete täitmine maksu- ja raamatupidamissätete ulatuses – andmetöötluse õiguslik alus: GDPR artikli 6 lõike 1 punkt c;1.5 arhiveerimise eesmärgid – andmetöötluse õiguslik alus: GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f).4. Isikuandmete esitamine:4.1 Preemiate ülekandmiseks ja nende väärtuse arveldamiseks vastavalt kehtivatele õigusnormidele (eelkõige maksumäärustele) on kohustuslik (kui sellised eeskirjad on antud juhul kohaldatavad). Sellises olukorras võib nende andmete esitamata jätmine takistada preemiate ülekandmist ja nõuetekohast arveldamist.4.2 muudel töötlemise eesmärkidel – see on vabatahtlik, kuid vajalik nende elluviimiseks.5. Osalejatel on juurdepääsuõigus andmetele, õigus randmete muutmine (parandamine), õigus nõuda andmete kustutamist, andmetöötluse piiramist, samuti õigus andmete teisaldatavusele GDPR-is sätestatud ulatuses ja tingimustel. Veelgi enam, juhtudel, kui teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on Ettevõtte kui vastutava töötleja õigustatud huvi (ülal märgitud õiguslik alus: GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f), siis Kampaanias osalejad (sealhulgas auhinnasaajatel) on oma konkreetsest olukorrast tulenevalt õigus isikuandmete töötlemisele igal ajal vastu seista.6. Isikuandmeid ei töödelda automatiseeritud viisil, mis samal ajal võib viia osalejatele õiguslikke tagajärgi tekitavate või sarnasel viisil nende olukorrale olulist mõju avaldavate otsuste tegemiseni.7. Osalejate isikuandmeid võidakse avaldada järgmistele üksustele:7.1 ettevõttele tehnilisi tugiteenuseid pakkuvad üksused, nt tarkvara tarnijad, hostimisteenused (nt e-post), üksused, kes toetavad ettevõtet Kampaania korraldamisel ja läbiviimisel;7.2 ettevõttele Kampaania raames nõustamis-, õigus- ja konsultatsiooniteenuseid pakkuvad üksused;7.3 reklaami- ja suhtekorraldusagentuurid, kes toetavad Ettevõtet reklaam- ja turundustegevuste korraldamisel;7.4 Seltsi raamatupidamis-, maksu- jms teenuste osutamisel toetavad üksused;7.5 Ettevõttele posti- või kulleritegevust teostavad üksused.8. Ettevõte säilitab omandatud isikuandmeid Kampaania läbiviimise ja rakendamise ajal ning kuni nõuetekohase lahendamiseni, samuti:8.1 kuni läbiviidud Kampaaniast tulenevate võimalike nõuete aegumiseni;8.2 seadusest tulenevate kohustuste täitmise perioodiks, eelkõige maksu- ja raamatupidamiseeskirjade ulatuses;8.3 arhiveerimise eesmärgil, kui see puudutab kirjavahetuse ja päringutele vastamise ajalugu, mitte kauemaks kui 2 aastaks.9. Ettevõte teavitab Osaleja seadusjärgsest õigusest esitada kaebus ükskõik millisele enda valitud järelevalveasutusele, mis asub Euroopa Liidu territooriumil.§ 5. LÕPPSÄTTED1. Korraldaja võib otsustada Osalejad Kampaaniast välja arvata.2. Lõikes 1 osutatud komisjon võib teha otsuseid eelkõige juhul, kuiOsaleja rikub käesolevate reeglite sätteid või osaleb sellesmuud tegevused, mis Komisjoni hinnangul mõjutavad või võivad mõjutada Kampaania kulgu, ei ole kooskõlas heade tavadega või mõjutavad negatiivselt Korraldaja mainet, samuti rikuvad või võivad rikkuda teiste Osalejate huve või õigusi.

  „BLACK FRIDAY” AKCIÓS SZABÁLYZAT1. szakasz: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK1. Jelen szabályzat határozza meg a NOVOL SP társaság által szervezett Promócióban való részvétel feltételeit. Z O. O., ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki, tel. (61) 810-98-00, e-mail: [email protected] („NOVOL”).2. A jelen Szabályzatban használt kifejezések jelentése a következő:2.1. Promóció – a NOVOL által az Európai Unióban szervezett „Black Friday” kampány részeként a jelen Szabályzatban meghatározott szabályok szerint NOVOL termékek 2023. november 24-én, az alábbi (3) bekezdésben meghatározott időpontokban történő vásárlásából álló promóciós kampány;2.2. Résztvevő – a jelen Szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő személy;2.3. Szervező – a cég, a NOVOL SP. Z O. O., ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki, tel. +48 (61) 810-98-00, e-mail: [email protected];2.4. Személyes Adatkezelő – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és a szabad mozgásról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (7) bekezdése szerint. Az ilyen adatok, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezése mellett az Adatkezelő, az adatkezelés céljairól és módszereiről döntő jogalany a NOVOL SP. SP. Z O.O. székhelye Komorniki (62-052), ul. Żabikowska 7/9, Lengyel Köztársaság.3. A Promóció 2023. november 24-én 00:00:01 és 23:59:59 között zajlik.4. Az Akcióban való részvétel feltétele bármely NOVOL termék meghatározott időtartamon belüli megvásárlása és a jelen Szabályzat 2. § (4) bekezdésében meghatározott követelmények teljesítése 2023. december 5-ig.5. A Promóció a következő országok területén valósul meg:5.1. Lengyelország (Lengyel Köztársaság) (ha Lengyelország területén használja a promóciót, más szabályok vonatkoznak rád – elérhető a <link> címen);5.2. Európai Unió országaiban.6. A Promócióban való részvétel a jelen Szabályzatban meghatározott Promóciós feltételek elfogadását jelenti.7. A személyes adatok kezelése a következő adatkörre terjed ki:Utó- és vezetéknév, NIP/ÁFA, cégadatok, felhasználó email címe, telefonszáma, szállítási címe, valamint a résztvevő által választott póló vagy pulcsi mérete, adókötelezettség teljesítéséhez szükséges személyes adatok, a benyújtott dokumentációban szereplő adatok .8. A jelen Szabályzat rendelkezései nem mondanak ellent a Résztvevő lakóhelye szerinti tagállam fogyasztói jogaira vonatkozó hatályos szabályozásának vagy a Polgári Törvénykönyvnek (vagy bármely más azzal egyenértékű jogi aktusnak), különösen a 2011/83/EU irányelvnek. Az Európai Parlament és a Tanács 2011. október 25-i határozata a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97. irányelv hatályon kívül helyezéséről Az Európai Parlament és a Tanács /7/EK rendelete.2. § AZ AKCIÓBAN RÉSZVÉTEL1. A Promócióban való részvételhez 2023. november 24-én meg kell vásárolnia néhány NOVOL terméket.2. A promócióban szereplő jutalmak a következők:a. Limitált kiadású Black Friday rövid ujjú pólók 5800 HUF értékben,b. Limitált szériás Black Friday pulóverek 15 400 HUF értékben.3. A Jutalom átvételéhez a Résztvevőnek a Szabályzatban meghatározott időtartamon belül NOVOL termékeket kell vásárolnia kiválasztott értékesítési helyeken.4. A Promócióban való részvétel feltételei.A részvételhez a Résztvevő:a. fényképet kell készítenie a nyugtáról és a vásárolt áruról;b. regisztráljon a www.novol.com/bf23 dedikált weboldalon, töltse ki az űrlapot, és töltse fel a bizonylatot és a megvásárolt termékek fényképeit. A Szabályzat 2. § (4) bekezdésében meghatározott követelmények teljesítésének 7 munkanapon belül, azaz 2023. december 5-ig kell megtörténnie.5. A Résztvevő vállalja, hogy saját vagy mások képét nem tünteti fel a fotón.6. A Résztvevő kijelenti, hogy a beküldött fotók készítője, és azokhoz teljes joggal rendelkezik. Azt is kijelentik, hogy ezekre a fényképekre nem vonatkoznak harmadik felek követelései.7. A minimum bruttó 25 000 HUF értékű vásárlást pamut pólóval, míg a legalább bruttó 58 000 HUF értékű áru vásárlását pamut pulcsival („Jutalom”) jutalmazzuk.8. Egy Résztvevő egy Jutalomban részesülhet, függetlenül a vásárlás összegétől és az ugyanazon naptól származó vásárlási bizonylatok számától.9. A Promóció résztvevői lehetnek magánszemélyek, de gazdasági társaságok is (különösen egyéni vagy kereskedelmi jogi társaságok). Az Európai Unióban lakóhellyel rendelkező személyek esetében a 18. életévüket betöltött személyek. Gazdálkodó szervezetek (különösen egyéni és kereskedelmi jogi társaságok) esetében az Európai Unióban gazdasági tevékenységet folytatók.10. A NOVOL vállalat alkalmazottai, kapcsolt vállalkozások, üzletek alkalmazottai, a NOVOL-lal kapcsolatban álló forgalmazók alkalmazottai, valamint más magánszemélyek a Promóció szervezésében közvetlenül vagy közvetve részt vevő személyek a Promócióban nem vehetnek részt.11. Azok a résztvevők, akik hamis vagy téves adatokat adnak meg magukról, vagy más magánszemélyt vagy gazdasági társaságot regisztrálnak, nem részesülnek a Jutalomban. Ugyanazon személy többszöri regisztrációja esetén csak a Résztvevő első regisztrációja kerül figyelembevételre.12. Abban az esetben, ha megállapítást nyer, hogy a Résztvevő nem teljesíti a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek valamelyikét, az adott Résztvevőt kizárják a Promócióból, és elveszti a Promóciós Jutalomra való jogosultságát.13. A Résztvevőnek meg kell választania a póló vagy kapucnis pulcsi méretét. A Választást követően a Résztvevőt nem illeti meg más méretre csere vagy visszaküldés joga.14. Azon szerződéstől való elállás esetén, amely alapján a Résztvevő a terméket/termékeket vásárolta, és a vásárlásról nyugtát/számlát vagy egyéb vásárlási bizonylatot kapott, amelyet a NOVOL részére a Promócióban való részvétel céljából megküldtek, úgy a NOVOL fenntartja a jogot nem küldi el a Nyereményt a Résztvevőnek, mint a Szabályzat követelményeinek nem megfelelő félnek.15. A Résztvevő Jutalom átvételére való minősítése esetén („Nyertes”) – a Nyertes a Promóció befejezésétől számított 90 napon belül kerül kiküldésre a Résztvevő által az űrlapon megadott címre.16. A promóciós szabályzat elérhető a www.novol.com/bf23 weboldalon17. A Promócióban résztvevők nem ruházhatják át a Jutalom átvételének jogát harmadik személyre.3. § PANASZI ELJÁRÁS1. A Promóció lebonyolításával kapcsolatos kérdéseket és panaszokat, valamint kifogásokat az [email protected] e-mail címre kell küldeni. A panaszok befogadása azonban legkésőbb a panaszt előidéző helyzet vagy esemény bekövetkezésétől számított 14 (tizennégy) napon belül megtörténik.2. A Résztvevők által ezen időszak után benyújtott panaszokat a Szervező nem veszi figyelembe.3. Panasztételre csak a Promócióban részt vevők jogosultak.4. Az üzenet tárgyának tartalmaznia kell a „Panasz, promóció – Fekete péntek” megjegyzést.5. A panasznak tartalmaznia kell: a Résztvevő vezeték- és vezetéknevét vagy cégnevét, pontos címét és a panasz részletes leírását.6. A panaszokat a Bizottság az üzenet kézbesítésétől számított 14 (tizennégy) munkanapon belül megvizsgálja. A Bizottság határozatát e-mailben küldi meg a Résztvevőnek a panaszban megadott címre.7. A Bizottság határozata nem zárja ki a Résztvevő igényét a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.8. A Promóció lebonyolításával kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket az általános hatáskörű bíróság rendezi.4. § A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME1. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és a személyes adatok szabad mozgásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkének (7) bekezdésével összhangban. ilyen adatokat, és hatályon kívül helyezve a 95/46/EK irányelvet (Általános Adatvédelmi Szabályzat) – a továbbiakban: „GDPR” – a Promócióban Résztvevők és Nyertesek adatainak kezelője a NOVOL SP. z o.o. székhelye Komorniki (62-052), ul. Żabikowska 7/9, Lengyel Köztársaság (a továbbiakban: „Vállalat”).2. A Társaság adatvédelmi tisztviselőt (DPO) jelölt ki, akihez a személyes adatok védelmével és az azzal kapcsolatos jogok gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben lehet fordulni. E célból elektronikus kapcsolatfelvétel lehetséges az [email protected] címen.3. A Promóció Résztvevőinek (beleértve a Nyerteseket is) személyes adatai a következő célokra és jogalapokon kezelhetők:1.1 a promóció lebonyolítása és végrehajtása (beleértve a jutalmak küldését a nyerteseknek) a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint;1.2 folyamatos kommunikáció a Promóció szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos kérdésekben – az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont;1.3 a Promócióval kapcsolatos panaszok elbírálása – az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont;1.4 törvényi előírások teljesítése az adózási és számviteli rendelkezések körében – az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont;1.5 archiválási célok – az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).4. Személyes adatok megadása:4.1 A Jutalmak átruházása és értékének a hatályos jogszabályok (különösen az adójogszabályok) szerinti kiegyenlítése céljából kötelező (ha az adott esetben ilyen szabályozás alkalmazható). Ilyen helyzetben ezen adatok megadásának elmulasztása akadályozhatja a Jutalmak átutalását és megfelelő elszámolását.4.2 az adatkezelés egyéb céljaira – önkéntes, de azok végrehajtásához szükséges.5. A résztvevőket megilleti az adatokhoz való hozzáférés joga, a raz adatok helyesbítésére, az adatok törlésének kérésére, az adatkezelés korlátozására, valamint az adathordozhatósághoz való jogra a GDPR-ban meghatározott körben és feltételekkel. Továbbá azokban az esetekben, amikor az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja a Társaság, mint adatkezelő jogos érdeke (a fent megjelölt jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), a Promócióban résztvevők (beleértve a Nyerteseket is) sajátos helyzetükből adódóan bármikor tiltakozhatnak a személyes adatok kezelése ellen.6. Személyes adatok nem kerülnek feldolgozásra automatizált módon, amely egyúttal a Résztvevők számára joghatást kiváltó, vagy helyzetüket hasonló módon jelentős mértékben befolyásoló döntések meghozatalához vezethet.7. A Résztvevők személyes adatai a következő jogalanyok számára adhatók ki:7.1 a Vállalat számára technikai támogatási szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, mint például szoftverszállítók, tárhelyszolgáltatások (pl. e-mail), a Vállalatot a Promóció megszervezésében és lebonyolításában támogató jogalanyok;7.2 a Társaság számára a Promócióval kapcsolatos tanácsadói, jogi és tanácsadói szolgáltatásokat nyújtó szervezetek;7.3 a Társaságot promóciós és marketing tevékenység szervezésében segítő reklám- és PR ügynökségek;7.4 a Társaságot számviteli, adó- és hasonló szolgáltatások terén segítő szervezetek;7.5 a Társaság számára postai vagy futárszolgálati tevékenységet folytató szervezetek.8. A megszerzett személyes adatokat a Társaság a Promóció lebonyolításának és lebonyolításának időtartama alatt, valamint a megfelelő elszámolásig tárolja, valamint:8.1 a lebonyolított Promócióból eredő esetleges igények elévüléséig;8.2 a jogszabály előírásaiból eredő kötelezettségek teljesítésének idejére, így különösen az adó- és számviteli szabályozás körében;8.3 archiválási célból, ha az a levelezés történetéről és a megkeresésekre adott válaszokról van szó, legfeljebb 2 évre.9. A Társaság tájékoztatja a Résztvevő törvényes jogáról, hogy panaszt nyújtson be az Európai Unió területén található bármely általa választott felügyeleti hatósághoz.5. § ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK1. A Szervező dönthet úgy, hogy a Résztvevőket kizárja a Promócióból.(2) A Bizottság a fenti (1) bekezdésben említett határozatait különösen abban az esetben hozhatja mega Résztvevő a jelen Szabályzat bármely rendelkezését megsérti, vagy abban részt veszegyéb olyan cselekmények, amelyek a Bizottság megítélése szerint befolyásolják vagy befolyásolhatják a Promóció lebonyolítását, összeegyeztethetetlenek a jó gyakorlatokkal, vagy hátrányosan befolyásolják a Szervező imázsát, továbbá sértik vagy sérthetik más Résztvevők érdekeit vagy jogait.

  REGOLAMENTO PROMOZIONE “BLACK FRIDAY”.Sezione 1. TERMINI E CONDIZIONI GENERALI1. Il presente regolamento determina le condizioni di partecipazione alla Promozione organizzata dalla società NOVOL SP. Z O.O., in ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki, tel. (61) 810-98-00, e-mail: [email protected] (“NOVOL”).2. I termini utilizzati nel presente Regolamento hanno i seguenti significati:2.1. Promozione – una campagna promozionale consistente nell'acquisto di prodotti NOVOL il 24 novembre 2023, durante le ore specificate al successivo paragrafo 3, nell'ambito della campagna “Black Friday” organizzata da NOVOL nell'Unione Europea secondo le regole specificate nel presente Regolamento;2.2. Partecipante – una persona che soddisfa le condizioni specificate nel presente Regolamento;2.3. Organizzatore – la società NOVOL SP. Z O.O., in ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki, tel. +48 (61) 810-98-00, e-mail: [email protected];2.4. Titolare del trattamento dei dati personali – ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga la Direttiva 95/46/CE, il Titolare del trattamento, ossia il soggetto che decide le finalità e le modalità del trattamento dei dati, è NOVOL SP. SP. Z O.O. con sede legale a Komorniki (62-052), in ul. Żabikowska 7/9, Repubblica di Polonia.3. La Promozione avrà luogo il 24 novembre 2023 dalle 00:00:01 alle 23:59:59.4. La condizione per partecipare alla Promozione è l'acquisto di eventuali prodotti NOVOL entro il periodo specificato e che soddisfino i requisiti specificati nel § 2 comma 4 del presente Regolamento entro il 5 dicembre 2023.5. La Promozione avrà luogo nel territorio di:5.1. Polonia (Repubblica di Polonia) (se utilizzi la promozione nel territorio della Polonia, per te si applicano norme diverse – disponibili su <link>);5.2. Paesi dell’Unione Europea.6. La partecipazione alla Promozione implica l'accettazione delle condizioni della Promozione specificate nel presente Regolamento.7. Il trattamento dei dati personali comprenderà il seguente ambito di dati:Nome e cognome, NIP/P.IVA, dati aziendali, email dell'utente, numero di telefono, indirizzo di spedizione e taglia della maglietta o felpa scelta dal partecipante, dati personali necessari per l'adempimento degli obblighi fiscali, dati inseriti nella documentazione presentata .8. Le disposizioni del presente Regolamento non contraddicono le disposizioni della normativa applicabile in materia di diritti dei consumatori o del codice civile (o qualsiasi altro atto giuridico equivalente) nello Stato membro in cui risiede il Partecipante, in particolare la Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97 /7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.§ 2. PARTECIPAZIONE ALLA PROMOZIONE1. Per partecipare alla Promozione è necessario acquistare alcuni prodotti NOVOL il 24 novembre 2023.2. I premi della Promozione includono:UN. T-shirt a maniche corte del Black Friday in edizione limitata del valore di PLN 15 EUR,B. Felpe con cappuccio del Black Friday in edizione limitata del valore di 40 euro.3. Per ricevere il Premio il Partecipante dovrà acquistare i prodotti NOVOL entro il periodo indicato nel Regolamento presso i punti vendita selezionati.4. Condizioni per la partecipazione alla Promozione.Per partecipare, il Partecipante:UN. dovrà fotografare lo scontrino e la merce acquistata;B. registrati sul sito dedicato www.novol.com/bf23, compila il form e carica la ricevuta e le foto dei prodotti acquistati. L'adempimento degli adempimenti indicati al §2 comma 4 del Regolamento dovrà avvenire entro 7 giorni lavorativi, ovvero entro il 5 dicembre 2023.5. Il Partecipante si impegna a non includere la propria immagine o l'immagine di altri nella foto.6. Il Partecipante dichiara di essere l'autore delle foto inviate e di averne tutti i diritti. Dichiarano inoltre che queste foto non sono soggette a rivendicazioni di terzi.7. Gli acquisti del valore minimo di 65 EUR lordi vengono premiati con magliette di cotone, mentre l'acquisto di beni del valore minimo di 150 EUR lordi viene premiato con una felpa con cappuccio in cotone (“Premio”).8. Un Partecipante può ricevere un Premio, indipendentemente dall'importo dell'acquisto e dal numero di ricevute di acquisto dello stesso giorno.9. I partecipanti alla Promozione possono essere persone fisiche, ma anche entità commerciali (in particolare imprenditori che esercitano ditte individuali o società di diritto commerciale). Nel caso di soggetti residenti nell'Unione Europea, coloro che hanno almeno 18 anni. Nel caso delle entità commerciali (in particolare ditte individuali e società di diritto commerciale), quelle che svolgono attività commerciali nell'Unione Europea.10. Dipendenti della società NOVOL, società affiliate, dipendenti dei negozi, dipendenti dei distributori associati a NOVOL, nonché altri individuichiunque sia direttamente o indirettamente coinvolto nell'organizzazione della Promozione, non può partecipare alla Promozione.11. I partecipanti che forniscono informazioni false o errate su se stessi o che registrano altre persone fisiche o giuridiche non riceveranno il Premio. In caso di iscrizioni multiple da parte della stessa persona verrà presa in considerazione solo la prima iscrizione del Partecipante.12. Nel caso in cui venga accertato che il Partecipante non soddisfa alcuna delle condizioni specificate nel presente Regolamento, tale Partecipante sarà escluso dalla Promozione e perderà ogni diritto al Premio della Promozione.13. Il Partecipante dovrà scegliere la taglia della maglietta o della felpa con cappuccio. Dopo aver effettuato la scelta, il Partecipante non ha diritto al diritto di cambio o reso per un'altra taglia.14. In caso di recesso dal contratto, in base al quale il Partecipante ha acquistato il/i prodotto/i e ha ricevuto una ricevuta/fattura o altra prova d'acquisto, inviata a NOVOL per partecipare alla Promozione, NOVOL si riserva il diritto non inviare il Premio al Partecipante in quanto soggetto non rispondente ai requisiti del Regolamento.15. Nel caso in cui il Partecipante risulti idoneo a ricevere il Premio ("Vincitore"), il Premio verrà inviato entro 90 giorni dalla data di fine della Promozione all'indirizzo fornito dal Partecipante nel modulo.16. Il Regolamento della Promozione è disponibile sul sito web all'indirizzo www.novol.com/bf2317. I partecipanti alla Promozione non possono cedere a terzi il diritto di ricevere il Premio.§ 3. PROCEDURA DI RECLAMO1. Domande e reclami, nonché reclami riguardanti lo svolgimento della Promozione devono essere indirizzati a [email protected]. In ogni caso, l'accoglimento dei reclami avviene entro e non oltre il termine di 14 (quattordici) giorni dal verificarsi della situazione o dell'evento che ha dato origine al reclamo.2. I reclami presentati dai Partecipanti oltre tale termine non saranno presi in considerazione dall'Organizzatore.3. Solo i Partecipanti alla Promozione hanno il diritto di presentare un reclamo.4. L'oggetto del messaggio deve includere la nota "Reclamo, promozione - Black Friday".5. Il reclamo deve contenere: nome e cognome del Partecipante o ragione sociale, l'indirizzo esatto e una descrizione dettagliata del reclamo.6. I reclami verranno presi in considerazione dalla Commissione entro 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla data di recapito del messaggio. La decisione della Commissione sarà inviata al Partecipante via e-mail all'indirizzo indicato nel reclamo.7. La decisione della Commissione non esclude il diritto del Partecipante di avanzare pretese in conformità con le norme legali applicabili.8. Eventuali controversie derivanti dall'attuazione della Promozione saranno risolte dal tribunale secondo la giurisdizione generale.§ 4. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI1. A norma dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione delle persone tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) – di seguito denominata: “GDPR” – il Titolare del trattamento dei dati dei Partecipanti alla Promozione e dei Vincitori dei premi è NOVOL SP. z o.o. con sede legale a Komorniki (62-052), in ul. Żabikowska 7/9, Repubblica di Polonia (di seguito la “Società”).2. La Società ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), al quale è possibile rivolgersi per questioni riguardanti la protezione dei dati personali e l'esercizio dei diritti ad essi connessi. A questo scopo è possibile il contatto elettronico all'indirizzo [email protected].3. I dati personali dei Partecipanti alla Promozione (inclusi i Vincitori del Premio) potranno essere trattati per le seguenti finalità e per le seguenti basi giuridiche:1.1 conduzione e attuazione della Promozione (incluso l'invio dei Premi ai Vincitori) Articolo 6(1)(f) del GDPR;1.2 comunicazione continuativa in questioni relative all'organizzazione e all'attuazione della Promozione – base giuridica del trattamento dei dati: articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del GDPR);1.3 esame di eventuali reclami relativi alla Promozione – base giuridica del trattamento dei dati: articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del GDPR;1.4 adempimento dei requisiti legali nell'ambito delle disposizioni fiscali e contabili – base giuridica del trattamento dei dati: articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del GDPR;1.5 finalità di archiviazione – base giuridica del trattamento dei dati: articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del GDPR).4. Conferimento dei dati personali:4.1 ai fini del trasferimento dei Premi e della liquidazione del loro valore in conformità con le norme legali applicabili (in particolare le norme fiscali) è obbligatorio (se tali norme sono applicabili in un determinato caso). In tale situazione, il mancato conferimento di tali dati potrebbe impedire il trasferimento e la corretta liquidazione dei Premi.4.2 per altre finalità del trattamento – è facoltativo, ma necessario per la loro attuazione.5. I partecipanti hanno diritto di accesso ai dati, diritto di rrettificare (correggere) i dati, il diritto di richiederne la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati, nonché il diritto alla portabilità dei dati nell'ambito e alle condizioni specificate nel GDPR. Inoltre, nei casi in cui la base giuridica del trattamento dei tuoi dati personali sia il legittimo interesse della Società in qualità di titolare del trattamento (base giuridica sopra indicata: art. 6, comma 1, lett. f), del GDPR), i Partecipanti alla Promozione (compresi i Vincitori del Premio) hanno il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali a causa della loro situazione particolare.6. I dati personali non saranno trattati in modo automatizzato, che allo stesso tempo potrebbe portare a prendere decisioni che comportano effetti giuridici per i Partecipanti o che hanno un impatto significativo sulla loro situazione in modo analogo.7. I dati personali dei Partecipanti potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:7.1 soggetti che forniscono servizi di supporto tecnico alla Società, come fornitori di software, servizi di hosting (ad esempio, posta elettronica), soggetti che supportano la Società nell'organizzazione e nello svolgimento della Promozione;7.2 entità che forniscono alla Società servizi di consulenza, legali e di consulenza nell'ambito della Promozione;7.3 agenzie di pubblicità e PR che supportano la Società nell'organizzazione di attività promozionali e di marketing;7.4 soggetti che supportano la Società nell'ambito di servizi contabili, fiscali e simili;7.5 soggetti che svolgono attività postali o di corriere per la Società.8. I dati personali acquisiti saranno conservati dalla Società per tutta la durata dello svolgimento e dell'attuazione della Promozione, e fino al corretto conferimento, nonché:8.1 fino alla prescrizione delle eventuali pretese derivanti dalla Promozione condotta;8.2 per il periodo di adempimento degli obblighi derivanti da disposizioni di legge, in particolare nell'ambito delle norme fiscali e contabili;8.3 a fini di archiviazione, se si tratta della storia della corrispondenza e delle risposte ai quesiti, per un periodo non superiore a 2 anni.9. La Società informa del diritto legale del Partecipante di proporre reclamo a qualsiasi autorità di controllo di sua scelta situata nel territorio dell'Unione Europea.§ 5. DISPOSIZIONI FINALI1. L'Organizzatore può decidere di escludere i Partecipanti dalla Promozione.2. Le decisioni della Commissione di cui al comma 1 possono essere adottate, in particolare, in caso diviolazione da parte del Partecipante di una qualsiasi delle disposizioni del presente Regolamento o coinvolgimento inaltre azioni che, a giudizio della Commissione, influenzano o possono influenzare lo svolgimento della Promozione, sono incoerenti con le buone pratiche o influenzano negativamente l'immagine dell'Organizzatore, nonché violano o potrebbero violare gli interessi o i diritti di altri Partecipanti.

  REGULAMENTUL PROMOȚII „BLACK FRIDAY”.
  Secțiunea 1. TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE
  1. Prezentul regulament stabilește condițiile de participare la Promoția organizată de societatea, NOVOL SP. Z O. O., la ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki, tel. (61) 810-98-00, e-mail: [email protected] (“NOVOL”).2. Termenii utilizați în prezentul Regulament au următoarele semnificații:2.1. Promoție – o campanie promoțională constând în achiziționarea produselor NOVOL în data de 24 noiembrie 2023, la orele specificate la paragraful 3 de mai jos, în cadrul campaniei „Black Friday” organizată de NOVOL în Uniunea Europeană conform regulilor specificate în prezentul Regulament;2.2. Participant – persoana care indeplineste conditiile specificate in prezentul Regulament;2.3. Organizator – firma NOVOL SP. Z O. O., la ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki, tel. +48 (61) 810-98-00, e-mail: [email protected];2.4. Operator de date cu caracter personal – conform articolului 4 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, Operatorul de date, entitatea care decide asupra scopurilor și metodelor de prelucrare a datelor, este NOVOL SP. SP. Z O.O. cu sediul social în Komorniki (62-052), la ul. Żabikowska 7/9, Republica Polonia.3. Promoția va avea loc pe 24 noiembrie 2023 de la 00:00:01 la 23:59:59.4. Condiția de participare la Promoție este achiziționarea oricăror produse NOVOL în perioada specificată și îndeplinirea cerințelor specificate în § 2 paragraful 4 din prezentul Regulament până la 5 decembrie 2023.5. Promoția se va desfășura pe teritoriul:5.1. Polonia (Republica Polonia) (dacă utilizați promoția pe teritoriul Poloniei, vi se aplică reglementări diferite – disponibile la <link>);5.2. Țările Uniunii Europene.6. Participarea la Promoție implică acceptarea condițiilor Promoției specificate în prezentul Regulament.7. Prelucrarea datelor cu caracter personal va include următorul domeniu al datelor:Prenume și prenume, NIP/TVA, datele companiei, emailul utilizatorului, numărul de telefon, adresa de livrare, precum și mărimea tricoului sau hanoracului aleasă de participant, date personale necesare îndeplinirii obligațiilor fiscale, date incluse în documentația depusă .8. Prevederile prezentelor Regulamente nu contravin prevederilor reglementarilor aplicabile privind drepturile consumatorilor sau codului civil (sau orice alt act juridic echivalent) din statul membru in care are domiciliul Participantul, in special Directiva 2011/83/UE a Parlamentul European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97 /7/CE al Parlamentului European și al Consiliului.§ 2. PARTICIPAREA LA PROMOȚIE1. Pentru a participa la Promoție, trebuie să achiziționați unele produse NOVOL pe 24 noiembrie 2023.2. Recompensele din Promoție includ:A. Tricouri cu mâneci scurte de Black Friday în ediție limitată în valoare de 75 RON,b. Hanorace de Black Friday ediție limitată în valoare de 200 RON.3. Pentru a primi Recompensa, Participantul trebuie să achiziționeze produse NOVOL în perioada specificată în Regulament la punctele de vânzare selectate.4. Condiții de participare la Promoție.Pentru a participa, Participantul:A. trebuie să facă o fotografie a chitanței lor și a bunurilor achiziționate;b. inregistreaza-te pe site-ul dedicat www.novol.com/bf23, completeaza formularul si incarca chitanta si fotografiile produselor achizitionate. Îndeplinirea cerințelor specificate în §2 paragraful 4 din Regulamente trebuie să aibă loc în termen de 7 zile lucrătoare, adică până la 5 decembrie 2023.5. Participantul este de acord să nu includă în fotografie imaginea sa sau a altora.6. Participantul declară că este creatorul fotografiilor trimise și că are drepturi depline asupra acestora. De asemenea, ei declară că aceste fotografii nu fac obiectul revendicărilor terților.7. Achizițiile în valoare de minim 325 RON brut sunt recompensate cu tricouri din bumbac, în timp ce achiziționarea de bunuri în valoare de minim 750 RON brut este recompensată cu un hanorac din bumbac („Recompensă”).8. Un Participant poate primi o Recompensă, indiferent de suma achiziției și numărul de chitanțe de achiziție din aceeași zi.9. Participanții la Promoție pot fi persoane fizice, dar și entități comerciale (în special antreprenori care desfășoară activități individuale sau societăți de drept comercial). În cazul persoanelor fizice cu domiciliul în Uniunea Europeană, cele care au cel puțin 18 ani. În cazul entităților comerciale (în special întreprinderilor individuale și societăților de drept comercial), cele care desfășoară activități comerciale în Uniunea Europeană.10. Angajații companiei NOVOL, companiile afiliate, angajații magazinului, angajații distribuitorilor asociați NOVOL, precum și alte persoane fiziceDeși implicați direct sau indirect în organizarea Promoției, nu pot participa la Promoție.11. Participanții care furnizează informații false sau incorecte despre ei înșiși sau care înregistrează alte persoane fizice sau entități comerciale nu vor primi Recompensa. În cazul înregistrărilor multiple de către aceeași persoană, va fi luată în considerare doar prima înregistrare a Participantului.12. În cazul în care se stabilește că Participantul nu îndeplinește niciuna dintre condițiile specificate în prezentul Regulament, acest Participant va fi exclus din Promoție și va pierde orice drept la Recompensa Promoției.13. Participantul trebuie să aleagă mărimea tricoului sau hanoracului. După efectuarea alegerii, Participantul nu are dreptul la schimb sau retur pentru o altă dimensiune.14. În cazul retragerii din contract, în baza căruia Participantul a achiziționat produsul (produsele) și a primit o chitanță/factură sau o altă dovadă de cumpărare, care a fost trimisă către NOVOL pentru a participa la Promoție, atunci NOVOL își rezervă dreptul să nu trimită Recompensa Participantului ca parte care nu îndeplinește cerințele Regulamentului.15. În cazul în care Participantul se califică pentru a primi Recompensa („Câștigătorul”) – Recompensa va fi trimisă în termen de 90 de zile de la data încheierii Promoției la adresa furnizată de Participant în formular.16. Regulamentul de promovare este disponibil pe site-ul www.novol.com/bf2317. Participanții la Promoție nu pot transfera dreptul de a primi Recompensa către terți.§ 3. PROCEDURA DE RECLAMARE1. Întrebările și reclamațiile, precum și revendicările cu privire la desfășurarea Promoției trebuie adresate la [email protected]. Cu toate acestea, acceptarea reclamațiilor are loc cel târziu în termen de 14 (paisprezece) zile de la apariția situației sau a evenimentului care a cauzat reclamația.2. Reclamațiile depuse de către Participanți după această perioadă nu vor fi luate în considerare de către Organizator.3. Numai Participanții la Promoție au dreptul să depună o reclamație.4. Subiectul mesajului ar trebui să includă nota „Reclamație, Promoție – Vinerea Neagră”.5. Reclamația trebuie să includă: numele și prenumele Participantului sau numele companiei, adresa exactă și o descriere detaliată a reclamației.6. Reclamațiile vor fi examinate de către Comisie în termen de 14 (paisprezece) zile lucrătoare de la data livrării mesajului. Decizia Comisiei va fi trimisă Participantului prin e-mail la adresa furnizată în plângere.7. Decizia Comisiei nu exclude dreptul Participantului de a depune cereri în conformitate cu reglementările legale aplicabile.8. Orice litigii aparute in legatura cu implementarea Promotiei vor fi solutionate de instanta de judecata conform jurisdictiei generale.§ 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE1. În conformitate cu articolul 4 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a astfel de date, și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) – denumită în continuare: „GDPR” – Controlorul datelor Participanților la Promoție și Câștigătorilor de recompense este NOVOL SP. z o.o. cu sediul social în Komorniki (62-052), la ul. Żabikowska 7/9, Republica Polonia (denumită în continuare „Compania”).2. Compania a desemnat un Responsabil cu Protecția Datelor (DPO), care poate fi contactat în probleme privind protecția datelor cu caracter personal și exercitarea drepturilor aferente acesteia. În acest scop, contactul electronic este posibil la adresa [email protected].3. Datele personale ale Participanților la Promoție (inclusiv Câștigătorii de recompense) pot fi prelucrate în următoarele scopuri și pe următoarele temeiuri legale:1.1 desfășurarea și implementarea Promoției (inclusiv trimiterea recompenselor câștigătorilor) articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR;1.2 comunicare continuă în chestiuni legate de organizarea și implementarea Promoției – temeiuri legale pentru prelucrarea datelor: articolul 6(1)(f) din GDPR);1.3 luarea în considerare a oricăror reclamații legate de Promoție – temeiuri legale pentru prelucrarea datelor: articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR;1.4 îndeplinirea cerințelor legale în domeniul de aplicare al prevederilor fiscale și contabile – temeiuri legale pentru prelucrarea datelor: articolul 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR;1.5 scopuri de arhivare – temeiuri legale pentru prelucrarea datelor: articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR).4. Furnizarea datelor cu caracter personal:4.1 în scopul transferului recompenselor și decontării valorii acestora în conformitate cu reglementările legale aplicabile (în special reglementările fiscale) este obligatorie (dacă astfel de reglementări sunt aplicabile într-un caz dat). Într-o astfel de situație, nefurnizarea acestor date poate împiedica transferul și decontarea corectă a Recompenselor.4.2 pentru alte scopuri ale prelucrării – este voluntară, dar necesară pentru implementarea acestora.5. Participanții au dreptul de acces la date, dreptul de a rde a modifica (corecta) datele, dreptul de a solicita ștergerea datelor, restricționarea prelucrării datelor, precum și dreptul la portabilitatea datelor în domeniul și în condițiile specificate în GDPR. Mai mult, în cazurile în care temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este interesul legitim al Companiei în calitate de operator de date (temeiul legal indicat mai sus: articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR), participanții la Promoție (inclusiv Câștigătorii de recompense) au dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal din cauza situației lor particulare.6. Datele cu caracter personal nu vor fi prelucrate în mod automatizat, ceea ce în același timp ar putea duce la luarea unor decizii care să producă efecte juridice pentru Participanți sau să aibă un impact semnificativ asupra situației acestora în mod similar.7. Datele cu caracter personal ale Participanților pot fi dezvăluite următoarelor entități:7.1 entități care furnizează servicii de asistență tehnică Companiei, cum ar fi furnizori de software, servicii de găzduire (de exemplu, e-mail), entități care sprijină Compania în organizarea și desfășurarea Promoției;7.2 entități care furnizează Societății servicii de consultanță, juridică și consultanță în domeniul de aplicare al Promoției;7.3 agenții de publicitate și PR care sprijină Societatea în organizarea activităților de promovare și marketing;7.4 entități care sprijină Societatea în domeniul contabilității, serviciilor fiscale și similare;7.5 entități care desfășoară activități poștale sau de curierat pentru Companie.8. Datele cu caracter personal dobândite vor fi stocate de Companie pe durata derulării și implementării Promoției și până la soluționarea corespunzătoare, precum și:8.1 până când eventualele revendicări care decurg din Promoția desfășurată devin prescrise;8.2 pe perioada îndeplinirii obligațiilor care decurg din prevederile legii, în special în domeniul de aplicare al reglementărilor fiscale și contabile;8.3 în scop de arhivare, dacă se referă la istoricul corespondenței și răspunsurile la întrebări, pe o perioadă de cel mult 2 ani.9. Compania informează despre dreptul legal al Participantului de a depune o plângere la orice autoritate de supraveghere la alegere, situată pe teritoriul Uniunii Europene.§ 5. DISPOZIȚII FINALE1. Organizatorul poate decide excluderea Participanților din Promoție.(2) Deciziile Comisiei menționate la alineatul (1) de mai sus pot fi luate, în special, în cazulîncălcarea de către un Participant a oricăreia dintre prevederile prezentului Regulament sau implicarea înalte acțiuni care, în opinia Comisiei, afectează sau pot afecta derularea Promoției, sunt incompatibile cu bunele practici sau afectează negativ imaginea Organizatorului, precum și încalcă sau pot încălca interesele sau drepturile altor Participanți.

  REGULAMENTUL PROMOȚII „BLACK FRIDAY”.
  Secțiunea 1. TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE
  1. Prezentul regulament stabilește condițiile de participare la Promoția organizată de societatea, NOVOL SP. Z O. O., la ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki, tel. (61) 810-98-00, e-mail: [email protected] (“NOVOL”).2. Termenii utilizați în prezentul Regulament au următoarele semnificații:2.1. Promoție – o campanie promoțională constând în achiziționarea produselor NOVOL în data de 24 noiembrie 2023, la orele specificate la paragraful 3 de mai jos, în cadrul campaniei „Black Friday” organizată de NOVOL în Uniunea Europeană conform regulilor specificate în prezentul Regulament;2.2. Participant – persoana care indeplineste conditiile specificate in prezentul Regulament;2.3. Organizator – firma NOVOL SP. Z O. O., la ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki, tel. +48 (61) 810-98-00, e-mail: [email protected];2.4. Operator de date cu caracter personal – conform articolului 4 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, Operatorul de date, entitatea care decide asupra scopurilor și metodelor de prelucrare a datelor, este NOVOL SP. SP. Z O.O. cu sediul social în Komorniki (62-052), la ul. Żabikowska 7/9, Republica Polonia.3. Promoția va avea loc pe 24 noiembrie 2023 de la 00:00:01 la 23:59:59.4. Condiția de participare la Promoție este achiziționarea oricăror produse NOVOL în perioada specificată și îndeplinirea cerințelor specificate în § 2 paragraful 4 din prezentul Regulament până la 5 decembrie 2023.5. Promoția se va desfășura pe teritoriul:5.1. Polonia (Republica Polonia) (dacă utilizați promoția pe teritoriul Poloniei, vi se aplică reglementări diferite – disponibile la <link>);5.2. Țările Uniunii Europene.6. Participarea la Promoție implică acceptarea condițiilor Promoției specificate în prezentul Regulament.7. Prelucrarea datelor cu caracter personal va include următorul domeniu al datelor:Prenume și prenume, NIP/TVA, datele companiei, emailul utilizatorului, numărul de telefon, adresa de livrare, precum și mărimea tricoului sau hanoracului aleasă de participant, date personale necesare îndeplinirii obligațiilor fiscale, date incluse în documentația depusă .8. Prevederile prezentelor Regulamente nu contravin prevederilor reglementarilor aplicabile privind drepturile consumatorilor sau codului civil (sau orice alt act juridic echivalent) din statul membru in care are domiciliul Participantul, in special Directiva 2011/83/UE a Parlamentul European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97 /7/CE al Parlamentului European și al Consiliului.§ 2. PARTICIPAREA LA PROMOȚIE1. Pentru a participa la Promoție, trebuie să achiziționați unele produse NOVOL pe 24 noiembrie 2023.2. Recompensele din Promoție includ:A. Tricouri cu mâneci scurte de Black Friday în ediție limitată în valoare de 75 RON,b. Hanorace de Black Friday ediție limitată în valoare de 200 RON.3. Pentru a primi Recompensa, Participantul trebuie să achiziționeze produse NOVOL în perioada specificată în Regulament la punctele de vânzare selectate.4. Condiții de participare la Promoție.Pentru a participa, Participantul:A. trebuie să facă o fotografie a chitanței lor și a bunurilor achiziționate;b. inregistreaza-te pe site-ul dedicat www.novol.com/bf23, completeaza formularul si incarca chitanta si fotografiile produselor achizitionate. Îndeplinirea cerințelor specificate în §2 paragraful 4 din Regulamente trebuie să aibă loc în termen de 7 zile lucrătoare, adică până la 5 decembrie 2023.5. Participantul este de acord să nu includă în fotografie imaginea sa sau a altora.6. Participantul declară că este creatorul fotografiilor trimise și că are drepturi depline asupra acestora. De asemenea, ei declară că aceste fotografii nu fac obiectul revendicărilor terților.7. Achizițiile în valoare de minim 325 RON brut sunt recompensate cu tricouri din bumbac, în timp ce achiziționarea de bunuri în valoare de minim 750 RON brut este recompensată cu un hanorac din bumbac („Recompensă”).8. Un Participant poate primi o Recompensă, indiferent de suma achiziției și numărul de chitanțe de achiziție din aceeași zi.9. Participanții la Promoție pot fi persoane fizice, dar și entități comerciale (în special antreprenori care desfășoară activități individuale sau societăți de drept comercial). În cazul persoanelor fizice cu domiciliul în Uniunea Europeană, cele care au cel puțin 18 ani. În cazul entităților comerciale (în special întreprinderilor individuale și societăților de drept comercial), cele care desfășoară activități comerciale în Uniunea Europeană.10. Angajații companiei NOVOL, companiile afiliate, angajații magazinului, angajații distribuitorilor asociați NOVOL, precum și alte persoane fiziceDeși implicați direct sau indirect în organizarea Promoției, nu pot participa la Promoție.11. Participanții care furnizează informații false sau incorecte despre ei înșiși sau care înregistrează alte persoane fizice sau entități comerciale nu vor primi Recompensa. În cazul înregistrărilor multiple de către aceeași persoană, va fi luată în considerare doar prima înregistrare a Participantului.12. În cazul în care se stabilește că Participantul nu îndeplinește niciuna dintre condițiile specificate în prezentul Regulament, acest Participant va fi exclus din Promoție și va pierde orice drept la Recompensa Promoției.13. Participantul trebuie să aleagă mărimea tricoului sau hanoracului. După efectuarea alegerii, Participantul nu are dreptul la schimb sau retur pentru o altă dimensiune.14. În cazul retragerii din contract, în baza căruia Participantul a achiziționat produsul (produsele) și a primit o chitanță/factură sau o altă dovadă de cumpărare, care a fost trimisă către NOVOL pentru a participa la Promoție, atunci NOVOL își rezervă dreptul să nu trimită Recompensa Participantului ca parte care nu îndeplinește cerințele Regulamentului.15. În cazul în care Participantul se califică pentru a primi Recompensa („Câștigătorul”) – Recompensa va fi trimisă în termen de 90 de zile de la data încheierii Promoției la adresa furnizată de Participant în formular.16. Regulamentul de promovare este disponibil pe site-ul www.novol.com/bf2317. Participanții la Promoție nu pot transfera dreptul de a primi Recompensa către terți.§ 3. PROCEDURA DE RECLAMARE1. Întrebările și reclamațiile, precum și revendicările cu privire la desfășurarea Promoției trebuie adresate la [email protected]. Cu toate acestea, acceptarea reclamațiilor are loc cel târziu în termen de 14 (paisprezece) zile de la apariția situației sau a evenimentului care a cauzat reclamația.2. Reclamațiile depuse de către Participanți după această perioadă nu vor fi luate în considerare de către Organizator.3. Numai Participanții la Promoție au dreptul să depună o reclamație.4. Subiectul mesajului ar trebui să includă nota „Reclamație, Promoție – Vinerea Neagră”.5. Reclamația trebuie să includă: numele și prenumele Participantului sau numele companiei, adresa exactă și o descriere detaliată a reclamației.6. Reclamațiile vor fi examinate de către Comisie în termen de 14 (paisprezece) zile lucrătoare de la data livrării mesajului. Decizia Comisiei va fi trimisă Participantului prin e-mail la adresa furnizată în plângere.7. Decizia Comisiei nu exclude dreptul Participantului de a depune cereri în conformitate cu reglementările legale aplicabile.8. Orice litigii aparute in legatura cu implementarea Promotiei vor fi solutionate de instanta de judecata conform jurisdictiei generale.§ 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE1. În conformitate cu articolul 4 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a astfel de date, și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) – denumită în continuare: „GDPR” – Controlorul datelor Participanților la Promoție și Câștigătorilor de recompense este NOVOL SP. z o.o. cu sediul social în Komorniki (62-052), la ul. Żabikowska 7/9, Republica Polonia (denumită în continuare „Compania”).2. Compania a desemnat un Responsabil cu Protecția Datelor (DPO), care poate fi contactat în probleme privind protecția datelor cu caracter personal și exercitarea drepturilor aferente acesteia. În acest scop, contactul electronic este posibil la adresa [email protected].3. Datele personale ale Participanților la Promoție (inclusiv Câștigătorii de recompense) pot fi prelucrate în următoarele scopuri și pe următoarele temeiuri legale:1.1 desfășurarea și implementarea Promoției (inclusiv trimiterea recompenselor câștigătorilor) articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR;1.2 comunicare continuă în chestiuni legate de organizarea și implementarea Promoției – temeiuri legale pentru prelucrarea datelor: articolul 6(1)(f) din GDPR);1.3 luarea în considerare a oricăror reclamații legate de Promoție – temeiuri legale pentru prelucrarea datelor: articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR;1.4 îndeplinirea cerințelor legale în domeniul de aplicare al prevederilor fiscale și contabile – temeiuri legale pentru prelucrarea datelor: articolul 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR;1.5 scopuri de arhivare – temeiuri legale pentru prelucrarea datelor: articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR).4. Furnizarea datelor cu caracter personal:4.1 în scopul transferului recompenselor și decontării valorii acestora în conformitate cu reglementările legale aplicabile (în special reglementările fiscale) este obligatorie (dacă astfel de reglementări sunt aplicabile într-un caz dat). Într-o astfel de situație, nefurnizarea acestor date poate împiedica transferul și decontarea corectă a Recompenselor.4.2 pentru alte scopuri ale prelucrării – este voluntară, dar necesară pentru implementarea acestora.5. Participanții au dreptul de acces la date, dreptul de a rde a modifica (corecta) datele, dreptul de a solicita ștergerea datelor, restricționarea prelucrării datelor, precum și dreptul la portabilitatea datelor în domeniul și în condițiile specificate în GDPR. Mai mult, în cazurile în care temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este interesul legitim al Companiei în calitate de operator de date (temeiul legal indicat mai sus: articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR), participanții la Promoție (inclusiv Câștigătorii de recompense) au dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal din cauza situației lor particulare.6. Datele cu caracter personal nu vor fi prelucrate în mod automatizat, ceea ce în același timp ar putea duce la luarea unor decizii care să producă efecte juridice pentru Participanți sau să aibă un impact semnificativ asupra situației acestora în mod similar.7. Datele cu caracter personal ale Participanților pot fi dezvăluite următoarelor entități:7.1 entități care furnizează servicii de asistență tehnică Companiei, cum ar fi furnizori de software, servicii de găzduire (de exemplu, e-mail), entități care sprijină Compania în organizarea și desfășurarea Promoției;7.2 entități care furnizează Societății servicii de consultanță, juridică și consultanță în domeniul de aplicare al Promoției;7.3 agenții de publicitate și PR care sprijină Societatea în organizarea activităților de promovare și marketing;7.4 entități care sprijină Societatea în domeniul contabilității, serviciilor fiscale și similare;7.5 entități care desfășoară activități poștale sau de curierat pentru Companie.8. Datele cu caracter personal dobândite vor fi stocate de Companie pe durata derulării și implementării Promoției și până la soluționarea corespunzătoare, precum și:8.1 până când eventualele revendicări care decurg din Promoția desfășurată devin prescrise;8.2 pe perioada îndeplinirii obligațiilor care decurg din prevederile legii, în special în domeniul de aplicare al reglementărilor fiscale și contabile;8.3 în scop de arhivare, dacă se referă la istoricul corespondenței și răspunsurile la întrebări, pe o perioadă de cel mult 2 ani.9. Compania informează despre dreptul legal al Participantului de a depune o plângere la orice autoritate de supraveghere la alegere, situată pe teritoriul Uniunii Europene.§ 5. DISPOZIȚII FINALE1. Organizatorul poate decide excluderea Participanților din Promoție.(2) Deciziile Comisiei menționate la alineatul (1) de mai sus pot fi luate, în special, în cazulîncălcarea de către un Participant a oricăreia dintre prevederile prezentului Regulament sau implicarea înalte acțiuni care, în opinia Comisiei, afectează sau pot afecta derularea Promoției, sunt incompatibile cu bunele practici sau afectează negativ imaginea Organizatorului, precum și încalcă sau pot încălca interesele sau drepturile altor Participanți.

  "BLACK FRIDAY" KAMPAGNE BESTEMMELSERAfsnit 1. GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER1. Disse regler fastlægger betingelserne for deltagelse i den kampagne, der arrangeres af virksomheden NOVOL SP. Z O. O., ved ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki, tlf. (61) 810-98-00, e-mail: [email protected] ("NOVOL").2. De udtryk, der bruges i disse regler, har følgende betydninger:2.1. Kampagne – en salgsfremmende kampagne, der består af køb af NOVOL-produkter den 24. november 2023, inden for de timer, der er angivet i afsnit 3 nedenfor, som en del af "Black Friday"-kampagnen organiseret af NOVOL i Den Europæiske Union i henhold til reglerne specificeret i dette regulativ;2.2. Deltager – en person, der opfylder de betingelser, der er specificeret i dette regulativ;2.3. Arrangør – virksomheden, NOVOL SP. Z O. O., ved ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki, tlf. +48 (61) 810-98-00, e-mail: [email protected];2.4. Persondataansvarlig – i henhold til artikel 4, stk. 7, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri bevægelighed af sådanne data, og ophævelse af direktiv 95/46/EF, er den dataansvarlige, den enhed, der træffer beslutning om formål og metoder til behandling af data, NOVOL SP. SP. ZOO. med hjemsted i Komorniki (62-052), ul. Żabikowska 7/9, Republikken Polen.3. Kampagnen finder sted den 24. november 2023 fra 00:00:01 til 23:59:59.4. Betingelsen for at deltage i Kampagnen er køb af eventuelle NOVOL-produkter inden for den angivne periode og opfyldelse af kravene specificeret i § 2, stk. 4 i dette regulativ, senest den 5. december 2023.5. Kampagnen finder sted i:5.1. Polen (Republikken Polen) (hvis du bruger kampagnen i Polens territorium, gælder forskellige regler for dig – tilgængelig på <link>);5.2. EU-lande.6. Deltagelse i kampagnen indebærer accept af kampagnebetingelserne specificeret i disse regler.7. Behandling af personoplysninger vil omfatte følgende dataomfang:Fornavn og efternavn, NIP/moms, virksomhedsdata, brugers e-mailadresse, telefonnummer, forsendelsesadresse og størrelsen på T-shirten eller hættetrøjen valgt af deltageren, personlige data, der er nødvendige for at opfylde skatteforpligtelser, data inkluderet i den indsendte dokumentation .8. Bestemmelserne i dette regulativ er ikke i modstrid med bestemmelserne i de gældende regler vedrørende forbrugerrettigheder eller civilret (eller enhver anden tilsvarende retsakt) i den medlemsstat, hvor deltageren er bosat, især direktiv 2011/83/EU af Europa-Parlamentet og Rådet af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 85/577/EØF og direktiv 97 /7/EF for Europa-Parlamentet og Rådet.§ 2. DELTAGELSE I KAMPEN1. For at deltage i Kampagnen skal man købe nogle NOVOL-produkter den 24. november 2023.2. Belønningerne i kampagnen inkluderer:en. Begrænset oplag Black Friday kortærmede t-shirts til en værdi af PLN 112 KRONE,b. Limited edition Black Friday hættetrøjer til en værdi af 300 KRONE.3. For at modtage belønningen skal deltageren købe NOVOL-produkter inden for den periode, der er angivet i reglementet på udvalgte salgssteder.4. Betingelser for deltagelse i Kampagnen.For at deltage skal deltageren:en. skal tage et billede af deres kvittering og de købte varer;b. tilmeld dig på den dedikerede hjemmeside www.novol.com/bf23, udfyld formularen og upload kvittering og billeder af de købte produkter. Opfyldelse af kravene angivet i §2, stk. 4 i vedtægterne, skal ske inden for 7 arbejdsdage, dvs. senest den 5. december 2023.5. Deltageren accepterer ikke at inkludere deres billede eller billedet af andre på billedet.6. Deltageren erklærer, at han er skaberen af de indsendte billeder og har fulde rettigheder til dem. De erklærer også, at disse billeder ikke er genstand for krav fra tredjepart.7. Køb til en værdi af minimum 490 KRONE brutto belønnes med bomulds-t-shirts, mens køb af varer til en værdi af minimum 1119 KRONE brutto belønnes med en hættetrøje i bomuld ("Reward").8. Én deltager kan modtage én belønning, uanset købsbeløbet og antallet af købskvitteringer fra samme dag.9. Deltagere i Kampagnen kan være enkeltpersoner, men også forretningsenheder (især iværksættere, der driver enkeltmandsvirksomhed eller kommercielle juridiske virksomheder). I tilfælde af personer, der er bosat i Den Europæiske Union, personer, der er mindst 18 år. I tilfælde af forretningsenheder (især enkeltmandsvirksomheder og kommercielle juridiske selskaber), dem, der driver forretningsaktiviteter i Den Europæiske Union.10. Ansatte i NOVOL-virksomheden, tilknyttede virksomheder, butiksansatte, ansatte hos distributører tilknyttet NOVOL, samt andre individuelleer direkte eller indirekte involveret i tilrettelæggelsen af Kampagnen, kan ikke deltage i Kampagnen.11. Deltagere, der giver falske eller ukorrekte oplysninger om sig selv eller registrerer andre enkeltpersoner eller forretningsenheder, vil ikke modtage belønningen. I tilfælde af flere registreringer af samme person, vil kun den første registrering af deltageren blive taget i betragtning.12. I tilfælde af, at det fastslås, at deltageren ikke opfylder nogen af betingelserne specificeret i disse regler, vil en sådan deltager blive udelukket fra kampagnen og vil miste enhver ret til kampagnebelønningen.13. Deltageren skal vælge størrelsen på t-shirten eller hættetrøjen. Efter valget er Deltageren ikke berettiget til bytte- eller returret til anden størrelse.14. I tilfælde af fortrydelse af kontrakten, baseret på hvilken Deltageren købte produktet/produkterne og modtog en kvittering/faktura eller andet købsbevis, som blev sendt til NOVOL for at deltage i Kampagnen, forbeholder NOVOL sig retten til ikke at sende belønningen til deltageren som en part, der ikke opfylder kravene i reglementet.15. I tilfælde af at deltageren kvalificerer sig til at modtage belønningen ("Vinder") – vil belønningen blive sendt inden for 90 dage fra kampagnens slutdato til den adresse, som deltageren har angivet i formularen.16. Kampagnereglerne er tilgængelige på hjemmesiden på www.novol.com/bf2317. Deltagere i Kampagnen kan ikke overføre retten til at modtage Belønningen til tredjeparter.§ 3. KLAGEPROCEDURE1. Spørgsmål og klager samt krav vedrørende gennemførelsen af Kampagnen skal rettes til [email protected]. Accept af reklamationer sker dog senest inden for 14 (fjorten) dage efter, at situationen er opstået eller den begivenhed, der har forårsaget klagen.2. Klager indgivet af deltagere efter denne periode vil ikke blive behandlet af arrangøren.3. Kun deltagere i kampagnen er berettiget til at indgive en klage.4. Emnet for meddelelsen skal indeholde bemærkningen "Klage, promovering - Black Friday".5. Klagen skal indeholde: Deltagerens for- og efternavn eller firmanavn, den nøjagtige adresse og en detaljeret beskrivelse af klagen.6. Klager vil blive behandlet af Kommissionen inden for 14 (fjorten) arbejdsdage fra datoen for levering af meddelelsen. Kommissionens beslutning vil blive sendt til deltageren via e-mail til den adresse, der er angivet i klagen.7. Kommissionens beslutning udelukker ikke Deltagerens ret til at forfølge krav i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser.8. Eventuelle tvister, der opstår i forbindelse med gennemførelsen af Kampagnen, vil blive løst af domstolen i henhold til den almindelige jurisdiktion.§ 4. BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER1. I overensstemmelse med artikel 4, stk. 7, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri bevægelighed for sådanne data, og ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel databeskyttelsesforordning) – i det følgende benævnt: "GDPR" – den dataansvarlige for kampagnedeltageres og belønningsvinderes data er NOVOL SP. Zoo. med hjemsted i Komorniki (62-052), ul. Żabikowska 7/9, Republikken Polen (i det følgende benævnt "Selskabet").2. Virksomheden har udpeget en Data Protection Officer (DPO), som kan kontaktes i sager om beskyttelse af persondata og udøvelsen af rettigheder i forbindelse hermed. Til dette formål er elektronisk kontakt mulig på adressen [email protected].3. Personoplysningerne om kampagnedeltagere (herunder belønningsvindere) kan behandles til følgende formål og på følgende juridiske grunde:1.1 gennemførelse og implementering af kampagnen (herunder afsendelse af belønninger til vindere) artikel 6(1)(f) i GDPR;1.2 løbende kommunikation i spørgsmål relateret til tilrettelæggelse og gennemførelse af Kampagnen – juridiske grunde til databehandling: Artikel 6(1)(f) i GDPR);1.3 overvejelse af eventuelle klager relateret til kampagnen – juridiske grunde til databehandling: artikel 6(1)(f) i GDPR;1.4 opfyldelse af lovkrav inden for omfanget af skatte- og regnskabsbestemmelser – juridiske grunde for databehandling: artikel 6, stk. 1, litra c) i GDPR;1.5 arkiveringsformål – juridiske grunde til databehandling: artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR).4. Udlevering af personoplysninger:4.1 med det formål at overføre belønninger og afregne deres værdi i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser (især skatteregler) er obligatorisk (hvis sådanne regler er gældende i et givet tilfælde). I en sådan situation kan manglende levering af disse data forhindre overførsel og korrekt afregning af belønninger.4.2 til andre formål med behandlingen – det er frivilligt, men nødvendigt for deres gennemførelse.5. Deltagere har ret til indsigt i data, ret til rkorrigere (korrekte) data, retten til at anmode om datasletning, begrænsning af databehandlingen samt retten til dataportabilitet i det omfang og på de betingelser, der er angivet i GDPR. I tilfælde, hvor det juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger er virksomhedens legitime interesse som dataansvarlig (det juridiske grundlag angivet ovenfor: artikel 6(1)(f) i GDPR), deltagere i kampagnen. (herunder belønningsvindere) har ret til til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger på grund af deres særlige situation.6. Personoplysninger vil ikke blive behandlet på en automatiseret måde, hvilket samtidig vil kunne føre til, at der træffes beslutninger, der medfører retsvirkninger for Deltagerne eller har væsentlig betydning for deres situation på tilsvarende måde.7. Deltageres personlige data kan videregives til følgende enheder:7.1 enheder, der leverer tekniske supporttjenester til virksomheden, såsom softwareleverandører, hostingtjenester (f.eks. e-mail), enheder, der støtter virksomheden i at organisere og gennemføre kampagnen;7.2 enheder, der leverer rådgivnings-, juridiske og konsulentydelser til virksomheden inden for rammerne af kampagnen;7.3 reklame- og PR-bureauer, der støtter virksomheden i at organisere salgsfremmende og marketingaktiviteter;7.4 enheder, der støtter virksomheden inden for regnskab, skat og lignende tjenester;7.5 enheder, der udfører post- eller kureraktiviteter for virksomheden.8. De erhvervede personoplysninger vil blive opbevaret af virksomheden i varigheden af Kampagnens udførelse og implementering, og indtil korrekt afvikling, samt:8.1 indtil de potentielle krav, der stammer fra den gennemførte Kampagne, forældes;8.2 for perioden for opfyldelse af forpligtelser, der følger af lovens bestemmelser, især inden for rammerne af skatte- og regnskabsregler;8.3 til arkivering, hvis det drejer sig om korrespondancehistorik og svar på forespørgsler, i en periode på højst 2 år.9. Virksomheden informerer om Deltagerens juridiske ret til at indgive en klage til enhver tilsynsmyndighed efter eget valg beliggende inden for Den Europæiske Unions territorium.§ 5. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER1. Arrangøren kan beslutte at udelukke deltagere fra kampagnen.2. Kommissionens beslutninger som omhandlet i stk. 1 kan navnlig træffes i tilfælde afen deltagers overtrædelse af nogen af bestemmelserne i disse regler eller involverer sig iandre handlinger, der efter Kommissionens mening påvirker eller kan påvirke kampagnens forløb, er uforenelige med god praksis eller påvirker arrangørens image negativt, samt krænker eller kan krænke andre deltageres interesser eller rettigheder.

  "BLACK FRIDAY"-KAMPANJEREGLERAvsnitt 1. ALLMÄNNA VILLKOR1. Dessa regler bestämmer villkoren för deltagande i Kampanjen som anordnas av företaget NOVOL SP. Z O. O., vid ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki, tel. (61) 810-98-00, e-post: [email protected] ("NOVOL").2. Termerna som används i dessa förordningar har följande betydelser:2.1. Kampanj – en reklamkampanj som består av att köpa NOVOL-produkter den 24 november 2023, under de tider som anges i punkt 3 nedan, som en del av kampanjen "Black Friday" som anordnas av NOVOL i Europeiska Unionen enligt reglerna som anges i dessa förordningar;2.2. Deltagare – en person som uppfyller de villkor som anges i dessa bestämmelser;2.3. Arrangör – företaget, NOVOL SP. Z O. O., vid ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki, tel. +48 (61) 810-98-00, e-post: [email protected];2.4. Personuppgiftsansvarig – enligt artikel 4.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet av sådana uppgifter, och upphävande av direktiv 95/46/EG, är den personuppgiftsansvarige, den enhet som beslutar om syften och metoder för behandling av uppgifter, NOVOL SP. SP. ZOO. med säte i Komorniki (62-052), ul. Żabikowska 7/9, Republiken Polen.3. Kampanjen kommer att äga rum den 24 november 2023 från 00:00:01 till 23:59:59.4. Villkoret för att delta i Kampanjen är köp av eventuella NOVOL-produkter inom den angivna perioden och uppfylla de krav som anges i § 2 punkt 4 i dessa regler senast den 5 december 2023.5. Kampanjen kommer att äga rum inom territoriet för:5.1. Polen (Republiken Polen) (om du använder kampanjen i Polens territorium gäller andra regler för dig – tillgängligt på <länk>);5.2. Europeiska unionens länder.6. Deltagande i Kampanjen innebär att du accepterar de Kampanjvillkor som anges i dessa Regler.7. Behandling av personuppgifter kommer att omfatta följande omfattning av uppgifter:Förnamn och efternamn, NIP/moms, företagsuppgifter, användarens e-postadress, telefonnummer, leveransadress och storleken på T-shirten eller hoodien som valts av deltagaren, personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra skatteförpliktelser, uppgifter som ingår i den inlämnade dokumentationen .8. Bestämmelserna i dessa bestämmelser strider inte mot bestämmelserna i tillämpliga bestämmelser om konsumenträttigheter eller civillagen (eller någon annan likvärdig rättsakt) i den medlemsstat där deltagaren är bosatt, särskilt direktiv 2011/83/EU av Europaparlamentet och rådet av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter, om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och direktiv 97 /7/EG av Europaparlamentet och rådet.§ 2. DELTAGANDE I KAMPANJEN1. För att ta del av kampanjen måste man köpa några NOVOL-produkter den 24 november 2023.2. Belöningarna i Kampanjen inkluderar:a. Begränsad upplaga Black Friday kortärmade t-shirts värda PLN 175 SEKb. Black Friday-huvtröjor i begränsad upplaga till ett värde av 470 SEK.3. För att få belöningen måste deltagaren köpa NOVOL-produkter inom den period som anges i bestämmelserna på utvalda försäljningsställen.4. Villkor för deltagande i Kampanjen.För att delta måste deltagaren:a. måste ta ett foto av deras kvitto och de köpta varorna;b. registrera dig på den dedikerade webbplatsen www.novol.com/bf23, fyll i formuläret och ladda upp kvittot och bilder på de köpta produkterna. Uppfyllelse av de krav som anges i §2 punkt 4 i föreskrifterna måste ske inom 7 arbetsdagar, det vill säga senast den 5 december 2023.5. Deltagaren samtycker till att inte inkludera sin bild eller bilden av andra på bilden.6. Deltagaren förklarar att de är skaparen av de inskickade bilderna och har fullständiga rättigheter till dem. De förklarar också att dessa bilder inte är föremål för anspråk från tredje part.7. Inköp värda minst 760 SEK brutto belönas med bomullst-shirts, medan köp av varor värda minst 1750 SEK brutto belönas med en hoodie i bomull ("Belöning").8. En deltagare kan få en belöning, oavsett inköpsbelopp och antalet köpkvitton från samma dag.9. Deltagare i Kampanjen kan vara privatpersoner, men även affärsenheter (särskilt företagare som bedriver enskild firma eller affärsjuridiska företag). När det gäller personer som är bosatta i Europeiska unionen, de som är minst 18 år gamla. När det gäller affärsenheter (särskilt enskild firma och affärsjuridiska företag), de som bedriver affärsverksamhet i Europeiska unionen.10. Anställda hos NOVOL-företaget, närstående företag, butiksanställda, anställda hos distributörer med anknytning till NOVOL, samt andra individerär direkt eller indirekt involverad i organisationen av Kampanjen, kan inte delta i Kampanjen.11. Deltagare som tillhandahåller falsk eller felaktig information om sig själva eller registrerar andra individer eller affärsenheter kommer inte att få belöningen. Vid flera registreringar av samma person kommer endast deltagarens första registrering att beaktas.12. I händelse av att det fastställs att deltagaren inte uppfyller något av villkoren som anges i dessa regler, kommer denna deltagare att uteslutas från kampanjen och kommer att förlora all rätt till kampanjbelöningen.13. Deltagaren måste välja storlek på t-shirten eller hoodien. Efter att ha gjort valet har Deltagaren inte rätt till bytes- eller returrätt för annan storlek.14. I händelse av frånträde från avtalet, baserat på vilket Deltagaren köpte produkten/produkterna och fick ett kvitto/faktura eller annat köpbevis, som skickades till NOVOL för att delta i Kampanjen, förbehåller sig NOVOL rätten att inte skicka belöningen till deltagaren som en part som inte uppfyller kraven i bestämmelserna.15. I händelse av att deltagaren kvalificerar sig för att ta emot belöningen ("Vinnare") – kommer belöningen att skickas inom 90 dagar från kampanjens slutdatum till den adress som deltagaren angett i formuläret.16. Kampanjbestämmelserna finns tillgängliga på webbplatsen www.novol.com/bf2317. Deltagare i kampanjen kan inte överföra rätten att ta emot belöningen till tredje part.§ 3. REKLAMATIONSFÖRFARANDE1. Frågor och klagomål, såväl som påståenden angående genomförandet av Kampanjen ska ställas till [email protected]. Godtagandet av klagomål sker dock senast inom 14 (fjorton) dagar från det att situationen uppstod eller den händelse som orsakade klagomålet.2. Klagomål som lämnas in av deltagare efter denna period kommer inte att beaktas av arrangören.3. Endast deltagare i kampanjen har rätt att lämna in ett klagomål.4. Ämnet för meddelandet bör innehålla anteckningen "Klagomål, kampanj – Black Friday."5. Klagomålet ska innehålla: Deltagarens för- och efternamn eller företagsnamn, den exakta adressen och en detaljerad beskrivning av klagomålet.6. Klagomål kommer att behandlas av kommissionen inom 14 (fjorton) arbetsdagar från datumet för meddelandets leverans. Kommissionens beslut kommer att skickas till deltagaren via e-post till den adress som anges i klagomålet.7. Kommissionens beslut utesluter inte deltagarens rätt att driva anspråk i enlighet med tillämpliga lagbestämmelser.8. Eventuella tvister som uppstår i samband med genomförandet av Kampanjen kommer att lösas av domstolen enligt allmän jurisdiktion.§ 4. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER1. I enlighet med artikel 4.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana data, och upphävande av direktiv 95/46/EC (allmän dataskyddsförordning) – nedan kallad: "GDPR" – personuppgiftsansvarig för informationen om kampanjdeltagare och belöningsvinnare är NOVOL SP. Zoo. med säte i Komorniki (62-052), ul. Żabikowska 7/9, Republiken Polen (nedan kallat "Företaget").2. Bolaget har utsett en dataskyddsombud (DPO), som kan kontaktas i frågor som rör skydd av personuppgifter och utövande av rättigheter relaterade till detta. För detta ändamål är elektronisk kontakt möjlig på adressen [email protected].3. Personuppgifterna för Kampanjdeltagare (inklusive belöningsvinnare) kan behandlas för följande ändamål och på följande juridiska grunder:1.1 genomföra och implementera Kampanjen (inklusive att skicka belöningar till vinnare) Artikel 6(1)(f) i GDPR;1.2 pågående kommunikation i frågor som rör organisationen och genomförandet av kampanjen – juridiska grunder för databehandling: artikel 6.1(f) i GDPR;1.3 övervägande av eventuella klagomål relaterade till Kampanjen – juridiska skäl för databehandling: Artikel 6(1)(f) i GDPR;1.4 uppfyllande av lagkrav inom ramen för skatte- och redovisningsbestämmelser – lagliga grunder för databehandling: Artikel 6.1(c) i GDPR;1.5 arkiveringsändamål – rättsliga grunder för databehandling: artikel 6.1(f) i GDPR).4. Tillhandahållande av personuppgifter:4.1 i syfte att överföra belöningar och reglera deras värde i enlighet med tillämpliga lagbestämmelser (särskilt skattebestämmelser) är obligatoriskt (om sådana bestämmelser är tillämpliga i ett givet fall). I en sådan situation kan underlåtenhet att tillhandahålla dessa uppgifter förhindra överföring och korrekt avveckling av belöningar.4.2 för andra ändamål med behandlingen – det är frivilligt, men nödvändigt för genomförandet.5. Deltagare har rätt att få tillgång till data, rätt att rrätta (rätta) uppgifter, rätten att begära radering av uppgifter, begränsning av databehandling, samt rätten till dataportabilitet i den omfattning och under de villkor som anges i GDPR. Dessutom, i fall där den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är företagets legitima intresse som personuppgiftsansvarig (den rättsliga grunden som anges ovan: artikel 6(1)(f) i GDPR), deltagare i kampanjen (inklusive belöningsvinnare) har rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter på grund av deras speciella situation.6. Personuppgifter kommer inte att behandlas på ett automatiserat sätt, vilket samtidigt kan leda till att beslut fattas som medför rättsverkningar för Deltagarna eller har en betydande inverkan på deras situation på liknande sätt.7. Personuppgifter om deltagare kan lämnas ut till följande enheter:7.1 enheter som tillhandahåller tekniska supporttjänster till företaget, såsom mjukvaruleverantörer, värdtjänster (t.ex. e-post), enheter som stödjer företaget i att organisera och genomföra kampanjen;7.2 enheter som tillhandahåller företaget rådgivning, juridiska och konsulttjänster inom ramen för kampanjen;7.3 reklam- och PR-byråer som stödjer företaget i att organisera reklam- och marknadsföringsaktiviteter;7.4 enheter som stödjer företaget i omfattningen av redovisning, skatt och liknande tjänster;7.5 enheter som bedriver post- eller budverksamhet åt företaget.8. De inhämtade personuppgifterna kommer att lagras av Företaget under varaktigheten av Kampanjens genomförande och genomförande, och tills korrekt uppgörelse, samt:8.1 tills de potentiella anspråken som härrör från den genomförda kampanjen preskriberas;8.2 för den period då skyldigheter som följer av lagbestämmelserna fullgörs, särskilt inom ramen för skatte- och redovisningsbestämmelser;8.3 för arkiveringsändamål, om det gäller korrespondenshistorik och svar på förfrågningar, under en period av högst 2 år.9. Företaget informerar om deltagarens lagliga rätt att lämna in ett klagomål till valfri tillsynsmyndighet som är belägen inom Europeiska unionens territorium.§ 5. SLUTBESTÄMMELSER1. Arrangören kan besluta att utesluta deltagare från kampanjen.2. De beslut av kommissionen som avses i punkt 1 ovan får fattas, särskilt i händelse aven deltagares brott mot någon av bestämmelserna i dessa bestämmelser eller engagerar sig iandra åtgärder som, enligt kommissionens uppfattning, påverkar eller kan påverka kampanjens gång, är oförenliga med god praxis eller negativt påverkar bilden av arrangören, samt kränker eller kan kränka andra deltagares intressen eller rättigheter.

  REGULAMENTUL PROMOȚII „BLACK FRIDAY”.Secțiunea 1. TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE1. Prezentul regulament stabilește condițiile de participare la Promoția organizată de societatea, NOVOL SP. Z O. O., la ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki, tel. (61) 810-98-00, e-mail: [email protected] (“NOVOL”).2. Termenii utilizați în prezentul Regulament au următoarele semnificații:2.1. Promoție – o campanie promoțională constând în achiziționarea produselor NOVOL în data de 24 noiembrie 2023, la orele specificate la paragraful 3 de mai jos, în cadrul campaniei „Black Friday” organizată de NOVOL în Uniunea Europeană conform regulilor specificate în prezentul Regulament;2.2. Participant – persoana care indeplineste conditiile specificate in prezentul Regulament;2.3. Organizator – firma NOVOL SP. Z O. O., la ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki, tel. +48 (61) 810-98-00, e-mail: [email protected];2.4. Operator de date cu caracter personal – conform articolului 4 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, Operatorul de date, entitatea care decide asupra scopurilor și metodelor de prelucrare a datelor, este NOVOL SP. SP. Z O.O. cu sediul social în Komorniki (62-052), la ul. Żabikowska 7/9, Republica Polonia.3. Promoția va avea loc pe 24 noiembrie 2023 de la 00:00:01 la 23:59:59.4. Condiția de participare la Promoție este achiziționarea oricăror produse NOVOL în perioada specificată și îndeplinirea cerințelor specificate în § 2 paragraful 4 din prezentul Regulament până la 5 decembrie 2023.5. Promoția se va desfășura pe teritoriul:5.1. Polonia (Republica Polonia) (dacă utilizați promoția pe teritoriul Poloniei, vi se aplică reglementări diferite – disponibile la <link>);5.2. Țările Uniunii Europene.6. Participarea la Promoție implică acceptarea condițiilor Promoției specificate în prezentul Regulament.7. Prelucrarea datelor cu caracter personal va include următorul domeniu al datelor:Prenume și prenume, NIP/TVA, datele companiei, emailul utilizatorului, numărul de telefon, adresa de livrare, precum și mărimea tricoului sau hanoracului aleasă de participant, date personale necesare îndeplinirii obligațiilor fiscale, date incluse în documentația depusă .8. Prevederile prezentelor Regulamente nu contravin prevederilor reglementarilor aplicabile privind drepturile consumatorilor sau codului civil (sau orice alt act juridic echivalent) din statul membru in care are domiciliul Participantul, in special Directiva 2011/83/UE a Parlamentul European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97 /7/CE al Parlamentului European și al Consiliului.§ 2. PARTICIPAREA LA PROMOȚIE1. Pentru a participa la Promoție, trebuie să achiziționați unele produse NOVOL pe 24 noiembrie 2023.2. Recompensele din Promoție includ:A. Tricouri cu mâneci scurte de Black Friday în ediție limitată în valoare de 75 RON,b. Hanorace de Black Friday ediție limitată în valoare de 200 RON.3. Pentru a primi Recompensa, Participantul trebuie să achiziționeze produse NOVOL în perioada specificată în Regulament la punctele de vânzare selectate.4. Condiții de participare la Promoție.Pentru a participa, Participantul:A. trebuie să facă o fotografie a chitanței lor și a bunurilor achiziționate;b. inregistreaza-te pe site-ul dedicat www.novol.com/bf23, completeaza formularul si incarca chitanta si fotografiile produselor achizitionate. Îndeplinirea cerințelor specificate în §2 paragraful 4 din Regulamente trebuie să aibă loc în termen de 7 zile lucrătoare, adică până la 5 decembrie 2023.5. Participantul este de acord să nu includă în fotografie imaginea sa sau a altora.6. Participantul declară că este creatorul fotografiilor trimise și că are drepturi depline asupra acestora. De asemenea, ei declară că aceste fotografii nu fac obiectul revendicărilor terților.7. Achizițiile în valoare de minim 325 RON brut sunt recompensate cu tricouri din bumbac, în timp ce achiziționarea de bunuri în valoare de minim 750 RON brut este recompensată cu un hanorac din bumbac („Recompensă”).8. Un Participant poate primi o Recompensă, indiferent de suma achiziției și numărul de chitanțe de achiziție din aceeași zi.9. Participanții la Promoție pot fi persoane fizice, dar și entități comerciale (în special antreprenori care desfășoară activități individuale sau societăți de drept comercial). În cazul persoanelor fizice cu domiciliul în Uniunea Europeană, cele care au cel puțin 18 ani. În cazul entităților comerciale (în special întreprinderilor individuale și societăților de drept comercial), cele care desfășoară activități comerciale în Uniunea Europeană.10. Angajații companiei NOVOL, companiile afiliate, angajații magazinului, angajații distribuitorilor asociați NOVOL, precum și alte persoane fiziceDeși implicați direct sau indirect în organizarea Promoției, nu pot participa la Promoție.11. Participanții care furnizează informații false sau incorecte despre ei înșiși sau care înregistrează alte persoane fizice sau entități comerciale nu vor primi Recompensa. În cazul înregistrărilor multiple de către aceeași persoană, va fi luată în considerare doar prima înregistrare a Participantului.12. În cazul în care se stabilește că Participantul nu îndeplinește niciuna dintre condițiile specificate în prezentul Regulament, acest Participant va fi exclus din Promoție și va pierde orice drept la Recompensa Promoției.13. Participantul trebuie să aleagă mărimea tricoului sau hanoracului. După efectuarea alegerii, Participantul nu are dreptul la schimb sau retur pentru o altă dimensiune.14. În cazul retragerii din contract, în baza căruia Participantul a achiziționat produsul (produsele) și a primit o chitanță/factură sau o altă dovadă de cumpărare, care a fost trimisă către NOVOL pentru a participa la Promoție, atunci NOVOL își rezervă dreptul să nu trimită Recompensa Participantului ca parte care nu îndeplinește cerințele Regulamentului.15. În cazul în care Participantul se califică pentru a primi Recompensa („Câștigătorul”) – Recompensa va fi trimisă în termen de 90 de zile de la data încheierii Promoției la adresa furnizată de Participant în formular.16. Regulamentul de promovare este disponibil pe site-ul www.novol.com/bf2317. Participanții la Promoție nu pot transfera dreptul de a primi Recompensa către terți.§ 3. PROCEDURA DE RECLAMARE1. Întrebările și reclamațiile, precum și revendicările cu privire la desfășurarea Promoției trebuie adresate la [email protected]. Cu toate acestea, acceptarea reclamațiilor are loc cel târziu în termen de 14 (paisprezece) zile de la apariția situației sau a evenimentului care a cauzat reclamația.2. Reclamațiile depuse de către Participanți după această perioadă nu vor fi luate în considerare de către Organizator.3. Numai Participanții la Promoție au dreptul să depună o reclamație.4. Subiectul mesajului ar trebui să includă nota „Reclamație, Promoție – Vinerea Neagră”.5. Reclamația trebuie să includă: numele și prenumele Participantului sau numele companiei, adresa exactă și o descriere detaliată a reclamației.6. Reclamațiile vor fi examinate de către Comisie în termen de 14 (paisprezece) zile lucrătoare de la data livrării mesajului. Decizia Comisiei va fi trimisă Participantului prin e-mail la adresa furnizată în plângere.7. Decizia Comisiei nu exclude dreptul Participantului de a depune cereri în conformitate cu reglementările legale aplicabile.8. Orice litigii aparute in legatura cu implementarea Promotiei vor fi solutionate de instanta de judecata conform jurisdictiei generale.§ 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE1. În conformitate cu articolul 4 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a astfel de date, și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) – denumită în continuare: „GDPR” – Controlorul datelor Participanților la Promoție și Câștigătorilor de recompense este NOVOL SP. z o.o. cu sediul social în Komorniki (62-052), la ul. Żabikowska 7/9, Republica Polonia (denumită în continuare „Compania”).2. Compania a desemnat un Responsabil cu Protecția Datelor (DPO), care poate fi contactat în probleme privind protecția datelor cu caracter personal și exercitarea drepturilor aferente acesteia. În acest scop, contactul electronic este posibil la adresa [email protected].3. Datele personale ale Participanților la Promoție (inclusiv Câștigătorii de recompense) pot fi prelucrate în următoarele scopuri și pe următoarele temeiuri legale:1.1 desfășurarea și implementarea Promoției (inclusiv trimiterea recompenselor câștigătorilor) articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR;1.2 comunicare continuă în chestiuni legate de organizarea și implementarea Promoției – temeiuri legale pentru prelucrarea datelor: articolul 6(1)(f) din GDPR);1.3 luarea în considerare a oricăror reclamații legate de Promoție – temeiuri legale pentru prelucrarea datelor: articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR;1.4 îndeplinirea cerințelor legale în domeniul de aplicare al prevederilor fiscale și contabile – temeiuri legale pentru prelucrarea datelor: articolul 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR;1.5 scopuri de arhivare – temeiuri legale pentru prelucrarea datelor: articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR).4. Furnizarea datelor cu caracter personal:4.1 în scopul transferului recompenselor și decontării valorii acestora în conformitate cu reglementările legale aplicabile (în special reglementările fiscale) este obligatorie (dacă astfel de reglementări sunt aplicabile într-un caz dat). Într-o astfel de situație, nefurnizarea acestor date poate împiedica transferul și decontarea corectă a Recompenselor.4.2 pentru alte scopuri ale prelucrării – este voluntară, dar necesară pentru implementarea acestora.5. Participanții au dreptul de acces la date, dreptul de a rde a modifica (corecta) datele, dreptul de a solicita ștergerea datelor, restricționarea prelucrării datelor, precum și dreptul la portabilitatea datelor în domeniul și în condițiile specificate în GDPR. Mai mult, în cazurile în care temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este interesul legitim al Companiei în calitate de operator de date (temeiul legal indicat mai sus: articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR), participanții la Promoție (inclusiv Câștigătorii de recompense) au dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal din cauza situației lor particulare.6. Datele cu caracter personal nu vor fi prelucrate în mod automatizat, ceea ce în același timp ar putea duce la luarea unor decizii care să producă efecte juridice pentru Participanți sau să aibă un impact semnificativ asupra situației acestora în mod similar.7. Datele cu caracter personal ale Participanților pot fi dezvăluite următoarelor entități:7.1 entități care furnizează servicii de asistență tehnică Companiei, cum ar fi furnizori de software, servicii de găzduire (de exemplu, e-mail), entități care sprijină Compania în organizarea și desfășurarea Promoției;7.2 entități care furnizează Societății servicii de consultanță, juridică și consultanță în domeniul de aplicare al Promoției;7.3 agenții de publicitate și PR care sprijină Societatea în organizarea activităților de promovare și marketing;7.4 entități care sprijină Societatea în domeniul contabilității, serviciilor fiscale și similare;7.5 entități care desfășoară activități poștale sau de curierat pentru Companie.8. Datele cu caracter personal dobândite vor fi stocate de Companie pe durata derulării și implementării Promoției și până la soluționarea corespunzătoare, precum și:8.1 până când eventualele revendicări care decurg din Promoția desfășurată devin prescrise;8.2 pe perioada îndeplinirii obligațiilor care decurg din prevederile legii, în special în domeniul de aplicare al reglementărilor fiscale și contabile;8.3 în scop de arhivare, dacă se referă la istoricul corespondenței și răspunsurile la întrebări, pe o perioadă de cel mult 2 ani.9. Compania informează despre dreptul legal al Participantului de a depune o plângere la orice autoritate de supraveghere la alegere, situată pe teritoriul Uniunii Europene.§ 5. DISPOZIȚII FINALE1. Organizatorul poate decide excluderea Participanților din Promoție.(2) Deciziile Comisiei menționate la alineatul (1) de mai sus pot fi luate, în special, în cazulîncălcarea de către un Participant a oricăreia dintre prevederile prezentului Regulament sau implicarea înalte acțiuni care, în opinia Comisiei, afectează sau pot afecta derularea Promoției, sunt incompatibile cu bunele practici sau afectează negativ imaginea Organizatorului, precum și încalcă sau pot încălca interesele sau drepturile altor Participanți.

  Määräyksiä

  "BLACK FRIDAY" -KAMPANJAN SÄÄNNÖTOsa 1. YLEISET KÄYTTÖEHDOT1. Nämä säännöt määrittelevät osallistumisen ehdot NOVOL SP:n järjestämään Kampanjaan. Z O. O., ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki, puh. (61) 810-98-00, sähköposti: [email protected] ("NOVOL").2. Näissä määräyksissä käytetyillä termeillä on seuraavat merkitykset:2.1. Promootio – promootiokampanja, jossa ostetaan NOVOL-tuotteita 24.11.2023 alla kohdassa 3 määriteltyinä aikoina osana NOVOLin Euroopan Unionissa järjestämää Black Friday -kampanjaa näissä säännöissä määriteltyjen sääntöjen mukaisesti;2.2. Osallistuja – henkilö, joka täyttää näissä säännöissä määritellyt ehdot;2.3. Järjestäjä – yhtiö, NOVOL SP. Z O. O., ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki, puh. +48 (61) 810-98-00, sähköposti: [email protected];2.4. Henkilötietojen rekisterinpitäjä – luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja vapaasta liikkuvuudesta 27 päivänä huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 7 kohdan mukaisesti tällaisten tietojen ja direktiivin 95/46/EY kumoamisen vuoksi rekisterinpitäjä, tietojen käsittelyn tarkoituksesta ja menetelmistä päättävä taho, on NOVOL SP. SP. Z O.O. jonka kotipaikka on Komorniki (62-052), osoitteessa ul. Żabikowska 7/9, Puolan tasavalta.3. Kampanja toteutetaan 24.11.2023 klo 00.00.01-23.59.59.4. Kampanjaan osallistumisen edellytyksenä on kaikkien NOVOL-tuotteiden ostaminen määrätyn ajan kuluessa ja näiden sääntöjen 2 §:n 4 momentin vaatimusten täyttäminen 5.12.2023 mennessä.5. Kampanja toteutetaan alueella:5.1. Puola (Puolan tasavalta) (jos käytät kampanjaa Puolan alueella, sinua koskevat erilaiset määräykset – saatavilla osoitteessa <link>);5.2. Euroopan unionin maista.6. Kampanjaan osallistuminen edellyttää näissä säännöissä määriteltyjen Kampanjan ehtojen hyväksymistä.7. Henkilötietojen käsittely sisältää seuraavat tiedot:Etu- ja sukunimi, NIP/ALV, yritystiedot, käyttäjän sähköpostiosoite, puhelinnumero, toimitusosoite ja osallistujan valitseman T-paidan tai hupparin koko, verovelvoitteiden täyttämiseen tarvittavat henkilötiedot, toimitettuihin asiakirjoihin sisältyvät tiedot .8. Näiden sääntöjen määräykset eivät ole ristiriidassa osallistujan asuinjäsenvaltiossa sovellettavien kuluttajan oikeuksia koskevien määräysten tai siviililain (tai muun vastaavan säädöksen) määräysten kanssa, erityisesti direktiivin 2011/83/EU kanssa. Euroopan parlamentti ja neuvosto, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, kuluttajien oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja direktiivin 97 kumoamisesta /7/EY.§ 2. OSALLISTUMINEN KAMPANJAAN1. Kampanjaan osallistuminen edellyttää NOVOL-tuotteiden ostamista 24.11.2023.2. Kampanjan palkintoja ovat:a. Rajoitettu erä Black Friday lyhythihaiset t-paidat arvoltaan 15 EUR,b. Rajoitettu erä Black Friday -hupparit arvoltaan 40 EUR.3. Palkinnon vastaanottamiseksi Osallistujan tulee ostaa NOVOL-tuotteita säännöissä määritellyn ajan kuluessa valituista myyntipisteistä.4. Kampanjaan osallistumisen ehdot.Osallistuakseen osallistuja:a. on otettava valokuva kuitistaan ja ostetuista tuotteista;b. rekisteröidy omistetulla verkkosivustolla www.novol.com/bf23, täytä lomake ja lataa kuitti ja valokuvat ostetuista tuotteista. Säännön 2 §:n 4 momentin vaatimukset on täytettävä 7 arkipäivän kuluessa eli 5.12.2023 mennessä.5. Osallistuja sitoutuu olemaan sisällyttämättä omaa tai muiden kuvaa valokuvaan.6. Osallistuja vakuuttaa olevansa lähetettyjen valokuvien luoja ja että hänellä on kaikki oikeudet niihin. He myös vakuuttavat, että nämä valokuvat eivät ole kolmannen osapuolen vaatimusten alaisia.7. Vähintään 65 EURO bruttoostot palkitaan puuvillaisilla t-paidoilla, kun taas brutto vähintään 150 EUR arvoiset tavarat palkitaan puuvillahupparilla ("Palkinto").8. Yksi Osallistuja voi saada yhden Palkinnon riippumatta ostosummasta ja saman päivän ostokuittien määrästä.9. Kampanjaan voivat osallistua yksityishenkilöt, mutta myös liike-elämän yhteisöt (erityisesti yksityisyrittäjiä tai kauppaoikeudellisia yhtiöitä harjoittavat yrittäjät). Euroopan unionissa asuvien henkilöiden osalta vähintään 18-vuotiaat. Elinkeinoelämän yksiköiden (erityisesti yksityisten elinkeinonharjoittajien ja kauppaoikeudellisten yhtiöiden) osalta ne, jotka harjoittavat liiketoimintaa Euroopan unionissa.10. NOVOL-yhtiön työntekijät, tytäryhtiöt, myymälän työntekijät, NOVOLiin liittyvien jakelijoiden työntekijät sekä muut yksityishenkilötjotka ovat suoraan tai epäsuorasti mukana Kampanjan järjestämisessä, eivät voi osallistua Kampanjaan.11. Osallistujat, jotka antavat vääriä tai vääriä tietoja itsestään tai rekisteröivät muita henkilöitä tai yrityksiä, eivät saa palkintoa. Jos sama henkilö on rekisteröitynyt useaan kertaan, vain osallistujan ensimmäinen rekisteröinti otetaan huomioon.12. Jos todetaan, että Osallistuja ei täytä mitään näissä säännöissä määritellyistä ehdoista, kyseinen Osallistuja suljetaan Kampanjasta ja menettää oikeutensa Kampanjapalkkioon.13. Osallistujan tulee valita t-paidan tai hupparin koko. Valinnan jälkeen Osallistujalla ei ole oikeutta vaihto- tai palautusoikeuteen toiseen kokoon.14. Jos peruutetaan sopimus, jonka perusteella Osallistuja osti tuotteen (tuotteet) ja sai kuitin/laskun tai muun ostotositteen, joka lähetettiin NOVOLille osallistuakseen Kampanjaan, NOVOL pidättää oikeuden olla lähettämättä palkintoa Osallistujalle osapuolena, joka ei täytä Sääntöjen vaatimuksia.15. Mikäli Osallistuja kelpuutetaan vastaanottamaan palkinto ("Voittaja") – Palkinto lähetetään 90 päivän kuluessa Kampanjan päättymispäivästä Osallistujan lomakkeessa ilmoittamaan osoitteeseen.16. Promootiosäännöt ovat saatavilla verkkosivustolla osoitteessa www.novol.com/bf2317. Kampanjaan osallistujat eivät voi siirtää oikeuttaan palkintoon kolmansille osapuolille.§ 3. VALITUSMENETTELY1. Kampanjan toteuttamista koskevat kysymykset ja valitukset sekä vaateet tulee lähettää osoitteeseen [email protected]. Reklamaatioiden vastaanottaminen tapahtuu kuitenkin viimeistään 14 (neljäntoista) päivän kuluessa valituksen aiheuttaneen tilanteen tai tapahtuman ilmenemisestä.2. Järjestäjä ei ota huomioon osallistujien tämän ajanjakson jälkeen jättämiä valituksia.3. Vain Kampanjan osallistujilla on oikeus tehdä valitus.4. Viestin aiheessa tulee olla huomautus "Valitus, ylennys – Black Friday".5. Valituksen tulee sisältää: Osallistujan etu- ja sukunimi tai yrityksen nimi, tarkka osoite ja yksityiskohtainen kuvaus valituksesta.6. Komissio käsittelee valitukset 14 (neljäntoista) työpäivän kuluessa viestin toimituspäivästä. Komission päätös lähetetään Osallistujalle sähköpostitse valituksessa mainittuun osoitteeseen.7. Komission päätös ei sulje pois Osallistujan oikeutta esittää vaateita sovellettavien lakien mukaisesti.8. Kaikki Kampanjan toteuttamiseen liittyvät riidat ratkaistaan yleisen lainkäyttövallan mukaisesti.§ 4. HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS1. Luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja henkilötietojen vapaasta liikkuvuudesta 27 päivänä huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 7 kohdan mukaisesti. tällaisia tietoja ja kumoaa direktiivin 95/46/EY (Yleinen tietosuoja-asetus) - jäljempänä "GDPR" - Kampanjan osallistujien ja palkinnon voittajien tietojen rekisterinpitäjä on NOVOL SP. z o.o. jonka kotipaikka on Komorniki (62-052), osoitteessa ul. Żabikowska 7/9, Puolan tasavalta (jäljempänä "Yhtiö").2. Yhtiö on nimennyt tietosuojavastaavan (DPO), johon voidaan ottaa yhteyttä henkilötietojen suojaa ja siihen liittyvien oikeuksien käyttöä koskevissa asioissa. Tätä tarkoitusta varten sähköinen yhteydenotto on mahdollista osoitteessa [email protected].3. Kampanjan osallistujien (mukaan lukien palkinnon voittajien) henkilötietoja voidaan käsitellä seuraaviin tarkoituksiin ja seuraavilla laillisilla perusteilla:1.1 Kampanjan toteuttaminen ja toteuttaminen (mukaan lukien palkintojen lähettäminen voittajille) GDPR:n artiklan 6(1) f)1.2 jatkuva viestintä Kampanjan järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyvissä asioissa – tietojenkäsittelyn lailliset perusteet: GDPR:n artikla 6(1)(f));1.3 Kaikkien Kampanjaan liittyvien valitusten käsittely – tietojenkäsittelyn lailliset perusteet: GDPR:n artikla 6(1)(f);1.4 lakisääteisten vaatimusten täyttyminen vero- ja kirjanpitosäännösten piirissä – tietojenkäsittelyn lailliset perusteet: GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohta;1.5 arkistointitarkoitukset – tietojenkäsittelyn lailliset perusteet: GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).4. Henkilötietojen luovuttaminen:4.1 Palkintojen siirtämiseksi ja niiden arvon selvittämiseksi sovellettavien lakien (erityisesti verosäännösten) mukaisesti on pakollinen (jos tällaiset määräykset ovat sovellettavissa tietyssä tapauksessa). Tällaisessa tilanteessa näiden tietojen toimittamatta jättäminen voi estää Palkintojen siirron ja asianmukaisen maksun.4.2 muihin käsittelyn tarkoituksiin – se on vapaaehtoista, mutta välttämätöntä niiden toteuttamiseksi.5. Osallistujilla on oikeus saada tietoja, oikeus rmuuttaa (oikaista) tietoja, oikeus pyytää tietojen poistamista, tietojen käsittelyn rajoittamista sekä oikeus tietojen siirrettävyyteen GDPR:ssä määritellyssä laajuudessa ja ehdoilla. Lisäksi tapauksissa, joissa henkilötietojesi käsittelyn oikeusperustana on Yhtiön oikeutettu etu rekisterinpitäjänä (yllä mainittu oikeusperusta: GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta), Kampanjaan osallistujat (mukaan lukien Palkinnon voittajat) on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä oman tilanteensa vuoksi.6. Henkilötietoja ei käsitellä automatisoidusti, mikä voi samalla johtaa päätöksiin, jotka aiheuttavat Osallistujille oikeusvaikutuksia tai joilla on vastaavalla tavalla merkittävä vaikutus heidän tilanteeseensa.7. Osallistujien henkilötietoja voidaan luovuttaa seuraaville tahoille:7.1 yhteisöt, jotka tarjoavat Yritykselle teknisiä tukipalveluita, kuten ohjelmistotoimittajat, isännöintipalvelut (esim. sähköposti), yhteisöt, jotka tukevat Yritystä Kampanjan järjestämisessä ja toteuttamisessa;7.2 tahot, jotka tarjoavat Yritykselle neuvonta-, oikeudellisia ja konsultointipalveluja Kampanjan puitteissa;7.3 mainos- ja PR-toimistot, jotka tukevat Yhtiötä myynninedistämis- ja markkinointitoiminnan järjestämisessä;7.4 yhtiötä kirjanpito-, vero- ja vastaavissa palveluissa tukevat yhteisöt;7.5 yhteisöt, jotka harjoittavat posti- tai kuriiritoimintaa Yhtiölle.8. Yritys säilyttää hankittuja henkilötietoja Kampanjan toteuttamisen ja toteutuksen ajan ja asianmukaiseen selvitykseen asti, sekä:8.1 kunnes toteutetusta Kampanjasta johtuvat mahdolliset vaateet vanhentuvat;8.2 lain säännöksistä, erityisesti vero- ja kirjanpitosäännösten piirissä, johtuvien velvoitteiden täyttämisen ajalta;8.3 arkistointia varten, jos se koskee kirjeenvaihtohistoriaa ja kyselyvastauksia, enintään 2 vuoden ajaksi.9. Yhtiö ilmoittaa Osallistujan laillisesta oikeudesta tehdä valitus mille tahansa valitsemalleen valvontaviranomaiselle, joka sijaitsee Euroopan unionin alueella.§ 5. LOPPUMÄÄRÄYKSET1. Järjestäjä voi päättää sulkea osallistujat Kampanjan ulkopuolelle.2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja komission päätöksiä voidaan tehdä erityisesti, josOsallistujan näiden sääntöjen määräysten rikkominen tai osallistuminenmuut toimet, jotka komission näkemyksen mukaan vaikuttavat tai voivat vaikuttaa Kampanjan kulkuun, ovat ristiriidassa hyvien käytäntöjen kanssa tai vaikuttavat haitallisesti Järjestäjän imagoon, sekä loukkaavat tai voivat loukata muiden Osallistujien etuja tai oikeuksia.

  PRAVIDLÁ PROPAGÁCIE „BLACK FRIDAY“.

  PRAVIDLÁ PROPAGÁCIE „BLACK FRIDAY“.Časť 1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY1. Tieto pravidlá určujú podmienky účasti na Akcii organizovanej spoločnosťou NOVOL SP. Z O. O., na ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki, tel. (61) 810-98-00, e-mail: [email protected] („NOVOL“).2. Pojmy používané v týchto pravidlách majú nasledujúci význam:2.1. Propagácia – propagačná kampaň spočívajúca v zakúpení produktov NOVOL dňa 24. novembra 2023 v hodinách uvedených v odseku 3 nižšie v rámci kampane „Čierny piatok“, ktorú organizuje NOVOL v Európskej únii podľa pravidiel uvedených v týchto pravidlách;2.2. Účastník – osoba spĺňajúca podmienky uvedené v týchto pravidlách;2.3. Organizátor – spoločnosť, NOVOL SP. Z O. O., na ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki, tel. +48 (61) 810-98-00, e-mail: [email protected];2.4. Prevádzkovateľ osobných údajov – podľa článku 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, a ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, je prevádzkovateľom údajov, subjektom rozhodujúcim o účeloch a spôsoboch spracúvania údajov, NOVOL SP. SP. Z O.O. so sídlom v Komornikách (62-052), na ul. Żabikowska 7/9, Poľská republika.3. Akcia sa uskutoční dňa 24. novembra 2023 od 00:00:01 do 23:59:59.4. Podmienkou účasti na Akcii je nákup akýchkoľvek produktov NOVOL v uvedenom termíne a splnenie požiadaviek uvedených v § 2 ods. 4 týchto Pravidiel do 5. decembra 2023.5. Akcia sa bude konať na území:5.1. Poľsko (Poľská republika) (ak využívate akciu na území Poľska, platia pre vás iné predpisy – dostupné na <link>);5.2. krajín Európskej únie.6. Účasť na akcii znamená súhlas s podmienkami akcie uvedenými v týchto pravidlách.7. Spracovanie osobných údajov bude zahŕňať nasledujúci rozsah údajov:Meno a priezvisko, NIP/DPH, firemné údaje, email užívateľa, telefónne číslo, dodacia adresa, veľkosť trička alebo mikiny zvolená účastníkom, osobné údaje potrebné na plnenie daňových povinností, údaje uvedené v predloženej dokumentácii .8. Ustanovenia týchto Predpisov nie sú v rozpore s ustanoveniami platných predpisov o právach spotrebiteľov alebo Občianskeho zákonníka (alebo iného ekvivalentného právneho aktu) v členskom štáte, v ktorom má Účastník bydlisko, najmä Smernici 2011/83/EÚ č. Európskeho parlamentu a Rady z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorým sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica 97 ods. /7/ES Európskeho parlamentu a Rady.§ 2. ÚČASŤ NA PROPAGÁCII1. Aby ste sa mohli zúčastniť akcie, musíte si 24. novembra 2023 zakúpiť niektoré produkty NOVOL.2. Medzi odmeny v rámci propagácie patria:a. Limitovaná edícia tričiek s krátkym rukávom Black Friday v hodnote 15 EUR,b. Limitovaná edícia Black Friday mikiny s kapucňou v hodnote 40 EUR.3. Pre získanie Odmeny musí Účastník zakúpiť produkty NOVOL v lehote uvedenej v Pravidlách na vybraných predajných miestach.4. Podmienky účasti v Akcii.Aby sa účastník mohol zúčastniť:a. musí odfotiť prevzatie a zakúpený tovar;b. zaregistrujte sa na vyhradenej webovej stránke www.novol.com/bf23, vyplňte formulár a nahrajte účtenku a fotografie zakúpených produktov. Splnenie požiadaviek uvedených v §2 ods. 4 Nariadení musí nastať do 7 pracovných dní, t.j. do 5. decembra 2023.5. Účastník súhlasí s tým, že na fotografii neuvedie svoju podobu ani podobu iných osôb.6. Účastník vyhlasuje, že je tvorcom zaslaných fotografií a má k nim plné práva. Zároveň vyhlasujú, že tieto fotografie nie sú predmetom nárokov tretích strán.7. Nákupy v hodnote minimálne 65 EUR brutto sú odmenené bavlnenými tričkami, pričom nákup tovaru v hodnote minimálne 150 EUR brutto je odmenený bavlnenou mikinou s kapucňou („Odmena“).8. Jeden Účastník môže získať jednu Odmenu bez ohľadu na výšku nákupu a počet potvrdení o nákupe z toho istého dňa.9. Účastníkmi Akcie môžu byť fyzické osoby, ale aj podnikateľské subjekty (najmä podnikatelia vykonávajúci živnosť alebo obchodné spoločnosti). V prípade osôb s bydliskom v Európskej únii osoby, ktoré majú aspoň 18 rokov. V prípade podnikateľských subjektov (najmä živnostníkov a obchodných spoločností) podnikajúcich v Európskej únii.10. Zamestnanci spoločnosti NOVOL, sesterské spoločnosti, zamestnanci predajní, zamestnanci distribútorov združených v NOVOL, ako aj iné fyzické osobysa priamo alebo nepriamo podieľa na organizácii Akcie, nemôže sa Akcie zúčastniť.11. Účastníci, ktorí o sebe uvedú nepravdivé alebo nesprávne údaje alebo zaregistrujú iné fyzické alebo podnikateľské subjekty, Odmenu nezískajú. V prípade viacerých registrácií tou istou osobou sa bude brať do úvahy iba prvá registrácia Účastníka.12. V prípade, že sa zistí, že Účastník nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v týchto Pravidlách, bude takýto Účastník z Akcie vylúčený a stratí akýkoľvek nárok na Odmenu za Akciu.13. Účastník si musí zvoliť veľkosť trička alebo mikiny. Po vykonaní výberu nemá Účastník právo na výmenu alebo vrátenie za inú veľkosť.14. V prípade odstúpenia od zmluvy, na základe ktorej si Účastník zakúpil produkt(y) a obdržal pokladničný blok/faktúru alebo iný doklad o kúpe, ktorý bol spoločnosti NOVOL zaslaný na účasť v Akcii, si NOVOL vyhradzuje právo neposielať Odmenu Účastníkovi ako strane, ktorá nespĺňa požiadavky Pravidiel.15. V prípade, že sa Účastník kvalifikuje na získanie Odmeny („Výherca“) – Odmena bude zaslaná do 90 dní od dátumu ukončenia Akcie na adresu uvedenú Účastníkom vo formulári.16. Pravidlá propagácie sú dostupné na webovej stránke www.novol.com/bf2317. Účastníci Akcie nemôžu previesť právo na získanie Odmeny na tretie osoby.§ 3. REKLAMAČNÝ PORIADOK1. Otázky a sťažnosti, ako aj reklamácie týkajúce sa realizácie Akcie by mali byť adresované na [email protected]. K prijatiu reklamácií však dochádza najneskôr do 14 (štrnástich) dní od vzniku situácie alebo udalosti spôsobujúcej reklamáciu.2. Na sťažnosti podané účastníkmi po tomto období nebude organizátor prihliadať.3. Reklamáciu sú oprávnení podať len Účastníci Akcie.4. Predmet správy by mal obsahovať poznámku „Reklamácia, propagácia – Čierny piatok.“5. Sťažnosť by mala obsahovať: meno a priezvisko Účastníka alebo názov spoločnosti, presnú adresu a podrobný popis sťažnosti.6. Sťažnosti Komisia posúdi do 14 (štrnástich) pracovných dní odo dňa doručenia správy. Rozhodnutie komisie bude účastníkovi zaslané e-mailom na adresu uvedenú v sťažnosti.7. Rozhodnutie komisie nevylučuje právo účastníka uplatniť si nároky podľa platných právnych predpisov.8. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s realizáciou Akcie budú riešené súdom podľa všeobecnej jurisdikcie.§ 4. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV1. V súlade s článkom 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) – ďalej len: „GDPR“ – Prevádzkovateľom údajov Účastníkov Akcie a Výhercov Odmeny je NOVOL SP. z o.o. so sídlom v Komornikách (62-052), na ul. Żabikowska 7/9, Poľská republika (ďalej len „Spoločnosť“).2. Spoločnosť vymenovala Data Protection Officer (DPO), na ktorého sa možno obrátiť vo veciach týkajúcich sa ochrany osobných údajov a výkonu práv s tým súvisiacich. Za týmto účelom je možný elektronický kontakt na adrese [email protected].3. Osobné údaje účastníkov akcie (vrátane výhercov odmeny) môžu byť spracované na nasledujúce účely a na základe týchto právnych dôvodov:1.1 vedenie a realizácia Propagácie (vrátane zasielania Odmien výhercom) článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR;1.2 priebežná komunikácia vo veciach súvisiacich s organizáciou a realizáciou Propagácie – právne dôvody spracúvania údajov: článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR);1.3 posúdenie akýchkoľvek sťažností súvisiacich s Propagáciou – právne dôvody spracovania údajov: článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR;1.4 splnenie zákonných požiadaviek v rozsahu daňových a účtovných ustanovení – právne základy spracúvania údajov: článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR;1.5 účely archivácie – právne základy spracovania údajov: článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).4. Poskytovanie osobných údajov:4.1 na účely prevodu Odmien a vysporiadania ich hodnoty v súlade s platnými právnymi predpismi (najmä daňovými predpismi) je povinný (ak sa takéto predpisy v danom prípade uplatňujú). V takejto situácii môže neposkytnutie týchto údajov zabrániť prevodu a riadnemu vyúčtovaniu Odmien.4.2 na iné účely spracúvania – je to dobrovoľné, ale nevyhnutné na ich realizáciu.5. Účastníci majú právo na prístup k údajom, právo na ropraviť (opraviť) údaje, právo požadovať vymazanie údajov, obmedzenie spracúvania údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov v rozsahu a za podmienok uvedených v GDPR. Okrem toho v prípadoch, keď je právnym základom spracúvania vašich osobných údajov oprávnený záujem Spoločnosti ako prevádzkovateľa údajov (právny základ uvedený vyššie: článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), Účastníci Akcie (vrátane výhercov odmeny) majú právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov z dôvodu ich konkrétnej situácie.6. Osobné údaje nebudú spracúvané automatizovaným spôsobom, čo by zároveň mohlo viesť k prijatiu rozhodnutí, ktoré majú pre Účastníkov právne účinky alebo majú významný vplyv na ich situáciu obdobným spôsobom.7. Osobné údaje Účastníkov môžu byť sprístupnené nasledujúcim subjektom:7.1 subjekty poskytujúce Spoločnosti služby technickej podpory, ako sú dodávatelia softvéru, hostingové služby (napr. e-mail), subjekty podporujúce Spoločnosť pri organizovaní a realizácii Akcie;7.2 subjekty poskytujúce Spoločnosti poradenské, právne a konzultačné služby v rozsahu týkajúcej sa Akcie;7.3 reklamné a PR agentúry podporujúce Spoločnosť pri organizovaní propagačných a marketingových aktivít;7.4 subjekty podporujúce Spoločnosť v rozsahu účtovných, daňových a podobných služieb;7.5 subjekty, ktoré pre Spoločnosť vykonávajú poštovú alebo kuriérsku činnosť.8. Získané osobné údaje bude Spoločnosť uchovávať po dobu trvania a realizácie Akcie a do riadneho vysporiadania, ako aj:8.1 do premlčania prípadných nárokov vyplývajúcich z uskutočnenej Propagácie;8.2 po dobu plnenia povinností vyplývajúcich z ustanovení zákona, najmä v rozsahu daňových a účtovných predpisov;8.3 na účely archivácie, ak ide o históriu korešpondencie a odpovedí na otázky, po dobu nie dlhšiu ako 2 roky.9. Spoločnosť informuje o právnom práve Účastníka podať sťažnosť ktorémukoľvek dozornému orgánu podľa vlastného výberu so sídlom na území Európskej únie.§ 5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA1. Organizátor môže rozhodnúť o vylúčení účastníkov z Akcie.2. Rozhodnutia komisie uvedené v odseku 1 vyššie môžu byť prijaté najmä v prípadeporušenie niektorého z ustanovení týchto pravidiel účastníkom alebo účasť na ňominé akcie, ktoré podľa názoru Komisie ovplyvňujú alebo môžu ovplyvniť priebeh Akcie, sú v rozpore s osvedčenými postupmi alebo nepriaznivo ovplyvňujú imidž Organizátora, ako aj porušujú alebo môžu porušovať záujmy alebo práva ostatných Účastníkov.

  PROMOTIEREGELS “BLACK FRIDAY”.
  Sectie 1. ALGEMENE VOORWAARDEN
  1. Dit reglement bepaalt de voorwaarden voor deelname aan de promotie georganiseerd door het bedrijf NOVOL SP. Z O.O., op ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki, tel. (61) 810-98-00, e-mail: [email protected] (“NOVOL”).2. De in dit Reglement gebruikte termen hebben de volgende betekenis:2.1. Promotie – een promotiecampagne bestaande uit de aankoop van NOVOL-producten op 24 november 2023, tijdens de uren gespecificeerd in paragraaf 3 hieronder, als onderdeel van de “Black Friday”-campagne georganiseerd door NOVOL in de Europese Unie volgens de regels gespecificeerd in dit Reglement;2.2. Deelnemer – een persoon die voldoet aan de voorwaarden genoemd in dit Reglement;2.3. Organisator – het bedrijf, NOVOL SP. Z O.O., op ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki, tel. +48 (61) 810-98-00, e-mail: [email protected];2.4. Verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens – overeenkomstig artikel 4, lid 7, van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, is NOVOL SP de verantwoordelijke voor de verwerking, de entiteit die beslist over de doeleinden en methoden voor de verwerking van gegevens. SP. Z O.O. met statutaire zetel in Komorniki (62-052), op ul. Żabikowska 7/9, Republiek Polen.3. De Actie vindt plaats op 24 november 2023 van 00:00:01 tot 23:59:59.4. Voorwaarde voor deelname aan de actie is de aankoop van alle NOVOL-producten binnen de aangegeven periode en het voldoen aan de eisen genoemd in § 2, lid 4 van dit Reglement, uiterlijk op 5 december 2023.5. De Actie vindt plaats op het grondgebied van:5.1. Polen (Republiek Polen) (als u gebruik maakt van de promotie op het grondgebied van Polen, zijn er andere regels op u van toepassing – beschikbaar op <link>);5.2. Landen van de Europese Unie.6. Deelname aan de Actie impliceert aanvaarding van de Actievoorwaarden vermeld in dit Reglement.7. De verwerking van persoonsgegevens omvat de volgende gegevensomvang:Voor- en achternaam, NIP/BTW, bedrijfsgegevens, e-mailadres van de gebruiker, telefoonnummer, verzendadres en de door de deelnemer gekozen maat van het T-shirt of hoodie, persoonlijke gegevens die nodig zijn om aan de belastingverplichtingen te voldoen, gegevens opgenomen in de ingediende documentatie .8. De bepalingen van dit Reglement zijn niet in tegenspraak met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving met betrekking tot consumentenrechten of het burgerlijk wetboek (of enige andere gelijkwaardige rechtshandeling) in de lidstaat waar de Deelnemer woont, met name Richtlijn 2011/83/EU van de Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 inzake consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en Richtlijn 97 van de Raad /7/EG van het Europees Parlement en de Raad.§ 2. DEELNAME AAN DE PROMOTIE1. Om aan de Actie deel te nemen, moet men op 24 november 2023 enkele NOVOL-producten kopen.2. De beloningen in de Promotie omvatten:A. Limited edition Black Friday T-shirts met korte mouwen ter waarde van PLN 15 EUR,B. Limited edition Black Friday hoodies ter waarde van 40 EUR.3. Om de Beloning te ontvangen, moet de Deelnemer NOVOL-producten binnen de in het Reglement aangegeven termijn bij geselecteerde verkooppunten kopen.4. Voorwaarden voor deelname aan de Actie.Om deel te nemen moet de deelnemer:A. moet een foto maken van de kassabon en de gekochte goederen;B. registreer u op de speciale website www.novol.com/bf23, vul het formulier in en upload de kassabon en foto's van de gekochte producten. Het voldoen aan de vereisten gespecificeerd in §2 paragraaf 4 van het Reglement moet binnen 7 werkdagen plaatsvinden, d.w.z. uiterlijk op 5 december 2023.5. De Deelnemer stemt ermee in om zijn/haar beeltenis of die van anderen niet op de foto te plaatsen.6. De Deelnemer verklaart de maker van de ingezonden foto's te zijn en de volledige rechten daarop te hebben. Zij verklaren tevens dat op deze foto’s geen claims van derden rusten.7. Aankopen ter waarde van minimaal 65 EUR bruto worden beloond met katoenen t-shirts, terwijl de aankoop van goederen ter waarde van minimaal 150 EUR bruto wordt beloond met een katoenen hoodie (“Beloning”).8. Eén Deelnemer kan één Reward ontvangen, ongeacht het aankoopbedrag en het aantal aankoopbewijzen van dezelfde dag.9. Deelnemers aan de Actie kunnen individuen zijn, maar ook zakelijke entiteiten (vooral ondernemers met eenmanszaken of handelsrechtsvennootschappen). In het geval van personen die in de Europese Unie wonen: personen die ten minste 18 jaar oud zijn. In het geval van zakelijke entiteiten (vooral eenmanszaken en handelsrechtsvennootschappen): degenen die zakelijke activiteiten uitoefenen in de Europese Unie.10. Medewerkers van het NOVOL-bedrijf, gelieerde bedrijven, winkelmedewerkers, medewerkers van distributeurs aangesloten bij NOVOL, evenals andere individueleAls u direct of indirect betrokken bent bij de organisatie van de Actie, kunt u niet deelnemen aan de Actie.11. Deelnemers die valse of onjuiste informatie over zichzelf verstrekken of andere personen of bedrijfsentiteiten registreren, ontvangen de Beloning niet. Bij meerdere inschrijvingen door dezelfde persoon wordt uitsluitend de eerste inschrijving van de Deelnemer in behandeling genomen.12. Indien wordt vastgesteld dat de Deelnemer niet aan één van de in dit Reglement genoemde voorwaarden voldoet, wordt deze Deelnemer uitgesloten van de Actie en verliest hij ieder recht op de Actiebeloning.13. De Deelnemer moet de maat van het t-shirt of de hoodie kiezen. Na het maken van de keuze heeft de Deelnemer geen recht op ruilen of retourneren voor een andere maat.14. In geval van herroeping van de overeenkomst, op grond waarvan de Deelnemer het/de product(en) heeft gekocht en een kwitantie/factuur of ander aankoopbewijs heeft ontvangen, dat naar NOVOL is gestuurd om deel te nemen aan de Actie, behoudt NOVOL zich het recht voor de Beloning niet naar de Deelnemer te sturen als partij die niet aan de vereisten van het Reglement voldoet.15. Als de Deelnemer in aanmerking komt voor ontvangst van de Beloning (“Winnaar”), wordt de Beloning binnen 90 dagen na de einddatum van de Promotie verzonden naar het adres dat de Deelnemer in het formulier heeft opgegeven.16. Het Promotiereglement is beschikbaar op de website www.novol.com/bf2317. Deelnemers aan de Actie kunnen het recht op het ontvangen van de Beloning niet aan derden overdragen.§ 3. KLACHTENPROCEDURE1. Vragen en klachten, evenals claims met betrekking tot het verloop van de Actie, moeten worden gericht aan [email protected]. De acceptatie van klachten vindt echter uiterlijk plaats binnen 14 (veertien) dagen na het ontstaan van de situatie of de gebeurtenis die de klacht veroorzaakt.2. Klachten die na deze termijn door Deelnemers worden ingediend, worden door de Organisator niet in behandeling genomen.3. Alleen Deelnemers aan de Actie hebben het recht een klacht in te dienen.4. Het onderwerp van het bericht moet de opmerking 'Klacht, promotie – Black Friday' bevatten.5. De klacht dient te bevatten: de voor- en achternaam of bedrijfsnaam van de Deelnemer, het exacte adres en een gedetailleerde omschrijving van de klacht.6. Klachten worden door de Commissie binnen 14 (veertien) werkdagen vanaf de datum van bezorging van het bericht in behandeling genomen. Het besluit van de Commissie wordt per e-mail naar de deelnemer verzonden op het adres dat in de klacht is opgegeven.7. Het besluit van de Commissie sluit het recht van de deelnemer niet uit om claims in te dienen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften.8. Eventuele geschillen die ontstaan in verband met de uitvoering van de Actie zullen worden beslecht door de rechtbank volgens de algemene jurisdictie.§ 4. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS1. Overeenkomstig artikel 4, lid 7, van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) – hierna te noemen: “AVG” – is NOVOL SP de beheerder van de gegevens van Promotiedeelnemers en Beloningswinnaars. z o.o. met statutaire zetel in Komorniki (62-052), op ul. Żabikowska 7/9, Republiek Polen (hierna het “Bedrijf” genoemd).2. Het bedrijf heeft een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld, met wie contact kan worden opgenomen in zaken betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de uitoefening van de rechten die daarmee verband houden. Voor dit doel is elektronisch contact mogelijk op het adres [email protected].3. De persoonsgegevens van Actiedeelnemers (inclusief Beloningswinnaars) kunnen worden verwerkt voor de volgende doeleinden en op de volgende rechtsgronden:1.1 het uitvoeren en implementeren van de Actie (inclusief het sturen van Beloningen naar Winnaars) Artikel 6(1)(f) van de AVG;1.2 voortdurende communicatie over zaken die verband houden met de organisatie en uitvoering van de Actie – rechtsgronden voor gegevensverwerking: Artikel 6(1)(f) van de AVG);1.3 Behandeling van eventuele klachten met betrekking tot de Actie – rechtsgronden voor gegevensverwerking: Artikel 6(1)(f) van de AVG;1.4 voldoen aan wettelijke vereisten in het kader van fiscale en boekhoudkundige bepalingen – rechtsgronden voor gegevensverwerking: artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG;1.5 archiveringsdoeleinden – rechtsgronden voor gegevensverwerking: artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG).4. Verstrekking van persoonsgegevens:4.1 met het oog op het overdragen van Beloningen en het verrekenen van de waarde ervan in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften (met name belastingvoorschriften) is verplicht (indien dergelijke voorschriften in een bepaald geval van toepassing zijn). In een dergelijke situatie kan het niet verstrekken van deze gegevens de overdracht en correcte afwikkeling van Rewards in de weg staan.4.2 voor andere doeleinden van de verwerking – het is vrijwillig, maar noodzakelijk voor de uitvoering ervan.5. Deelnemers hebben recht op toegang tot gegevens, het recht op rhet corrigeren van (juiste) gegevens, het recht om gegevenswissing te verzoeken, beperking van gegevensverwerking, evenals het recht op gegevensportabiliteit binnen de reikwijdte en onder de voorwaarden gespecificeerd in de AVG. Bovendien, in gevallen waarin de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens het legitieme belang van het Bedrijf als gegevensbeheerder is (de hierboven aangegeven rechtsgrond: Artikel 6(1)(f) van de AVG), kunnen Deelnemers aan de Promotie (inclusief Beloningswinnaars) hebben vanwege hun specifieke situatie het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.6. Persoonsgegevens worden niet op geautomatiseerde wijze verwerkt, wat er tegelijkertijd toe zou kunnen leiden dat er besluiten worden genomen die voor Deelnemers rechtsgevolgen hebben of op soortgelijke wijze aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor hun situatie.7. Persoonsgegevens van Deelnemers kunnen worden bekendgemaakt aan de volgende entiteiten:7.1 entiteiten die technische ondersteuningsdiensten leveren aan het Bedrijf, zoals softwareleveranciers, hostingdiensten (bijvoorbeeld e-mail), entiteiten die het Bedrijf ondersteunen bij het organiseren en uitvoeren van de Promotie;7.2 entiteiten die het Bedrijf advies-, juridische en adviesdiensten verlenen in het kader van de Actie;7.3 reclame- en PR-bureaus die het bedrijf ondersteunen bij het organiseren van promotie- en marketingactiviteiten;7.4 entiteiten die het Bedrijf ondersteunen op het gebied van boekhoudkundige, fiscale en soortgelijke diensten;7.5 entiteiten die post- of koeriersactiviteiten uitvoeren voor het Bedrijf.8. De verkregen persoonsgegevens worden door het Bedrijf bewaard voor de duur van de uitvoering en uitvoering van de Actie, en tot een correcte afhandeling, evenals:8.1 totdat de mogelijke claims die voortvloeien uit de uitgevoerde Actie verjaren;8.2 voor de periode van uitvoering van verplichtingen die voortvloeien uit de wettelijke bepalingen, in het bijzonder in het kader van de fiscale en boekhoudkundige regelgeving;8.3 voor archiveringsdoeleinden, als het de historie van correspondentie en antwoorden op vragen betreft, voor een periode van maximaal 2 jaar.9. Het Bedrijf informeert over het wettelijke recht van de Deelnemer om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit van zijn keuze op het grondgebied van de Europese Unie.§ 5. SLOTBEPALINGEN1. De Organisator kan besluiten Deelnemers uit te sluiten van de Actie.2. De in lid 1 bedoelde besluiten van de Commissie kunnen met name worden genomen in geval vanovertreding door een Deelnemer van een van de bepalingen van dit Reglement of het zich daaraan schuldig makenandere handelingen die naar het oordeel van de Commissie het verloop van de Actie beïnvloeden of kunnen beïnvloeden, in strijd zijn met goede praktijken of het imago van de Organisator negatief beïnvloeden, en de belangen of rechten van andere Deelnemers schenden of kunnen schenden.

  TEILNAHMEBEDINGUNGEN FÜR DIE AKTION „BLACK FRIDAY“
  § 1. ALLGEMEINE BEDINGUNGEN
  Die vorliegenden Teilnahmebedingungen definieren die Regeln für die Teilnahme an der Aktion der Firma NOVOL SP. Z O. O., ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki, Tel. + 48(61) 810-98-00, E-Mail-Adresse: [email protected] („NOVOL“).Die in den vorliegenden Teilnahmebedingungen verwendeten Begriffe bedeuten wie folgt:Aktion – ein Sonderangebot, das darauf beruht, Produkte von NOVOL am 24.11.2023 zu den Uhrzeiten nach Pkt. 3 unten im Rahmen der „Black Friday“-Kampagne einzukaufen, die durch NOVOL auf dem EU-Gebiet zu den Regeln organisiert wird, die in den vorliegenden Teilnahmebedingungen definiert wurden.Teilnehmer – Person, die die in den vorliegenden Teilnahmebedingungen erfüllt;Veranstalter: Firma NOVOL SP. Z O. O., ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki, Tel. (61) 810-98-00, E-Mail-Adresse: [email protected]Verantwortlicher für die personenbezogenen Daten – gem. Art. 4 Pkt. 7 der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien
  Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) ist der Verantwortliche für die personenbezogenen Daten, d.h. das Unternehmen, das über die Zwecke und Methoden der Datenverarbeitung entscheidet, die Firma NOVOL SP. Z O.O. mit Geschäftssitz in Komorniki (62-052), ul. Żabikowska 7/9, Republik Polen.
  Die Aktion wird am 24.11.2023 von 24:00:01 Uhr bis 23:59:59 Uhr durchgeführt.Die Teilnahme an der Aktion setzt den Erwerb von beliebigen Produkten von NOVOL im angegebenen Termin sowie die Erfüllung der Anforderungen bis zum 5.12.2023 voraus, die im § 2 Abs. 4 der vorliegenden Teilnahmebedingungen definiert wurden.Die Aktion findet statt inPolen (Republik Polen) statt (wenn Sie an der Aktion in Polen teilnehmen, gelten für Sie andere Teilnahmebedingungen – verfügbar unter der Adresse www.novol.com/bf23,,EU-LändernDie Teilnahme an der Aktion bedeutet die Akzeptanz der Regeln der Aktion, die in den vorliegenden Teilnahmebedingungen definiert wurden.Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten umfasst den folgenden Datenumfang:
  Vor- und Nachname, Steuernummer/USt-IdNr., Firmendaten, E-Mail-Adresse des Benutzers, Telefonnummer, Versandadresse und die Größe des durch den Teilnehmer gewonnenen T-Shirts oder Hoodies, personenbezogene Daten, die für die Erfüllung der steuerrechtlichen Pflichten erforderlich sind, Daten aus der übermittelten Dokumentation.
  Die Bestimmungen der Teilnahmebedingungen stehen nicht im Widerspruch mit den Bestimmungen der geltenden Vorschriften hinsichtlich der Verbraucherrechte oder mit den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (oder eines gleichwertigen Rechtsaktes) auf dem Gebiet des EU-Mitgliedsstaates, in dem der Teilnehmer wohnt, insbesondere mit den Bestimmungen der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2011/83/EU vom 25. Oktober 2011 über die Rechte der Verbraucher, zur Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates.§2. TEILNAHME AN DER AKTIONUm an der Aktion teilzunehmen, sind die Produkte von NOVOL am 24. November zu erwerbenIn der Aktion wurden folgende Preise vorgesehen:T-Shirts aus einer limitierten Black-Friday-Serie mit einem Wert von 15 EURHoodies aus einer limitierten Black-Friday-Serie mit einem Wert von 40 EURWenn der Teilnehmer einen Preis erhalten möchte, muss er ein Produkt von NOVOL in ausgewählten Verkaufsstellen in dem Termin kaufen, der in den Teilnahmebedingungen angegeben wurde.Teilnahmebedingungen für die Aktion;Für die Teilnahme an der Aktion muss der Teilnehmer:ein Foto des Kassenbons und der gekauften Ware machensich unter www.novol.com/bf23anmelden und das Formular ausfüllen sowie dort die Fotos des Kassenbons und der gekauften Produkte hochladen. Die Anforderungen nach §2 Abs. 4 der Teilnahmebedingungen müssen innerhalb von 7 Werktagen, d.h. bis zum 5.12.2023 erfüllt werden.Der Teilnehmer verpflichtet sich, auf dem Foto nicht sich oder andere Personen zu präsentieren.Der Teilnehmer erklärt, dass er der Autor der eingereichten Fotos ist und dass er komplette Rechte zu diesen Fotos besitzt. Er erklärt auch, dass diese Fotos kein Gegenstand von Ansprüchen Dritter sind.Für Einkäufe mit einem Wert von mindestens 65 EUR brutto wird ein T-Shirt aus Baumwolle und für Einkäufe mit einem Wert von mindestens 150 EUR brutto - ein Hoodie aus Baumwolle vergeben („Preis“).Ein Teilnehmer darf nur einen Preis erhalten, unabhängig vom Wert der Einkäufe und von der Anzahl der Kaufbelege vom jeweiligen Tag.An der Aktion dürfen natürliche Personen sowie Unternehmen teilnehmen (insbesondere selbständige Unternehmer oder Handelsgesellschaften). Bei den natürlichen Personen mit Wohnsitz auf dem EU-Gebiet - Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind. Bei den gewerblichen Unternehmen (insbesondere bei selbständigen Unternehmern oder Handelsgesellschaften) - Unternehmen mit dem Geschäftssitz auf dem EU-GebietDie Mitarbeiter der Firma NOVOL, der verbundenen Gesellschaften, Mitarbeiter der Geschäfte, Mitarbeiter der Händler, die mit NOVOL verbunden sind sowie andere Personen, die direkt oder indirekt mit der Organisation der Aktion verbunden sind, dürfen nicht an der Aktion teilnehmen.Teilnehmer, die falsche oder fehlerhafte Angaben zu ihrer Person machen oder andere Personen oder Unternehmen eintragen, erhalten keinen Preis. Bei einer wiederholten Anmeldung durch eine Person wird nur die erste Anmeldung des jeweiligen Teilnehmers berücksichtigt.Wenn festgestellt wird, dass ein Teilnehmer irgendwelche Anforderung der vorliegenden Teilnahmebedingungen nicht erfüllt, dann wird er aus der Aktion ausgeschlossen und verliert seinen eventuellen Anspruch auf einen Aktionspreis.Der Teilnehmer muss die Größe des T-Shirts oder des Hoodies angeben. Nach der Auswahl darf der Teilnehmer weder den Preis austauschen noch die Größe ändern.Beim Rücktritt vom Vertrag, auf Grundlage dessen der Teilnehmer das Produkt (die Produkte) erworben hat und einen Kassenbon/eine Rechnung oder einen anderen Kaufbeleg erhalten hat, der der Firma NOVOL im Rahmen der Aktion eingereicht wurde, behält sich die Firma NOVOL das Recht vor, den Preis dem Teilnehmer nicht zu senden, wenn er die Anforderungen der Teilnahmebedingungen nicht erfüllt.Wenn der Teilnehmer für die Abnahme des Preises qualifiziert wird („Sieger“) – wird der Preis innerhalb von 90 Tagen nach Abschluss der Aktion an die Adresse versendet, die durch den Teilnehmer im Formular angegeben wurde.Die Teilnahmebedingungen für die Aktion können im Internet unter www.novol.com/bf23 abgerufen werden.Die Teilnehmer der Aktion dürfen die Rechte auf den Erhalt des Preises nicht auf Dritte übertragen.§ 3. REKLAMATIONSVERFAHRENFragen und Beschwerden sowie Reklamationen bezüglich des Ablaufs der Aktion sind an [email protected] zu richten. Reklamationen werden jedoch nur innerhalb von 14 (vierzehn) Tage ab dem Eintreten der Gegebenheit oder des Ereignisses, das Anlass für die Reklamation ist, akzeptiert.Durch den Teilnehmer nach Ablauf dieser Frist eingereichte Reklamationen werden durch den Veranstalter nicht überprüft.Eine Reklamation darf nur von einem Teilnehmer der Aktion eingereicht werden.Der Betreff der Nachricht ist mit einem Vermerk „Reklamation, Aktion – Black Friday“ zu versehen.In der Reklamation sollte Folgendes enthalten: Vor- und Nachname oder Firmendaten, genaue Adresse des Teilnehmers und genaue Beschreibung der Reklamation.Die Reklamationen werden durch den Ausschuss innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen ab dem Zustellungsdatum der Nachricht überprüft. Die Entscheidung des Ausschusses wird dem Teilnehmer an die E-Mail-Adresse mitgeteilt, die in der Reklamation angegeben wird.Die Entscheidung der Kommission schließt das Recht des Teilnehmers nicht aus, seine Ansprüche gemäß den geltenden Rechtsvorschriften geltend zu machen.Alle Streitigkeiten, die im Zusammenhang mit der Durchführung der Aktion auftreten können, werden von einem ordentlichen Gericht entschieden.§ 4. SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATENGem. Art. 4 Pkt. 7 der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien
  Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) - nachstehend: „DSGVO“ - ist der Verantwortliche für die Daten der Teilnehmer der Aktion und der Sieger die Firma NOVOL SP. z o.o. mit Geschäftssitz in Komorniki (62-052), ul. Żabikowska 7/9, Republik Polen (nachstehend „Gesellschaft“).
  Die Gesellschaft hat einen Datenschutzbeauftragten (DSB) benannt, der in Angelegenheiten des Datenschutzes und der Ausübung der damit verbundenen Rechte kontaktiert werden kann. Dafür ist der Kontakt über die E-Mail-Adresse [email protected] möglich.Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer der Aktion (darunter der Sieger) dürfen zu folgenden Zwecken und nach den nachfolgend aufgeführten Rechtsgrundlagen verarbeitet werden:Durchführung und Umsetzung der Aktion (einschließlich des Versands der Preise an die Sieger) Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) DSGVO;laufende Kommunikation zur Durchführung und Umsetzung der Aktion – Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten: Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) DSGVO;Überprüfung eventueller Reklamationen im Zusammenhang mit der Aktion – Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten: Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) DSGVO;Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen im Bereich der Steuer- und Buchhaltungsvorschriften – Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten: Art. 6 Abs. 1 Buchst. c) DSGVO;Archivierung – Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten: Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) DSGVO.Die Angabe der personenbezogenen Daten:ist zwecks der Übergabe der Preise und Verrechnung des Wertes der Preise gemäß den geltenden (insbesondere den steuerrechtlichen) Vorschriften obligatorisch (sofern im jeweiligen Falle die Vorschriften Anwendung finden). Wenn die Daten in diesem Falle nicht angegeben werden, können unter Umständen die Preise nicht übergeben und korrekt verrechnet werden.hinsichtlich der sonstigen Zwecke ist die Verarbeitung der Daten freiwillig, für die Durchführung dieser Zwecke aber unentbehrlich.Die Teilnehmer haben das Recht auf Zugang zu ihren Daten, das Recht auf Berichtigung (Änderung) der Daten, das Recht, die Löschung ihrer Daten und die Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu verlangen, sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit in dem Umfang und zu den Bedingungen der DSGVO. In Fällen, in denen die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten das berechtigte Interesse der Gesellschaft als des für die Verarbeitung Verantwortlichen ist (vorstehend genannte Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) DSGVO), haben die Teilnehmer an der Aktion (einschließlich der Sieger) außerdem das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aufgrund ihrer besonderen Situation Widerspruch einzulegen.Die personenbezogenen Daten werden nicht automatisiert verarbeitet, was gleichzeitig dazu führen könnte, dass Entscheidungen gegenüber den Teilnehmern getroffen werden, die Rechtswirkungen entfalten oder sie in ähnlicher Weise wesentlich beeinträchtigen könnten.Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer können gegenüber folgenden Stellen offengelegt werden:Stellen, die technische Unterstützungsdienste für die Gesellschaft erbringen, wie z. B. Softwareanbieter, Hosting-Anbieter (z. B. E-Mail-Postfach), Stellen, die die Gesellschaft bei der Organisation und Durchführung der Aktion unterstützen,Stellen, die für die Gesellschaft Beratungs- und Rechtsdienstleistungen hinsichtlich der Aktion erbringen,Werbe- und PR-Agenturen, durch die die Gesellschaft bei der Organisation von Verkaufs- und Marketingaktionen unterstützt wird,Stellen, die die Gesellschaft mit Buchhaltungs- und Steuerdienstleistungen usw. unterstützen.Stellen, die Post- oder Kurierdienste für die Gesellschaft erbringen.Die erhobenen personenbezogenen Daten werden durch die Gesellschaft während der Durchführung und Umsetzung der Aktion sowie bis zum Zeitpunkt der korrekten Abrechnung der Aktion gespeichert, und darüber hinaus:bis zur Verjährung der potentiellen Ansprüche, die sich aus der durchgeführten Aktion ergeben können,für die Dauer der Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen, insbesondere im Bereich der Steuer- und Buchhaltungsvorschriften,zu Archivierungszwecken, soweit dies die Historie des Schriftverkehrs und die Antworten auf gestellte Fragen betrifft, für einen Zeitraum von höchstens 2 Jahren.Die Gesellschaft informiert über das Recht des Teilnehmers, eine Beschwerde bei einer beliebigen Aufsichtsbehörde in der Europäischen Union einzureichen.§ 5. SCHLUSSBESTIMMUNGENDer Veranstalter der Aktion kann eine Entscheidung über den Ausschluss von Teilnehmern der Aktion treffen.Die Entscheidungen nach Abs. 1 oben können insbesondere dann getroffen werden,
  wenn der Teilnehmer gegen irgendwelche Bestimmungen der Teilnahmebedingungen verstößt oder wenn
  der Teilnehmer andere Handlungen unternimmt, die in der Auffassung des Ausschusses auf den Verlauf der Aktion Einfluss nehmen oder Einfluss nehmen könnten, die im Widerspruch mit guten Bräuchen stehen oder das Image des Veranstalters beeinträchtigen könnten und die im Widerspruch mit Interessen oder Rechten von anderen Teilnehmern stehen oder stehen könnten.

  REGULAMENTO DA PROMOÇÃO “BLACK FRIDAY”Seção 1. TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS1. Este regulamento determina os termos de participação na Promoção organizada pela empresa NOVOL SP. Z O. O., em ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki, tel. (61) 810-98-00, e-mail: [email protected] (“NOVOL”).2. Os termos utilizados neste Regulamento têm os seguintes significados:2.1. Promoção – campanha promocional que consiste na compra de produtos NOVOL no dia 24 de novembro de 2023, no horário especificado no parágrafo 3 abaixo, no âmbito da campanha “Black Friday” organizada pela NOVOL na União Europeia de acordo com as regras especificadas neste Regulamento;2.2. Participante – pessoa que reúna as condições especificadas neste Regulamento;2.3. Organizador – a empresa NOVOL SP. Z O. O., em ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki, tel. +48 (61) 810-98-00, e-mail: [email protected];2.4. Responsável pelo tratamento de dados pessoais – de acordo com o artigo 4.º, n.º 7, do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, e que revoga a Diretiva 95/46/CE, o Controlador de Dados, a entidade que decide sobre as finalidades e métodos de tratamento dos dados, é a NOVOL SP. SP. Z O.O. com sede em Komorniki (62-052), em ul. Żabikowska 7/9, República da Polónia.3. A Promoção acontecerá no dia 24 de novembro de 2023, das 00:00:01 às 23:59:59.4. A condição para participar da Promoção é a compra de qualquer produto NOVOL dentro do prazo especificado e atendendo aos requisitos especificados no § 2 parágrafo 4 deste Regulamento até 5 de dezembro de 2023.5. A Promoção decorrerá no território de:5.1. Polónia (República da Polónia) (se utilizar a promoção no território da Polónia, aplicam-se-lhe regulamentos diferentes – disponíveis em <link>);5.2. Países da União Europeia.6. A participação na Promoção implica a aceitação das condições da Promoção especificadas neste Regulamento.7. O tratamento de dados pessoais incluirá o seguinte âmbito de dados:Nome e apelido, NIP/IVA, dados da empresa, email do utilizador, telefone, morada de envio e tamanho da t-shirt ou sweatshirt escolhido pelo participante, dados pessoais necessários ao cumprimento das obrigações fiscais, dados constantes da documentação submetida .8. As disposições do presente Regulamento não contradizem as disposições dos regulamentos aplicáveis em matéria de direitos do consumidor ou do código civil (ou qualquer outro ato jurídico equivalente) no Estado-Membro em que o Participante reside, especialmente a Diretiva 2011/83/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2011, relativa aos direitos do consumidor, que altera a Diretiva 93/13/CEE do Conselho e a Diretiva 1999/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, e que revoga a Diretiva 85/577/CEE do Conselho e a Diretiva 97 /7/CE do Parlamento Europeu e do Conselho.§ 2. PARTICIPAÇÃO NA PROMOÇÃO1. Para participar da Promoção é necessário adquirir alguns produtos NOVOL no dia 24 de novembro de 2023.2. As recompensas da Promoção incluem:a. Camisetas de manga curta Black Friday de edição limitada no valor de PLN 15 EUR,b. Moletons Black Friday de edição limitada no valor de 40 EUR.3. Para receber o Prêmio, o Participante deverá adquirir os produtos NOVOL no prazo especificado no Regulamento nos pontos de venda selecionados.4. Condições de participação na Promoção.Para participar o Participante:a. deve tirar foto do recibo e da mercadoria adquirida;b. cadastre-se no site dedicado www.novol.com/bf23, preencha o formulário e carregue o recibo e as fotos dos produtos adquiridos. O cumprimento dos requisitos especificados no §2 parágrafo 4 do Regulamento deverá ocorrer no prazo de 7 dias úteis, ou seja, até 5 de dezembro de 2023.5. O Participante concorda em não incluir a sua imagem ou a imagem de terceiros na foto.6. O Participante declara ser o criador das fotos enviadas e ter todos os direitos sobre elas. Declaram também que essas fotos não estão sujeitas a reclamações de terceiros.7. As compras com um valor mínimo de 65 EUR brutos são recompensadas com t-shirts de algodão, enquanto as compras com um valor mínimo de 150 EUR brutos são recompensadas com uma camisola com capuz de algodão (“Prémio”).8. Um Participante poderá receber um Prêmio, independente do valor da compra e da quantidade de recibos de compra do mesmo dia.9. Os participantes na Promoção podem ser pessoas singulares, mas também entidades empresariais (especialmente empresários que exerçam sociedades em nome individual ou sociedades de direito comercial). No caso de indivíduos residentes na União Europeia, aqueles que tenham pelo menos 18 anos de idade. No caso de entidades empresariais (especialmente sociedades unipessoais e sociedades de direito comercial), aquelas que exercem atividades empresariais na União Europeia.10. Funcionários da empresa NOVOL, empresas coligadas, funcionários de lojas, funcionários de distribuidores associados ao NOVOL, bem como outras pessoas físicastodos os envolvidos direta ou indiretamente na organização da Promoção, não podem participar da Promoção.11. Os participantes que fornecerem informações falsas ou incorretas sobre si mesmos ou registrarem outras pessoas físicas ou jurídicas não receberão o Prêmio. No caso de múltiplas inscrições da mesma pessoa, será considerada apenas a primeira inscrição do Participante.12. Caso seja determinado que o Participante não atende a nenhuma das condições especificadas neste Regulamento, tal Participante será excluído da Promoção e perderá qualquer direito ao Prêmio da Promoção.13. O Participante deverá escolher o tamanho da camiseta ou moletom. Após efetuar a escolha, o Participante não tem direito de troca ou devolução por outro tamanho.14. Em caso de desistência do contrato, com base no qual o Participante adquiriu o(s) produto(s) e recebeu recibo/fatura ou outro comprovante de compra, que foi enviado à NOVOL para participar da Promoção, a NOVOL reserva-se o direito não enviar o Prêmio ao Participante como parte que não atende aos requisitos do Regulamento.15. Caso o Participante se qualifique para receber o Prêmio (“Vencedor”) – o Prêmio será enviado no prazo de 90 dias a partir da data de término da Promoção para o endereço fornecido pelo Participante no formulário.16. O Regulamento da Promoção está disponível no site www.novol.com/bf2317. Os participantes da Promoção não podem transferir o direito de receber o Prêmio a terceiros.§ 3. PROCEDIMENTO DE RECLAMAÇÃO1. Dúvidas e reclamações, bem como reclamações relativas à condução da Promoção devem ser enviadas para [email protected]. Contudo, a aceitação das reclamações ocorre no prazo máximo de 14 (catorze) dias a contar da ocorrência da situação ou do facto gerador da reclamação.2. As reclamações apresentadas pelos Participantes após este período não serão consideradas pela Organizadora.3. Apenas os Participantes da Promoção têm direito a apresentar reclamação.4. No assunto da mensagem deverá constar a nota “Reclamação, Promoção – Black Friday”.5. A reclamação deverá incluir: nome e sobrenome do Participante ou razão social, endereço exato e descrição detalhada da reclamação.6. As reclamações serão apreciadas pela Comissão no prazo de 14 (catorze) dias úteis a contar da data de entrega da mensagem. A decisão da Comissão será enviada ao Participante por correio eletrónico para o endereço indicado na reclamação.7. A decisão da Comissão não exclui o direito do Participante de apresentar reclamações de acordo com os regulamentos legais aplicáveis.8. Quaisquer litígios decorrentes da implementação da Promoção serão resolvidos pelo tribunal de acordo com a jurisdição geral.§ 4. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS1. Em conformidade com o artigo 4.º, n.º 7, do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação de tais dados, e que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral de Proteção de Dados) – doravante denominada: “RGPD” – o Controlador dos dados dos Participantes da Promoção e dos Premiados é a NOVOL SP. z o.o. com sede em Komorniki (62-052), em ul. Żabikowska 7/9, República da Polónia (doravante designada por “Empresa”).2. A Empresa nomeou um Encarregado de Proteção de Dados (EPD), que poderá ser contactado em assuntos relativos à proteção de dados pessoais e ao exercício de direitos com eles relacionados. Para o efeito, é possível o contacto eletrónico através do endereço [email protected].3. Os dados pessoais dos Participantes da Promoção (incluindo os Vencedores dos Prémios) poderão ser tratados para as seguintes finalidades e com os seguintes fundamentos legais:1.1 conduzir e implementar a Promoção (incluindo o envio de Recompensas aos Vencedores) Artigo 6(1)(f) do GDPR;1.2 comunicação contínua em assuntos relacionados com a organização e implementação da Promoção – fundamentos legais para o tratamento de dados: artigo 6.º, n.º 1, alínea f), do RGPD);1.3 consideração de quaisquer reclamações relacionadas com a Promoção – fundamentos legais para o tratamento de dados: Artigo 6(1)(f) do RGPD;1.4 cumprimento de requisitos legais no âmbito das disposições fiscais e contabilísticas – fundamentos legais para o tratamento de dados: artigo 6.º, n.º 1, alínea c) do RGPD;1.5 finalidades de arquivo – fundamentos legais para o tratamento de dados: artigo 6.º, n.º 1, alínea f), do RGPD).4. Fornecimento de dados pessoais:4.1 para efeitos de transferência de Prémios e liquidação do seu valor de acordo com os regulamentos legais aplicáveis (especialmente regulamentos fiscais) é obrigatório (se tais regulamentos forem aplicáveis num determinado caso). Em tal situação, o não fornecimento destes dados poderá impedir a transferência e a liquidação adequada das Recompensas.4.2 para outras finalidades do tratamento – é voluntário, mas necessário para a sua implementação.5. Os participantes têm o direito de acesso aos dados, o direito de rretificar (corrigir) os dados, o direito de solicitar o apagamento dos dados, a restrição do tratamento de dados, bem como o direito à portabilidade dos dados no âmbito e nas condições especificadas no RGPD. Além disso, nos casos em que a base jurídica para o tratamento dos seus dados pessoais seja o interesse legítimo da Empresa como responsável pelo tratamento dos dados (a base jurídica indicada acima: Artigo 6(1)(f) do RGPD), os Participantes na Promoção (incluindo os Vencedores dos Prémios) têm o direito de se opor a qualquer momento ao tratamento de dados pessoais devido à sua situação particular.6. Os dados pessoais não serão tratados de forma automatizada, o que ao mesmo tempo poderá levar à tomada de decisões que produzam efeitos jurídicos para os Participantes ou que tenham um impacto significativo na sua situação de forma semelhante.7. Os dados pessoais dos Participantes poderão ser divulgados às seguintes entidades:7.1 entidades que prestam serviços de suporte técnico à Empresa, tais como fornecedores de software, serviços de alojamento (por exemplo, e-mail), entidades que apoiam a Empresa na organização e condução da Promoção;7.2 entidades que prestam à Empresa serviços de assessoria, jurídicos e consultoria no âmbito da Promoção;7.3 agências de publicidade e relações públicas que apoiam a Empresa na organização de atividades promocionais e de marketing;7.4 entidades de apoio à Sociedade no âmbito dos serviços contabilísticos, fiscais e similares;7.5 entidades que realizam atividades postais ou de entrega para a Empresa.8. Os dados pessoais adquiridos serão armazenados pela Empresa durante a realização e implementação da Promoção, e até a devida liquidação, bem como:8.1 até que as possíveis reclamações decorrentes da Promoção realizada prescreverem;8.2 pelo período de cumprimento das obrigações resultantes das disposições legais, nomeadamente no âmbito da regulamentação fiscal e contabilística;8.3 para efeitos de arquivo, se se tratar de histórico de correspondência e respostas a consultas, por um período não superior a 2 anos.9. A Empresa informa sobre o direito legal do Participante de apresentar uma reclamação a qualquer autoridade de supervisão da sua escolha localizada no território da União Europeia.§ 5. DISPOSIÇÕES FINAIS1. O Organizador poderá decidir excluir os Participantes da Promoção.2. As decisões da Comissão referidas no parágrafo 1 acima poderão ser tomadas, em particular, em caso deviolação por um Participante de qualquer uma das disposições deste Regulamento ou envolvimento emoutras ações que, na opinião da Comissão, afetem ou possam afetar o andamento da Promoção, sejam incompatíveis com as boas práticas ou afetem negativamente a imagem do Organizador, bem como violem ou possam violar os interesses ou direitos de outros Participantes.